Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bảo hiểm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nâng cao năng l c c nh tranh ñ h i nh p c a b o hi m
Vi t Nam - Gi i pháp t ngu n nhân l c
Hoàng Tr ng Minh
T p chí Ho t ñ ng Khoa h c
B Khoa h c và Công ngh

Vi t Nam gia nh p WTO ñã t o ra nhi u cơ h i cho n n kinh t Vi t Nam phát
tri n. Tuy nhiên,nh ng thách th c ñ i v i các ngành kinh t c a Vi t Nam khi tham gia
h i nh p là r t l n. Gi i quy t nh ng thách th c l n ñó, m i ngành trong ñó có lĩnh
v c b o hi m ph i tìm ra cho mình nh ng l i th c nh tranh tích c c. Bài vi t dư i ñây
xin ñưa ra nh ng phân tích t thì trư ng b o hi m Vi t Nam v i nh ng thách th c và
cơ h i, t ñó ñưa ra nh ng gi i pháp v v n ñ ngu n nhân l c cho lĩnh v c b o hi m
Vi t Nam
Th trư ng b o hi m Vi t Nam sau khi gia nh p WTO
Năm 2007
ðây là năm ñ u tiên Vi t Nam th c hi n các cam k t khi tr thành thành viên th
150 c a t ch c Thương m i qu c t WTO. Tăng trư ng GDP ñ t 8,5%, ñ u tư tr c
ti p nư c ngoài tương ñương 20,3 t USD, ñ u tư toàn xã h i ñ t 40% GDP, v n ODA
ñ t 5,4 t USD xu t kh u ñ t 48 t USD. Nhi u ngành có bư c phát tri n m nh, mang
tính ñ t phá như: V n t i bi n và ñóng tàu, hàng không dân d ng, d t may, giày da...
Các ngành Tín d ng ngân hàng, ch ng khoán, qu ñ u tư, b o hi m... có bư c phát
tri n n ñ nh. Nhi u văn b n pháp quy ñư c ban hành v a nâng cao tính qu n lý Nhà
nư c, v a t o tính ch ñ ng, sáng t o cho doanh nghi p b o hi m, v a b o v quy n l i
ngư i tham gia b o hi m và ñã góp ph n tích c c phát tri n th trư ng b o hi m Vi t
Nam, như: Ngh ñ nh (Nð) 45, 46 ra ngày 27.3.2007, Thông tư 155, 156 hư ng d n thi
hành Nð 45, Nð 46 ngày 20.12.2007, Thông tư liên t ch B Công an, B Tài chính s
41 và Qð 28 ngày 14.4.2007 v b o hi m cháy n b t bu c, Qð 96 ngày 19.11.2007 và

1

Qð 102 ngày 14.12.2007 v tri n khai b o hi m liên k t chung và b o hi m liên k t
ñơn v … ðây là nh ng ti n ñ cơ b n t o ñi u ki n thu n l i cho ngành b o hi m Vi t
Nam phát tri n. Tuy nhiên, thiên tai, tai n n x y ra trong năm 2007 tương ñ i nhi u ñã
gây nh hư ng không nh t i ho t ñ ng kinh doanh b o hi m.
Trong năm 2007, các doanh nghi p ho t ñ ng trong lĩnh v c b o hi m ñã tăng lên,
t ng s doanh nghi p b o hi m phi nhân th có m t t i th trư ng Vi t Nam là 23 doanh
nghi p, 9 doanh nghi p b o hi m nhân th , 1 doanh nghi p tái b o hi m, 8 doanh
nghi p môi gi i b o hi m. Các doanh nghi p b o hi m ti p t c nâng cao năng l c ho t
ñ ng, ch p nh n c nh tranh lành m nh trong xu th m c a h i nh p ngày càng sôi
ñ ng. ð c bi t, ñã chú ý t i ñào t o cán b b o hi m, ñào t o và s d ng ñ i ngũ ñ i lý
b o hi m ngà...
1
Nâng cao năng lc cnh tranh ñể hi nhp ca bo him
Vit Nam - Gii pháp t ngun nhân lc
Hoàng Trng Minh
Tp chí Hot ñộng Khoa hc
B Khoa hc và Công ngh
Vit Nam gia nhp WTO ñã to ra nhiu cơ hi cho nn kinh tế Vit Nam phát
trin. Tuy nhiên,nhng thách thc ñối vi các ngành kinh tế ca Vit Nam khi tham gia
hi nhp rt ln. Gii quyết nhng thách thc ln ñó, mi ngành trong ñó lĩnh
vc bo him phi m ra cho mình nhng li thế cnh tranh tích cc. Bài viết dưi ñây
xin ñưa ra nhng phân tích t thì trường bo him Vit Nam vi nhng thách thc
cơ hi, t ñó ñưa ra nhng gii pháp v vn ñề ngun nhân lc cho lĩnh vc bo him
Vit Nam
Th trường bo him Vit Nam sau khi gia nhp WTO
Năm 2007
ðây năm ñầu tiên Vit Nam thc hin các cam kết khi tr thành thành viên th
150 ca t chc Thương mi quc tế WTO. Tăng trưởng GDP ñạt 8,5%, ñầu tư trc
tiếp nước ngoài tương ñương 20,3 t USD, ñầu tư toàn hi ñạt 40% GDP, vn ODA
ñạt 5,4 t USD xut khu ñạt 48 t USD. Nhiu ngành bưc phát trin mnh, mang
tính ñột phá như: Vn ti bin ñóng tàu, hàng không dân dng, dt may, giày da...
Các ngành Tín dng ngân hàng, chng khoán, qu ñầu tư, bo him... bước phát
trin n ñịnh. Nhiu văn bn pháp quy ñược ban hành va nâng cao tính qun Nhà
nước, va to tính ch ñộng, sáng to cho doanh nghip bo him, va bo v quyn li
người tham gia bo him ñã góp phn tích cc phát trin th trường bo him Vit
Nam, như: Ngh ñịnh (Nð) 45, 46 ra ngày 27.3.2007, Thông tư 155, 156 hướng dn thi
hành Nð 45, Nð 46 ny 20.12.2007, Thông tư liên tch B Công an, B Tài chính s
41 và Qð 28 ngày 14.4.2007 v bo him cháy n bt buc, Qð 96 ngày 19.11.2007
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bảo hiểm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bảo hiểm 9 10 44