Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao vai trò ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nâng cao vai trò ngân sách nhà nước trong nền
kinh tế thị trường ở Việt Nam
Vũ Thị Quyên
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Tất Thắng
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Khái quát các khái niệm, đặc điểm, nội dung, chức năng, vai trò cũng như bồi
dưỡng nguồn thu và nguyên tắc chi của NSNN. Phân tích quá trình chuyển đổi sang nền
kinh tế thị trường ở Việt Nam, sự thay đổi vai trò của NSNN và NSNN trong nền kinh tế
thị trường. Phân tích thực trạng NSNN ở Việt Nam giai đoạn 1996 – 2005. Trình bày
quan điểm đổi mới NSNN và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của NSNN
trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam: hoàn thiện chính sách thu, chủ yếu là chính sách
thuế, hoàn thiện đổi mới chính sách chi Ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả chi đầu
tư phát triển…
Keywords: Kinh tế vĩ mô; Ngân sách nhà nước; Tài chính; Tài chính công

Content
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Trong 20 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÕ, ®Æc biÖt
trong lÜnh vùc NSNN. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã còng ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò vÒ lý luËn vµ thùc
tiÔn, yªu cÇu chóng ta ph¶i nhËn thøc l¹i, ®æi míi nã, nh»m lµm cho viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu
hµnh NSNN phï hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn míi, ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng b-íc ph¸t triÓn cña ho¹t
®éng kinh tÕ -x· héi.
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tiÔn ®ã, t¸c gi¶ lùa chän ®Ò tµi “N©ng cao vai trß cña NSNN trong
nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu.
2. LÞch sö nghiªn cøu cña ®Ò tµi
Xung quanh vÊn ®Ò vÒ NSNN ®· cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu, mçi c«ng tr×nh ®Òu cã
ph¹m vi vµ c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau nh­: “§æi míi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc” cña t¸c gi¶ Tµo H÷u

Phïng vµ NguyÔn C«ng NghiÖp, “§æi míi c¬ chÕ qu¶n lý ®Çu t­ tõ nguån vèn NSNN” cña
t¸c gi¶ TrÇn §×nh Ty….
Thùc tiÔn vËn ®éng nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam thêi gian cã nhiÒu vÊn ®Ò næi lªn, cÇn ®-îc
nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt. Theo ®ã, vÊn ®Ò vÒ NSNN nãi chung vµ vai trß cña nã nãi riªng ®èi
víi viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ cÇn ®-îc tiÕp tôc nghiªn cøu.
3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Vai trß cña NSNN trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ mét vÊn ®Ò lín vµ phøc t¹p nªn trong khu«n
khæ cña luËn v¨n nµy, t¸c gi¶ chØ giíi h¹n nghiªn cøu mét sè khÝa c¹nh vÒ vai trß cña NSNN
trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ë ViÖt Nam tõ n¨m 1996 ®Õn 2005.
4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö lµ 2 ph-¬ng ph¸p chñ yÕu, xuyªn suèt ®Ò tµi.
Ngoµi ra, t¸c gi¶ sö dông mét sè ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu kh¸c nh-...
Nâng cao vai trò ngân sách nhà nước trong nn
kinh tế th trường Vit Nam
Th Quyên
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Qun tr kinh doanh; Mã s: 60 34 05
Người ng dn: PGS.TS. Bùi Tt Thng
m bảo v: 2008
Abstract: Khái quát các khái niệm, đặc điểm, ni dung, chức năng, vai trò cũng như bồi
dưỡng ngun thu nguyên tc chi ca NSNN. Phân tích quá trình chuyển đổi sang nn
kinh tế th trường Vit Nam, s thay đổi vai trò ca NSNN NSNN trong nn kinh tế
th trường. Phân tích thc trng NSNN Việt Nam giai đon 1996 2005. Trình y
quan điểm đổi mới NSNN và đ xut mt s gii pháp nhm nâng cao vai tca NSNN
trong nn kinh tế th trường Vit Nam: hoàn thin chính sách thu, ch yếu là chính sách
thuế, hoàn thiện đổi mới cnh sách chi Ngân sách Nhà c, nâng cao hiu qu chi đầu
tư phát trin
Keywords: Kinh tế ; Ngân sách nhà nưc; i chính; Tài cnh công
Content
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Trong 20 n¨m ®æi míi, nÒn kinh n-íc ta ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÕ, ®Æc biÖt
trong lÜnh vùc NSNN. Tuy nhiªn, bªn nh ®ã ng ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò luËn thùc
tiÔn, yªu cÇu chóng ta ph¶i nhËn thøc l¹i, ®æi míi nã, nh»m lµm cho viÖc qu¶n vµ ®iÒu
hµnh NSNN phï hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn míi, ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng b-íc ph¸t triÓn cña ho¹t
®éng kinh tÕ -x· héi.
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tiÔn ®ã, t¸c gi¶ lùa chän ®Ò tµi “N©ng cao vai trß cña NSNN trong
nÒn kinh thÞ trêng ë ViÖt Nam” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu.
2. LÞch nghiªn cøu cña ®Ò tµi
Xung quanh vÊn ®Ò NSNN ®· mét c«ng tr×nh nghiªn cøu, mçi c«ng tr×nh ®Òu
ph¹m vi vµ c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau nh: “§æi míi Ng©n s¸ch Nhµ níc” cña t¸c gi¶ Tµo H÷u
Nâng cao vai trò ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao vai trò ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nâng cao vai trò ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 9 10 230