Ktl-icon-tai-lieu

Năng lực cạnh tranh của ngành điều việt nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năng l c c nh tranh c a ngành ñi u Vi t Nam
trư c thách th c H i nh p kinh t th gi i
T.S. Nguy n Anh Phong,
Nhóm Nghiên c u Th trư ng Ngành hàng,
Trung tâm Tư v n Chính sách Nông nghi p, IPSARD

N i dung trình bày
Cơ s nghiên c u
T ng quan ngành ñi u trong nư c và th gi i
Chu i giá tr ngành ñi u
Phân tích kh năng c nh tranh c a ngành
ñi u Vi t Nam
Nh n ñ nh và l a ch n chi n lư c

T NG QUAN NGÀNH ðI U

Th c tr ng ngành ñi u TG
Di n tích

1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Brazil

Ngu n: FAO, 2007

India

Indonesia

V iet Nam

Chu i cung ng ñi u th gi i
SSnn xut t
xu

Ch bi nn
Ch bi

ñi uu thô
ñi thô

ñi uu nhân
ñi nhân

Khác

Khác

Tây Phi

Tiêu dùng
ñi uu
Tiêu dùng
ñi
thành ph m
thành ph m

Vi t Nam

Khác
ðông Á
Tây Âu

ðông Phi
Vi t Nam
nð
B cM

nð

Brazil

Ngu n: FAO, 2007

Brazil

Th c tr ng ngành ñi u TG
Phân b di n tích thu ho ch ñi u Th gi i 2005
Đông Nam Á
19.7%

Các nư c
khác
0.2%

Đông Phi
4.5%
Tây Phi
29.9%

T tr ng kh i lư ng ñi u thô xu t kh u 2005

Nam Á
24.8%

Chây M
21.0%

Mozambique
7%

Ghana
6%

Nigeria
4%

Côte d'Ivoire
30%

Tanzania
10%

Benin
10%

T th. 1 ñ n th. 3: n ð và Vi t Nam
T th. 3 ñ n th. 6: Tây Phi (Nigeria, Guinea Bissau v.v.)
T th. 9 ñ n th. 12: ðông Phi, Braxin và m t s qu c gia
Nam Á

Indonesia
14%

Guinea-Bissau
19%

Giá tr xu t kh u nhân ñi u các nư c xu t kh u
chính trên th gi i (2000-2005)
ðơn v : Tri u USD

Nư c

T c ñ tăng
(%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

464,58

396,14

403,72

369,00

508,73

589,09

4,9

Viet Nam

167,30

137,70

209,00

284,50

436,00

478,00

23,4

Brazil

164,93

112,32

101,48

139,81

179,44

181,63

1,9

Hà Lan

41,53

32,16

35,94

43,89

64,66

97,21

18,5

B bi n Ngà

49,23

35,29

48,11

37,18

71,92

95,29

14,1

Guinea-Bissau

58,80

10,58

45,54

51,55

70,24

93,42

9,7

Indonesia

29,52

27,05

40,64

46,43

62,09

72,18

19,6

Nigeria

10,12

4,01

10,70

12,71

13,76

14,35

7,2

nð

Ngu n: FAO, 2007

So sánh di n bi n giá và s n lư ng ñi u
th gi i (1996-2005)
1000USD/t n

Ngu n: FAO, 2007

Các tiêu chu n ch t lư ng
h t ñi u qu c t
H th ng qu n lý ch t lư ng ISO 90012000
Tiêu chu n nhà xư ng châu Âu GMP (Good
Manufacturing Practices)
Tiêu chu n v sinh an toàn th c ph m
HACCP
Quy ñ nh v môi trư ng theo tiêu chu n
ISO 14000...

D báo xu hư ng th trư ng ñi u th gi i
T c ñ tăng bình quân s n lư ng ñi u th gi i là
7,2%/năm giai ño n 2005 – 2010 (USAID, 2006; B
NN và PTNT 2006)
D báo lư ng nhân ñi u ...
Năng lc cnh tranh ca ngành ñiu Vit Nam
trước thách thc Hi nhp kinh tế thế gii
T.S. Nguyn Anh Phong,
Nhóm Nghiên cu Thị trưng Ngành hàng,
Trung tâm Tư vn Chính sách Nông nghip, IPSARD
Năng lực cạnh tranh của ngành điều việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lực cạnh tranh của ngành điều việt nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Năng lực cạnh tranh của ngành điều việt nam 9 10 619