Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư của VNPT Hà Nội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------------------------------------

NGUYỄN THỊ MINH HẰNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CỦA VNPT HÀ NỘI

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2011

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: Bùi Xuân Phong GS.TS.NGƯT

Phản biện 1: ………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

..... giờ .... ngày ....... tháng ....... .. năm .............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay các dự án đầu tư xây dựng rất đa dạng về quy mô,
nguồn vốn sử dụng. Viễn thông đang dần trở thành một trong những
ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước, góp phần làm tăng GDP, tăng
phúc lợi xã hội và góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Viễn thông là một lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn và sự đổi
mới liên tục về công nghệ kỹ thuật để nâng cao chất lượng mạng
lưới, chất lượng dịch vụ và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ. Chính
vì vậy, nâng cao hiệu quả đầu tư là điều kiện quan trọng đối với mỗi
doanh nghiệp, dù là doanh nghiệp đã thành công trên thị trường hay
doanh nghiệp mới bắt đầu kinh doanh. Để có được vị trí nhất định
trên thị trường viễn thông Việt Nam, VNPT Hà Nội đã đầu tư rất
nhiều nhân lực, vật lực và thời gian. Việc đầu tư xây dựng công trình
sử dụng nguồn vốn Đầu tư phân cấp tại VNPT Hà Nội được thực
hiện theo hướng dẫn về trình tự, thủ tục quy định của Luật xây dựng,
các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các địa phương nơi
xây dựng công trình. Vì vậy để việc thực hiện đầu tư xây dựng công
trình đạt được mục đích nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn thời
gian thực hiện, tiết kiệm vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự
án, nghiên cứu đề tài luận văn “Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư
của VNPT Hà Nội” là cần thiết có cả ý nghĩa lý luận và thực tiễn góp
phần vào việc thực hiện mục tiêu hoạt động của VNPT Hà Nội.
2. Mục đích nghiên cứu: nghiên cứu tổng quát cơ sở lý luận về dự
án đầu tư và hiệu quả dự án đầu tư, trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt
vào thực tế để phân tích, đánh giá; đề xuất phương hướng và một số
giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư của VNPT Hà Nội.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: (i) Đối tượng nghiên cứu của
luận văn là vấn đề hiệu quả các dự án đầu tư phân cấp của VNPT Hà
nộ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CỦA VNPT HÀ NỘI
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã s: 60.34.05
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC
HÀ NỘI - 2011
Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư của VNPT Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư của VNPT Hà Nội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư của VNPT Hà Nội 9 10 507