Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng và giá trị cà phê xuất khẩu của Việt nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NÂNG CAO CH T LƯ NG VÀ GIÁ TR CÀ PHÊ XU T KH U
C A VI T NAM
Vân Thành Huy
Ch t ch HðQT – TGð
Công ty C ph n ð u tư XNK Daklak – INEXIM DAKLAK
Vi t Nam là nư c s n xu t nhi u cà phê ñ ng th 2 th gi i, sau Brasil; và là
nư c s n xu t và xu t kh u cà phê Robusta l n nh t th gi i. Là nhà xu t kh u cà
phê vùng có s n lư ng và ngư i tr ng cà phê sôi ñ ng nh t c nư c, v i nhi u
năm tham gia thu mua ch bi n xu t kh u tr c ti p, tôi r t l y làm vui và hãnh di n
r ng cà phê Robusta Vi t Nam ñã th c s tham gia chi ph i th trư ng cà phê trên
th gi i, chí ít cũng làm nh hư ng tr c ti p ñ n sàn giao d ch cà phê t i London.
Tuy nhiên, trong quá trình h i nh p ngày càng sâu r ng vào th trư ng, chúng
tôi v n mãi trăn tr , băn khoăn v ch t lư ng và ñi u ki n giao hàng cà phê xu t
kh u c a cà phê Vi t Nam hi n nay; Và t i di n ñàn này, cho phép tôi trình bày 2
n i dung cơ b n, ñó là:
Ph n th nh t:
Xu t kh u cà phê ch t lư ng cao ñ t o giá tr gia tăng m i
ðã t lâu chúng ta có thói quen là chào bán và xu t kh u cà phê sơ ch theo
tiêu chu n 13 – 5 – 1 ( thu ph n, h t ñen v , t p ch t …) v i giá thưòng th p so
v i th trư ng cùng lo i, c th so v i giá LIFFE ( London) tr t 120 – 240 USD/
t n, nông dân và nhà xu t kh u Vi t Nam b thua thi t l n, s thua thi t này có xu t
phát ñi m là do sân chơi chưa cân s c v i các nư c nh p kh u l n thư ng ép các
nư c s n xu t mà ch t lư ng hàng chưa theo tiêu chu n qu c t , m t khác do s y u
kém c a chúng ta v ñi u hành, qu n lý ch t lư ng hàng xu t kh u, cũng do khó
khăn v tài chính và quy mô c a t ng doanh nghi p, s l c h u trong công ngh ch
bi n sau thu ho ch .v.v.v..
Hai năm g n ñây, nh t là t khi Vi t Nam gia nh p t ch c Thương m i th
gi i ( WTO ), chúng ta b t ñ u bư c vào sân chơi toàn c u, và các nhà nh p kh u
cũng ph i tính ñ n s bình ñ ng ñ i v i chúng ta, giá cà phê xu t kh u c a Vi t
Nam ñã ñư c c i thi n g n sát hơn v i giá th trư ng th gi i. Tuy nhiên, v n ñ c t
lõi ñ thành ñ t là chúng ta tham gia th trư ng v i m c ñ như th nào? s g n k t
gi a s n xu t v i th trư ng, s n xu t ñáp ng nhu c u th trư ng và th trư ng ñ nh
hư ng s n xu t phát tri n. ðó là trách nhi m c a nhà s n xu t, xu t kh u và nhà
qu n lý, b i n u chúng ta không th ng nh t hành ñ ng, không ph i h p, không
ñ ng thu n mà chào bán t vào mùa thu ho ch v i ch t lư ng sơ ch , không ñ ng
ñ u thì chúng ta v n b các nhà nh p kh u l n chèn ép.

V i t ng s n lư ng cà phê xu t kh u c a cà phê Vi t Nam hàng năm t
900.000 ñ n 1.000.000 t n/năm, ñ t kim ng ch 1,8 – 2 t USD, n u c...
NÂNG CAO CHT LƯỢNG VÀ GIÁ TR CÀ PHÊ XUT KHU
CA VIT NAM
Vân Thành Huy
Ch tch HðQT – TGð
Công ty C phn ðầu tư XNK Daklak – INEXIM DAKLAK
Vit Nam nước sn xut nhiu pñng th 2 thế gii, sau Brasil;
nước sn xut xut khu phê Robusta ln nht thế gii. nhà xut khu
phê vùng sn lưng người trng phê sôi ñộng nht c nước, vi nhiu
năm tham gia thu mua chế biến xut khu trc tiếp, tôi rt ly làm vui nh din
rng pRobusta Vit Nam ñã thc s tham gia chi phi th trường cà phê trên
thế gii, chí ít cũng làm nh hưởng trc tiếp ñến sàn giao dch cà phê ti London.
Tuy nhiên, trong quá trình hi nhp ngày càng sâu rng vào th trường, chúng
tôi vn mãi trăn tr, băn khoăn v cht lưng ñiu kin giao hàng pxut
khu ca phê Vit Nam hin nay; ti din ñàn y, cho phép tôi trình bày 2
ni dung cơ bn, ñó là:
Phn th nht:
Xut khu cà phê cht lượng cao ñể to giá tr gia tăng mi
ðã t lâu chúng ta thói quen chào bán xut khu psơ chế theo
tiêu chun 13 5 1 ( thu phn, ht ñen v, tp cht …) vi giá thưòng thp so
vi th trường cùng loi, c th so vi giá LIFFE ( London) tr t 120 240 USD/
tn, nông dân và nhà xut khu Vit Nam b thua thit ln, s thua thit này có xut
phát ñim là do sân chơi chưa cân sc vi các nước nhp khu ln thường ép các
nước sn xut mà cht lượng hàng chưa theo tiêu chun quc tế, mt khác do s yếu
kém ca chúng ta v ñiu hành, qun cht lưng hàng xut khu, cũng do khó
khăn v tài chính và quy mô ca tng doanh nghip, s lc hu trong công ngh chế
biến sau thu hoch .v.v.v..
Hai năm gn ñây, nht t khi Vit Nam gia nhp t chc Thương mi thế
gii ( WTO ), chúng ta bt ñầu bước vào sân chơi toàn cu, các nhà nhp khu
cũng phi tính ñến s bình ñẳng ñối vi chúng ta, giá phê xut khu ca Vit
Nam ñã ñược ci thin gn sát hơn vi giá th trường thế gii. Tuy nhiên, vn ñề ct
lõi ñể thành ñạt chúng ta tham gia th trường vi mc ñộ như thế nào? s gn kết
gia sn xut vi th trường, sn xut ñáp ng nhu cu th trường và th trường ñịnh
hướng sn xut phát trin. ðó trách nhim ca nhà sn xut, xut khu nhà
qun lý, bi nếu chúng ta không thng nht hành ñộng, không phi hp, không
ñồng thun mà chào bán t vào mùa thu hoch vi cht lượng sơ chế, không ñồng
ñều thì chúng ta vn b các nhà nhp khu ln chèn ép.
Nâng cao chất lượng và giá trị cà phê xuất khẩu của Việt nam - Trang 2
Nâng cao chất lượng và giá trị cà phê xuất khẩu của Việt nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nâng cao chất lượng và giá trị cà phê xuất khẩu của Việt nam 9 10 555