Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
nhà nước ở Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS ngành:; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: TS. Ngô Văn Lương
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
nhà nước Việt Nam, phân tích các nhân tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá thực trạng năng lực
cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đề
xuất một số giải pháp đối với nhà nước: môi trường chính trị-kinh tế xã hội,chính sách
kinh tế, cải cách hành chính, nguồn nhân lực, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và các
giải pháp từ phía doanh nghiệp : năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh, cơ cấu tổ chức,
chiến lược kinh doanh, chất lượng nguồn nhân lực, chiến lược quảng cáo xúc tiến bán
hàng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước; Kinh tế Việt Nam; Năng lực cạnh tranh; Quản lý
doanh nghiệp

Content
Më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi:
Tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, nÒn kinh tÕ n-íc ta tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù
qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng XHCN. Trong ®ã, thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n-íc gi÷ vai trß
chñ ®¹o: më ®-êng, dÉn d¾t, hç trî c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶, thóc ®Èy
t¨ng tr-ëng nhanh vµ bÒn v÷ng, cung øng hµng ho¸, dÞch vô, nhÊt lµ hµng ho¸ dÞch vô trong c¸c
ngµnh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi. DNNN- mét bé phËn quan träng cña kinh tÕ Nhµ n-íc ®·
gãp phÇn to lín trong viÖc thùc hiÖn vai trß chñ ®¹o trªn. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m qua,
DNNN ®· béc lé nhiÒu bÊt cËp: ph¸t triÓn trµn lan, c¬ së vËt chÊt kü thuËt l¹c hËu, vèn thiÕu, c¬
chÕ qu¶n lý cã nhiÒu lóng tóng, ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ph¸t triÓn
cña lùc l-îng s¶n xuÊt vµ lµm ch-a tèt vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n-íc trong nÒn kinh tÕ
nhiÒu thµnh phÇn. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña DNNN qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN ë

ViÖt Nam ®-îc tiÕn hµnh tõ 5/1990. ViÖc chuyÓn DNNN thµnh c¸c c«ng ty cæ phÇn ®· lµm thay
®æi c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ n-íc ®èi víi doanh nghiÖp theo h-íng t¨ng c-êng chøc n¨ng gi¸m
s¸t ho¹t ®éng b»ng ph¸p luËt vµ néi dung ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn phï hîp víi quy
®Þnh cña Nhµ n-íc.
Trªn mét n¨m qua, ViÖt Nam gia nhËp tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ...
Nâng cao năng lực cnh tranh ca doanh nghip
nhà nước Vit Nam
Nguyn Th Ngc Anh
Trungm Đào to, bi dưỡng ging viên lun chính tr
Lun văn ThS ngành:; Mã s: 60 31 01
Người hướng dn: TS. Ngô Văn Lương
m bảo v: 2008
Abstract: H thng hóa nhng vấn đề bản v năng lực cnh tranh ca doanh nghip
nhà c Vit Nam, phân ch c nhân t cu thành và nh hưởng đến năng lực cnh
tranh ca doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. Trên sở đánh g thực trạng ng lực
cnh tranh doanh nghiệp nhà nước Vit Nam trong thi k hi nhp kinh tế quc tế, đề
xut mt s giải pháp đối với nhà nước: i trường chính tr-kinh tế hi,chính sách
kinh tế, ci ch hành chính, ngun nhân lc, bo h quyn s hu công nghip c
gii pháp t phía doanh nghiệp : năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh, cơ cấu t chc,
chiến lược kinh doanh, cht lượng ngun nhân lc, chiến lược qung cáo xúc tiến bán
hàng, nhm nâng cao năng lực cnh tranh cho doanh nghip nhà nước Vit Nam.
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước; Kinh tế Vit Nam; Năng lc cnh tranh; Qun
doanh nghip
Content
Më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi:
Tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, nÒn kinh tÕ n-íc ta tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung chuyÓn sang nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng
qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng XHCN. Trong ®ã, thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n-íc gi÷ vai t
chñ ®¹o: ®-êng, dÉn d¾t, trî c¸c thµnh phÇn kinh kh¸c ph¸t triÓn hiÖu qu¶, thóc ®Èy
t¨ng tr-ëng nhanh bÒn v÷ng, cung øng hµng ho¸, dÞch vô, nhÊt hµng ho¸ dÞch trong c¸c
ngµnh kÕt cÊu tÇng kinh tÕ, héi. DNNN- mét phËn quan träng cña kinh Nn-íc ®·
gãp phÇn to lín trong viÖc thùc hiÖn vai trß chñ ®¹o trªn. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m qua,
DNNN ®· béc nhiÒu bÊt cËp: ph¸t triÓn trµn lan, vËt chÊt thuËt l¹c hËu, vèn thiÕu,
chÕ qu¶n nhiÒu lóng tóng, ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ph¸t triÓn
cña lùc l-îng s¶n xuÊt lµm ch-a tèt vai trß chñ ®¹o cña kinh Nhµ n-íc trong nÒn kinh
nhiÒu thµnh phÇn. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña DNNN qu¸ tr×nh phÇn ho¸ DNNN ë
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 9 10 831