Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở cho công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở cho công nhân tại
khu công nghiệp Thăng Long trên địa bàn xã Kim
Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Hà
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Địa lý
Luận văn ThS Chuyên ngành Địa chính; Mã số: 60 44 80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Trọng Mạnh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống và khái quát hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà ở cho
công nhân khu công nghiệp. Phân tích tình hình phát triển các khu công nghiệp và việc
giải quyết nhà ở cũng như thực trạng sử dụng đất khu ở cho công nhân khu công nghiệp
ở Việt Nam và khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà
Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu ở cho
công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long.
Keywords: Địa chính; Sử dụng đất; Khu công nghiệp; Hà Nội
Content
Trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, Việt Nam đang trên đà phát triển
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp nhất là nguồn lực
đất đai, vốn, để thực hiện quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá thì việc phát triển các khu
công nghiệp là một trong những nhân tố quan trọng. Việc phát triển khu công nghiệp đã tạo ra
một kênh thu hút lao động rất có tiềm năng và hiệu quả, góp phần quan trọng giải quyết việc
làm cho lao động tại chỗ và lao động nhập cư.
Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh là khu công nghiệp đầu
tiên triển khai song song các đề án phát triển khu công nghiệp với các dự án sử dụng đất khu ở
cho công nhân nhằm tạo tiện ích công cộng cho công nhân yên tâm và có điều kiện làm việc.
Đây là vấn đề khá bức bách đặt ra đối với việc phát triển các khu công nghiệp ở Hà Nội. Làm
sao trong tương lai các khu công nghiệp quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng nhà ở cho
công nhân, cả nhà nước và doanh nghiệp nên có hướng giải quyết và đề ra các cơ chế chính
sách rõ ràng về nhà ở cho công nhân để nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở các khu công nghiệp
từ đó nâng cao năng suất lao động, phát triển đất nước
Đề tài đã xác đinh được mục tiêu nghiên cứu đó là: Dựa trên cơ sở những vấn đề lý luận về
nhà ở cho công nhân, đề tài đã tập trung đánh giá thực trạng sử dụng đất ở cho công nhân tại
khu công nghiệp Thăng long và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu ở
cho công nhân khu công nghiệp Thăng Long.
Phạm vi nghiên cứu đề tài: Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã Kim Chung, huyện
Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
Nội dung nghiên cứu của đề tài:

Trong chương 1 đề tài ...
Nâng cao hiu qu s dụng đất cho công nhân ti
khu công nghiệp Thăng Long trên địa bàn xã Kim
Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Ni
Nguyn Hng Hà
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Địa lý
Luận văn ThS Chuyên ngành Địa chính; Mã s: 60 44 80
Người hướng dn: PGS.TS. Phm Trng Mnh
Năm bảo v: 2011
Abstract: H thng khái quát hoá nhng vấn đề lun thc tin v nhà cho
công nhân khu công nghip. Phân tích tình nh phát trin các khu công nghip vic
gii quyết nhà cũng như thực trng s dụng đất khu cho công nhân khu công nghip
Vit Nam khu công nghiệp Thăng Long, Kim Chung, huyện Đông Anh,
Nội. Đề xut mt s gii pháp nhm góp phn nâng cao hiu qu s dụng đt khu cho
công nhân ti khu công nghiệp Thăng Long.
Keywords: Đa chính; S dụng đất; Khu công nghip; Hà Ni
Content
Trong qtrình hi nhp vi nn kinh tế thế gii, Việt Nam đang trên đà phát trin
công nghip hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong điều kin ngun lc hn hp nht là ngun lc
đất đai, vốn, để thc hin quá trình công nghip hoá - hiện đại hoá thì vic phát trin các khu
công nghip mt trong nhng nhân t quan trng. Vic phát trin khu công nghiệp đã tạo ra
một kênh thu hút lao động rt tiềm năng hiệu qu, góp phn quan trng gii quyết vic
làm cho lao động ti ch và lao động nhp cư.
Khu công nghip Bắc Thăng Long, Kim Chung, huyện Đông Anh khu công nghiệp đầu
tiên triển khai song song các đ án phát trin khu công nghip vi các d án s dụng đất khu
cho công nhân nhm to tin ích công cộng cho công nhân yên m điu kin làm vic.
Đây vấn đề kbức bách đặt ra đối vi vic phát trin các khu công nghip Ni. Làm
sao trong tương lai các khu công nghip quan tâm nhiu hơn đến công tác y dng nhà cho
công nhân, c nhà nước doanh nghip nên hưng gii quyết đề ra các cơ chế chính
sách ràng v nhà cho công nhân đ nâng cao hiu qu s dụng đất các khu công nghip
t đó nâng cao năng suất lao động, phát triển đất nước
Đề tài đã xác đinh được mc tiêu nghiên cứu đó là: Dựa trên cơ s nhng vấn đề lun v
nhà cho công nhân, đề tài đã tập trung đánh giá thực trng s dụng đất cho công nhân ti
khu công nghiệp Thăng long đề xut mt s gii pháp nâng cao hiu qu s dụng đất khu
cho công nhân khu công nghiệp Thăng Long.
Phm vi nghiên cứu đề tài: Khu công nghip Bắc Thăng Long, Kim Chung, huyện
Đông Anh, Thành ph Hà Ni.
Ni dung nghiên cu ca đ tài:
Nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở cho công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở cho công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở cho công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 9 10 135