Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Sông Đà 7

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4505 lần   |   Lượt tải: 27 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Lê Thị Tuyết Minh

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Mã số: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC

HÀ NỘI – NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Thị Việt Đức

Phản biện 1:………………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………………....

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn
thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ..............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG VỐN KINH DOANH .................................................................................. 5
1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp .................................................................. 5
1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh .............................................................................. 5
1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh ................................................................................ 5
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ................................................................... 6
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ................................................... 6
1.2.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. ......................... 6
1.2.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh
nghiệp………….. .................................................................................................... 7
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh......................... 8
1.3.1 Các nhân tố vĩ mô ........................................................................................... 8
1.3.2 Các nhân tố vi mô ........................................................................................... 8
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ, SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 ...................................................................... 10
2.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 7 ............ 10
2.1.1 Quá trình h...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
---------------------------------------
Lê Th Tuyết Minh
NÂNG CAO HIU QU S DNG VN KINH DOANH
TI CÔNG TY C PHẦN SÔNG ĐÀ 7
Chuyên ngành: Qun tr Kinh doanh
s: 60.34.05
M TT LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HỌC : TS. ĐẶNG TH VIỆT ĐỨC
HÀ NINĂM 2012
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Sông Đà 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Sông Đà 7 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Sông Đà 7 9 10 709