Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiên đấu của đảng bộ xã

Được đăng lên bởi maylamchieusp
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nâng cao nang lực lãnh đạo và sức chiên đấu của đảng bộ xã
®Ò tµi:” N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña ®¶ng bé x· XXX
môc lôc
stt néi dung trang
1 phÇn më ®Çu
LÝ do chän ®Ò tµi.
Môc ®Ých yªu cÇu.
Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
2
3
3
4
2 phÇn néi dung
Ch¬ng 1:
C¬ së lÝ luËn.
VÞ trÝ vai trß.
Chøc n¨ng nhiÖm vô.
Ch¬ng 2:
Thùc tr¹ng n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng
bé x· V¹n Ninh.
+ Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm t×nh h×nh.
+ Thùc tr¹ng n¨ng lùc l·nh ®¹o §¶ng bé x· V¹n Ninh.
Ch¬ng 3:
Ph¬ng híng môc tiªu, gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ.
+ Ph¬ng híng môc tiªu nhiÖm vô.
+ Mét sè gi¶i ph¸p.
+ KiÕn nghÞ.
5
7
9
12
16
31
32
35
3 phÇn kÕt luËn
36
®Ò tµi:” n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña ®¶ng bé x· v¹n ninh
1
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiên đấu của đảng bộ xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiên đấu của đảng bộ xã - Người đăng: maylamchieusp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiên đấu của đảng bộ xã 9 10 997