Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Tài chính Bưu điện

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2010 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

PHẠM THÙY DƯƠNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN
TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ:
60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI - NĂM 2011

Luận văn được hoàn thành tại:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
TS. Nguyễn Minh Sơn

Phản biện 1:...............................................................................
..............................................................................

Phản biện 2:...............................................................................
..............................................................................

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tại Học
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Với mục tiêu phát triển Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam thành một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, lấy phần Bưu
chính - Viễn thông làm chủ lực, nhưng không hạn chế đầu tư tài chính
vào các lĩnh vực khác. Tháng 10/1998, Công ty Tài chính Bưu Điện
trực Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu
chính Viễn thông Việt Nam) đã ra đời nhằm tìm kiếm, khơi thông các
luồng vốn trong nước, thu hút vốn nước ngoài và quản lý một cách tối
ưu các nguồn vốn đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
của Tập đoàn.
Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập và toàn cấu hóa như hiện nay,
Công ty đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ phía các ngân
hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong và ngoài
nước. Sự cạnh tranh đó không chỉ diễn ra ở các lĩnh vực ngoài ngành
Bưu chính Viễn thông nơi mà các ngân hàng, các tổ chức tài chính
khác đã xây dựng cho mình một thị phần khá lớn mà ngay đối với các
đơn vị trong ngàng vốn được coi là “sân nhà” của Công ty Tài chính
Bưu điện thì Công ty cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc huy
động vốn. Vấn đề chủ yếu là Công ty phải làm như thế nào để tăng
thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới
góc độ hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng
của các nhân tố khách quan và chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn
Làm thế nào ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
PHẠM THÙY DƯƠNG
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ S DỤNG VỐN
TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH U ĐIỆN
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUN LÝ
HÀ NỘI - M 2011
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Tài chính Bưu điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Tài chính Bưu điện - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Tài chính Bưu điện 9 10 610