Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động thúc đẩy việc làm có năng suất ở Việt Nam

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1014 lần   |   Lượt tải: 1 lần
XÃ HỘI
NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÚC ĐẨY VIỆC
LÀM CÓ NĂNG SUẤT Ở VIỆT NAM
Nguyễn Hải Cường*
TÓM TẮT
Mười năm qua, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế và cùng với
đó, năng suất lao động tăng dần hàng năm đưa đến những tiến bộ về thu nhập1, đời sống của người
lao động được nâng lên. Tuy vậy, hiện trạng của việc sử dụng lao động có tay nghề thấp và tạo ra ít
giá trị gia tăng ở nước ta hiện nay vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong việc làm. Với và việc đổi mới mô
hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng và nâng cao năng suất lao động, nhu cầu về lao
động có kỹ năng sẽ tăng lên. Bài viết này phân tích sự thiếu hụt về lao động kỹ năng sẽ kìm hãm sự
phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai, đồng thời là khó khăn chính mà các
doanh nghiệp đang phải đối mặt trong việc tuyển dụng và sử dụng lao động; nhu cầu phát triển kỹ
năng cho người lao động đáp ứng tiềm năng phát triển của nền kinh tế; đồng thời đưa ra một số
giải pháp nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động để thúc đẩy việc làm có năng suất ở Việt Nam
trong bối cảnh hội nhập.
SKILL ENHANCEMENT FOR LABORERS TO PROMOTE
PRODUCTIVE JOBS IN VIETNAM
SUMMARY
Over the past 10 years, Vietnam has gained many achievements in economic growth. Along
with that, labor productivity has increased year by year leading to the improvement of income. In
The Human Development Reports in 2010 of United Nation, Vietnam was one of the top 10
countries in the world which had the most significant advances in income and life of laborers is
enhanced. However, the current situation of using low-skilled labor and creating little value added
accounts for a large proportion in employment. With the renovation of the growth model in
direction of quality and labor productivity enhancement, the demand for skilled labor increases.
This article will analyze that fact that deficiency in skilled labor inhibits the strong development of
Vietnam in future and still is the main difficulty which the enterprises have to face with in labor
recruitment and usage; and that the demand for skill development meets the development potentials
of the economy. This article will also provide some solutions to improve vocational skills for the
laborers to boost the productive jobs in Vietnam in the context of integration.

* Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
1
Trong Báo cáo phát triển con người năm 2010 của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam được đứng vào tốp 10 quốc gia trên thế
giới có những tiến bộ nhất về thu nhậ...
74
NÂNG CAO K NĂNG NGH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÚC ĐẨY VIC
LÀM CÓ NĂNG SUT VIT NAM
Nguyn Hi Cường*
TÓM TT
Mười năm qua, Vit Nam đã giành được nhiu thành tu v tăng trưởng kinh tế và cùng vi
đó, năng sut lao động tăng dn hàng năm đưa đến nhng tiến b v thu nhp
1
, đời sng ca người
lao động được nâng lên. Tuy vy, hin trng ca vic s dng lao động có tay ngh thp và to ra ít
giá tr gia tăng nước ta hin nay vn chiếm t trng ln trong vic làm. Vi và vic đổi mi mô
hình tăng trưởng theo hướng nâng cao cht lượng và nâng cao năng sut lao động, nhu cu v lao
động có k năng s tăng lên. Bài viết này phân tích s
thiếu ht v lao động k năng s kìm hãm s
phát trin mnh m ca nn kinh tế Vit Nam trong tương lai, đồng thi là khó khăn chính mà các
doanh nghip đang phi đối mt trong vic tuyn dng và s dng lao động; nhu cu phát trin k
năng cho người lao động đáp ng tim năng phát trin ca nn kinh tế; đồng thi đưa ra mt s
gii pháp nâng cao k năng ngh cho người lao động để thúc đẩy vic làm có năng sut Vit Nam
trong bi cnh hi nhp.
SKILL ENHANCEMENT FOR LABORERS TO PROMOTE
PRODUCTIVE JOBS IN VIETNAM
SUMMARY
Over the past 10 years, Vietnam has gained many achievements in economic growth. Along
with that, labor productivity has increased year by year leading to the improvement of income. In
The Human Development Reports in 2010 of United Nation, Vietnam was one of the top 10
countries in the world which had the most significant advances in income and life of laborers is
enhanced. However, the current situation of using low-skilled labor and creating little value added
accounts for a large proportion in employment. With the renovation of the growth model in
direction of quality and labor productivity enhancement, the demand for skilled labor increases.
This article will analyze that fact that deficiency in skilled labor inhibits the strong development of
Vietnam in future and still is the main difficulty which the enterprises have to face with in labor
recruitment and usage; and that the demand for skill development meets the development potentials
of the economy. This article will also provide some solutions to improve vocational skills for the
laborers to boost the productive jobs in Vietnam in the context of integration.
* B Lao động Thương binh và Xã hi
1
Trong Báo cáo phát trin con người năm 2010 ca Liên Hip Quc, Vit Nam được đứng vào tp 10 quc gia trên thế
gii có nhng tiến b nht v thu nhp.
XÃ HI
Nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động thúc đẩy việc làm có năng suất ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động thúc đẩy việc làm có năng suất ở Việt Nam - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động thúc đẩy việc làm có năng suất ở Việt Nam 9 10 284