Ktl-icon-tai-lieu

Năng lực cạnh tranh của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1561 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Năng lực cạnh tranh của tổng công ty truyền
thông đa phương tiện VTC trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế
Hoàng Văn Phi
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế
Mã số: 60 31 07
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Anh Tài
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những lý luận chung về cạnh tranh và năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập. Nghiên cứu, phân
tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng Công Ty Truyền Thông Đa
Phương Tiện VTC; một số yếu tố tác động đến khả năng cạnh tranh của Tổng Công
Ty Truyền Thông Đa Phương Tiện VTC trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đưa
ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công
Ty Truyền Thông Đa Phương Tiện VTC trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Keywords: Công ty truyền thông đa phương tiện; Năng lực cạnh tranh; Kinh tế thế
giới; Kinh tế đối ngoại; Hội nhập kinh tế
Content
Lời mở đầu
1. Sự cần thiết của đề tài
Việt Nam vẫn đang trên con đường xây dựng để trở thành một nước công nghiệp hoá hiện đại
hoá. Theo kinh nghiệm phát triển của nhiều nước trên thế giới cho thấy, để xây dựng thành công
điều đó thì chúng ta cần phải có một khả năng cạnh tranh cao của cả nền kinh tế. Tuy Việt Nam
luôn là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cao trên thế giới, nhưng
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng
vẫn còn thấp, điều này hoàn toàn không tương xứng với tiềm năng, thị trường và khả năng tư
duy sáng tạo của con người Việt Nam.
Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia láng giềng như: Thái
Lan, Trung Quốc, Malayxia… đang tích cực chạy đua để nâng cao khả năng cạnh tranh cho
quốc gia mình thì Việt Nam cũng không thể nằm ngoài xu hướng đó.
Hội nhập vào nền kinh tế thế giới, bắt buộc các doanh nghiệp phải tự nâng cao khả năng
cạnh tranh trong lĩnh vực của mình, mới có thể đủ sức đứng vững trên thương trường ngày

một cạnh tranh khốc liệt. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiêp Việt Nam, đặc biệt là các
doanh nghiệp tham gia lĩnh vực truyền thông còn nhiều hạn chế và yếu kém, điều đó khiến
cho khả năng tồn tại và khẳng định vị thế trên thị trường rất thấp (đặc biệt trên trường quốc tế,
hầu như không có một công ty truyền thông nào của Việt Nam có thể cạnh tranh được với các
công ty truyền thông nước ngoài ). Tổng công ty truyền thông đa phương tiện - VTC cũng
không nằm ngoài quy luật ...
Năng lực cạnh tranh của tổng công ty truyền
thông đa phương tiện VTC trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế
Hoàng Văn Phi
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế
số: 60 31 07
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Anh Tài
m bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những lý luận chung về cạnh tranh và năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập. Nghiên cứu, phân
tích, đánh gthực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng ng Ty Truyền Thông Đa
Phương Tiện VTC; một số yếu tố tác động đến khnăng cạnh tranh của Tổng ng
Ty Truyền Thông Đa Phương Tiện VTC trong thời kỳ hi nhập kinh tế quốc tế. Đưa
ra một skiến nghị giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công
Ty Truyền Thông Đa Phương Tiện VTC trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Keywords: ng ty truyền thông đa phương tiện; Năng lực cạnh tranh; Kinh tế thế
giới; Kinh tế đối ngoại; Hội nhập kinh tế
Content
Lời mở đầu
1. Sự cần thiết của đề tài
Việt Nam vẫn đang trên con đường xây dựng để trở thành một nước công nghip hoá hiện đại
hoá. Theo kinh nghiệm phát trin của nhiu nước trên thế giới cho thấy, để xây dựng thành công
điều đó thì chúng ta cần phải có một khả năng cạnh tranh cao của cả nền kinh tế. Tuy Việt Nam
luôn là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cao trên thế giới, nhưng
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng
vẫn còn thấp, điều này hoàn toàn không tương xứng với tiềm năng, thị trường và khả năng tư
duy sáng tạo của con người Việt Nam.
Trong bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia láng giềng như: Thái
Lan, Trung Quốc, Malayxia… đang tích cực chạy đua để nâng cao khnăng cạnh tranh cho
quốc gia nh thì Việt Nam cũng không thể nằm ngoài xu hướng đó.
Hội nhập vào nền kinh tế thế giới, bắt buộc c doanh nghiệp phải tnâng cao khả năng
cạnh tranh trong nh vực của mình, mới thể đủ sức đứng vững trên thương trường ngày
Năng lực cạnh tranh của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lực cạnh tranh của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Năng lực cạnh tranh của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 9 10 632