Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao cơ hội việc làm qua sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1311 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

NÂNG CAO CƠ HỘI VIỆC LÀM
QUA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐÀ NẴNG
ENHANCING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES THROUGH
DA NANG JOB TRADING FLOOR
SVTH: Lê Phan Hồng Châu, Phạm Thị Thùy Ngân
Lớp 33K04, Trường Đại học Kinh tế

GVHD: ThS. Ông Nguyên Chương
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế
TÓM TẮT
Dựa trên số liệu khảo sát từ các phiên giao dịch tại sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng, các
phân tích thống kê làm rõ các đặc điểm của cung cầu lao động trên địa bàn Đà Nẵng và mô hình
xác suất Probit phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tìm kiếm việc làm của người lao
động như: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, tiền lương…Từ đó đề xuất
một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao cơ hội việc làm cho người lao động.
ABSTRACT
Based on the surveys on candidates participating in transactions at Da Nang Job Trading
Floor, the statistical analyses reveal the features of labor supply and demand in Da Nang and the
Probit model is employed to examine the determinants of employment probability such as
education, qualification, experience, wage and so on. In addition, some policy implications are
proposed to promote employment opportunities for laborers.

1. Mở đầu
1.1. Đặt vấn đề
Thông tin thị trường lao động giữ vai trò quan trọng không chỉ đối với sự vận hành
và phát triển của thị trường lao động mà còn đối với quá trình hoạch định và thực thi các
chính sách về lao động. Khi thông tin về cung, cầu, quan hệ cung cầu đầy đủ sẽ nâng cao
cơ hội và hiệu quả của các quyết định lựa chọn giao dịch trên thị trường lao động.
Thực tiễn phát triển của thị trường lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc
biệt là thông qua hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm và sàn giao dịch việc làm
đã cho thấy quá trình tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó
khăn mặc dù lực lượng lao động đang gia tăng về số lượng và cải thiện về chất lượng.
Những khó khăn này một phần là do cả người tìm việc và các doanh nghiệp tuyển dụng
đang thiếu thông tin về thị trường lao động. Vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt
động của các dịch vụ hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng cơ hội giao dịch việc làm giữa người
lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
1.2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: các ứng viên và các doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch
việc làm, sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng và Trung tâm dịch vụ việc ...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
8
NÂNG CAO CƠ HỘI VIỆC LÀM
QUA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐÀ NẴNG
ENHANCING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES THROUGH
DA NANG JOB TRADING FLOOR
SVTH: Lê Phan Hồng Châu, Phạm Thị Thùy Ngân
Lớp 33K04, Trường Đại học Kinh tế
GVHD: ThS. Ông Nguyên Chương
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế
TÓM TT
Dựa trên số liệu khảo sát từ các phiên giao dịch tại sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng, các
phân tích thống làm các đặc điểm của cung cầu lao động trên địa bàn Đà Nẵng và mô hình
xác suất Probit phân tích các nhân tố nh hưởng đến khả năng tìm kiếm việc làm của người lao
động như: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, tiền lương…Từ đó đề xuất
một số giải pháp, khuyến ngh nhằm nâng cao cơ hội việc làm cho người lao động.
ABSTRACT
Based on the surveys on candidates participating in transactions at Da Nang Job Trading
Floor, the statistical analyses reveal the features of labor supply and demand in Da Nang and the
Probit model is employed to examine the determinants of employment probability such as
education, qualification, experience, wage and so on. In addition, some policy implications are
proposed to promote employment opportunities for laborers.
1. Mở đầu
1.1. Đặt vấn đề
Thông tin thị trường lao động giữ vai trò quan trọng không chỉ đối với sự vận hành
phát triển của thị trường lao động còn đối với quá trình hoạch định thực thi các
chính sách về lao động. Khi thông tin về cung, cầu, quan hệ cung cầu đầy đủ sẽ nâng cao
cơ hội và hiệu quả của các quyết định lựa chọn giao dịch trên thị trường lao động.
Thực tiễn phát triển của thị trường lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc
biệt thông qua hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm sàn giao dịch việc làm
đã cho thấy quá trình tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó
khăn mặc lực lượng lao động đang gia tăng về số lượng cải thiện về chất lượng.
Những khó khăn y một phần do cả người tìm việc các doanh nghiệp tuyển dụng
đang thiếu thông tin về thị trường lao động. vậy cần tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt
động của các dịch vụ hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng cơ hội giao dịch việc làm giữa người
lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
1.2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: các ứng viên các doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch
việc làm, sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng và Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng.
- Phạm vi nghiên cứu: Các ứng viên dự tuyển và các doanh nghiệp tuyển dụng tại sàn
giao dịch việc làm Đà Nẵng đến từ thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khác.
Nâng cao cơ hội việc làm qua sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao cơ hội việc làm qua sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nâng cao cơ hội việc làm qua sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng 9 10 454