Ktl-icon-tai-lieu

newton

Được đăng lên bởi ha-thi-kim-anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thế giới quan ủa niutơn và vai trò của nó trong sự phát triển của vạt lí
học
Thế giới quan của niuton phản ánh những mâu thuẫn của cuộc cách mạng
tư sản Anh.
Niuton chống lại chủ nghĩa kinh viện tách rới với thực tế là vô bổ.ông bảo
vệ một nền khoa học mang lại lợi ích thực tế có khả năng phát triển kĩ
nghệ thương mại. nhưng niuton cũng là một người ngoan đạo ông tn rằng
khoa học không chỉ mang lại lợi ích thực tế mà còn giúp ta nhận thức
được chúa nữa. niuton thừa nhận sự tồn tại của thế giới vật chất khách
quan vận động theo quy luật nhất định mà ông đã bỏ nhiều Công sức và
tài năng để phát minh. Nhưng ông cũng tin rằng có một thượng đế, một
đấng tạo hóa đã sang tạo ra thế giới và đang điều khiển thế giới.
Niutơn cho rằng hệ mặt trời không thể tự nó hình thanh một cách tự
nhiên. Phải có bàn tay của Chúa truyền cho mỗi hanh tinh “một cái hích
đầu” để tạo cho nó một chuyển động xung quanh Mặt Trời. niu tơn cũng
không tin rằng trong thiên có sự bảo toan chuyển động. Ông cho rằng mọi
hình thức chuyển động trong vũ trụ đều giảm dần, và phải có những “cái
hích bổ sung” của Chúa để giữ cho chung không bị rơi vào Mặt Trời.
Về lý luận nhận thức, Niutơn ủng hộ phương pháp của Bêcơn, và
đặt sự quy nạp vào vị rí hang đầu. Niu tơn đã xác định phương pháp đó là
: thực nhiện thí nghiệm và quan sát, dung phép quy nạp để rút ra từ chúng
kết luận tổng quát, nhưng chúng không phải là những nguyên lý tổng quát
nhất không cần phải giải thích gì thêm nữa. Ông cho rằng tìm ra được
những nguyên lí tổng quát của xhuyeenr động cơ học “là một bước tiến
trong triết học, mặc dù nguyên nhân của những nguyên lí đó vẫn chưa
được kham phá ra”.
Niutơn không phải lúc nào cũng tranh không nêu ra những giả
thuyết, vì cũng có những lúc ông nêu ra những giả thuyết tinh tế, có ý
nghĩa sâu sắc. Nhưng ông phân biệt đâu là những luận điểm chắc chắn,
rút ra từ thí nghiệm bằng phương pháp quy nạp và đâu là những lí thuyết
còn phải tranh cải. ông lảng tranh những cuộc tranh luận có liên quan trực
tiếp đến những vấn đề chung của triết học và tôn giao. Những cuộc tranh
luận kéo dài với phai Đecac, thực ra là những môn đệ của ông, nhiều hơn
là chinh ông. Phương pháp của ông là phương pháp thích hợp nhất đối
với khoa học bấy giờ, khi mà phương pháp hinh viện đã bị gạt borvaf
phương pháp Đêcac thể hiện những chổ yếu của nó, đòi hỏi phải được
thay thế. Niu tơn đã tổng kết sự phát triển của Vật lý học thế kỉ XVII, đã
hoan chỉnh sự hình thanh Vật lí học như một khoa học riêng biệt, tách nó
ra khỏi triết học...
Thế giới quan ủa niutơn và vai trò của nó trong sự phát triển của vạt lí
học
Thế giới quan của niuton phản ánh những mâu thuẫn của cuộc cách mạng
tư sản Anh.
Niuton chống lại chủ nghĩa kinh viện tách rới với thực tế là vô bổ.ông bảo
vệ một nền khoa học mang lại lợi ích thực tế có khả năng phát triển kĩ
nghệ thương mại. nhưng niuton cũng là một người ngoan đạo ông tn rằng
khoa học không chỉ mang lại lợi ích thực tế mà còn giúp ta nhận thức
được chúa nữa. niuton thừa nhận sự tồn tại của thế giới vật chất khách
quan vận động theo quy luật nhất định mà ông đã bỏ nhiều Công sức và
tài năng để phát minh. Nhưng ông cũng tin rằng có một thượng đế, một
đấng tạo hóa đã sang tạo ra thế giới và đang điều khiển thế giới.
Niutơn cho rằng hệ mặt trời không thể tự nó hình thanh một cách tự
nhiên. Phải có bàn tay của Chúa truyền cho mỗi hanh tinh “một cái hích
đầu” để tạo cho nó một chuyển động xung quanh Mặt Trời. niu tơn cũng
không tin rằng trong thiên có sự bảo toan chuyển động. Ông cho rằng mọi
hình thức chuyển động trong vũ trụ đều giảm dần, và phải có những “cái
hích bổ sung” của Chúa để giữ cho chung không bị rơi vào Mặt Trời.
Về lý luận nhận thức, Niutơn ủng hộ phương pháp của Bêcơn, và
đặt sự quy nạp vào vị rí hang đầu. Niu tơn đã xác định phương pháp đó là
: thực nhiện thí nghiệm và quan sát, dung phép quy nạp để rút ra từ chúng
kết luận tổng quát, nhưng chúng không phải là những nguyên lý tổng quát
nhất không cần phải giải thích gì thêm nữa. Ông cho rằng tìm ra được
những nguyên lí tổng quát của xhuyeenr động cơ học “là một bước tiến
trong triết học, mặc dù nguyên nhân của những nguyên lí đó vẫn chưa
được kham phá ra”.
Niutơn không phải lúc nào cũng tranh không nêu ra những giả
thuyết, vì cũng có những lúc ông nêu ra những giả thuyết tinh tế, có ý
nghĩa sâu sắc. Nhưng ông phân biệt đâu là những luận điểm chắc chắn,
rút ra từ thí nghiệm bằng phương pháp quy nạp và đâu là những lí thuyết
còn phải tranh cải. ông lảng tranh những cuộc tranh luận có liên quan trực
tiếp đến những vấn đề chung của triết học và tôn giao. Những cuộc tranh
luận kéo dài với phai Đecac, thực ra là những môn đệ của ông, nhiều hơn
là chinh ông. Phương pháp của ông là phương pháp thích hợp nhất đối
với khoa học bấy giờ, khi mà phương pháp hinh viện đã bị gạt borvaf
phương pháp Đêcac thể hiện những chổ yếu của nó, đòi hỏi phải được
thay thế. Niu tơn đã tổng kết sự phát triển của Vật lý học thế kỉ XVII, đã
hoan chỉnh sự hình thanh Vật lí học như một khoa học riêng biệt, tách nó
ra khỏi triết học tự nhiên.
Tuy nhiên, tư tưởng khoa học của Niuton, với khai niệm không gian và
thời gian tuyệt đối, hệ mặt trời không biến đổi, sự phủ nhận những giả
thuyết … là một tư tưởng siêu hình. Ảnh hưởng của nó trong khoa học đã
cản trở sự phát triển của khoa học trong các giai đoạn sau. Những luận
newton - Trang 2
newton - Người đăng: ha-thi-kim-anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
newton 9 10 479