Ktl-icon-tai-lieu

Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước là gì? Để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần thực hiện những giải pháp gì?

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 2505 lần   |   Lượt tải: 17 lần
1. Năng lực của nền hành chính nhà nước là khả năng thực hiện chức năng quản lí nhà nước và phục vụ nhân dân
Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước bao gồm:
+ Hệ thống thể chế, thủ tục hành chính
+ Hệ thống tổ chức hành chính
+ Đội ngũ cán bộ công chức
+ Các điều kiện vật chất (tổ chức công sở)
2. Hiệu lực của nền hành chính nhà nước là sự thực hiện đúng, có kết quả chức năng quản lí của bộ máy hành chính để đạt được mục tiêu đề ra
Hiệu lực của nền hành chính nhà nước phục thuộc vào các yếu tố:
+ Năng lực, chất lượng của nền hành chính
+ Sự ủng hộ của nhân dân
+ Đặc điểm tổ chức, vận hành của bộ máy chính trị
3. Hiệu quả của nền hành chính nhà nước là kết quả quản lí đạt được của bộ máy hành chính trong tương quan với mức độ chi phí các nguồn lực, trong mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội
Hiệu quả của nền hành chính được thể hiện qua:
+ Đạt mục tiêu tối đa với chi phí nguồn lực nhất định
+ Đạt mục tiêu nhất định với chi phí tối thiểu
+ Đạt mục tiêu không chỉ trong quan hệ với chi phí nguồn lực mà còn trong quan hệ với hiệu quả xã hội
Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước là gì? Để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần thực hiện những giải pháp gì? - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước là gì? Để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần thực hiện những giải pháp gì? 9 10 766