Ktl-icon-tai-lieu

Năng lực cạnh tranh của ngành công nghệp điện tử Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1930 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Năng lực cạnh tranh của ngành công nghệp
điện tử Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh
tế quốc tế
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế
Mã số: 60 31 07
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh và kinh
nghiệm của một số nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp
điện tử. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp điện tử Việt
Nam theo các tiêu chí lựa chọn những năm gần đây. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế thời gian tới.
Keywords: Cạnh tranh; Công nghiệp điện tử; Kinh tế quốc tế; Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được
sự tăng trưởng khá, các nhân tố tạo thành năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng được
khai thác. Một số ngành, doanh nghiệp đã bắt đầu vươn lên cạnh tranh trên thị trường xuất
khẩu, nhờ đó thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu có sự tăng
trưởng khá. Những biến đổi tích cực trên đây là tiền đề căn bản để nâng cao năng lực cạnh
tranh của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, tạo điều kiện
để nước ta hội nhập một cách chủ động và có hiệu quả vào nền kinh tế thế giới.
Đối với ngành công nghiệp điện tử, theo Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
(VEIA), năm 2009, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện tử và linh kiện của Việt Nam đạt
2.763,0 triệu USD, tức là thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và với nước láng
giềng Trung Quốc hiện đang là “công xưởng điện tử số” của thế giới (Indonesia đạt 15 tỷ
USD, Thái Lan 23 tỷ USD, Philippin 37 tỷ USD). Xuất khẩu các mặt hàng điện tử và linh

kiện của Việt Nam năm 2009 mới chiếm khoảng 4,84% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi
tỷ lệ này của Malaysia là 15,9%, Philippin là 36,1%. Năm 2010, giá trị sản lượng của toàn
ngành đạt khoảng 6 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.590,17 triệu USD, chiếm 4,97% tổng
kim ngạch xuất khẩu. Các sản phẩm điện tử mang thương hiệu Việt vẫn chủ yếu là các sản
phẩm điện tử gia dụng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong thị trường nội địa. Tới 90-95%
kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng điện tử và linh kiện thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài là những tập đoàn điện tử lớn. Thị phần xuất khẩu của Việt Nam so sánh v...
Năng lực cạnh tranh của ngành công nghệp
điện tử Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh
tế quốc tế
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế
số: 60 31 07
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
m bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận bản vnăng lực cạnh tranh và kinh
nghiệm của một số nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh nnh công nghiệp
điện tử. Đánh g thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành ng nghiệp điện tViệt
Nam theo các tiêu clựa chọn những năm gần đây. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh của ngành ng nghiệp điện tVit Nam trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế thời gian tới.
Keywords: Cạnh tranh; Công nghiệp điện t; Kinh tế quốc tế; Vit Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong những năm qua, thực hiện đường li đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được
sự tăng trưởng khá, các nhân tố tạo thành năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng được
khai thác. Một số ngành, doanh nghiệp đã bt đầu vươn lên cạnh tranh trên thị trường xuất
khẩu, nhờ đó thị trường xuất khẩu ngày ng được m rộng, kim ngạch xuất khẩu stăng
trưởng khá. Những biến đổi tích cực trên đây là tiền đề n bản để nâng cao năng lực cạnh
tranh của hàng hóa dịch vViệt Nam, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, tạo điu kiện
để nước ta hội nhập một cách chủ động và có hiệu quả vào nền kinh tế thế giới.
Đối với ngành công nghiệp điện tử, theo Hiệp hội doanh nghiệp điện tViệt Nam
(VEIA), năm 2009, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện tlinh kiện của Việt Nam đạt
2.763,0 triệu USD, tức là thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực với nước láng
giềng Trung Quốc hiện đang là công xưởng điện tsố” của thế giới (Indonesia đạt 15 t
USD, Thái Lan 23 tUSD, Philippin 37 tỷ USD). Xuất khẩu c mặt hàng điện tử và linh
Năng lực cạnh tranh của ngành công nghệp điện tử Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lực cạnh tranh của ngành công nghệp điện tử Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Năng lực cạnh tranh của ngành công nghệp điện tử Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 9 10 614