Ktl-icon-tai-lieu

Ngành cà phê việt nam sau gia nhập wto

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ngµnh cµ phª ViÖt Nam tr−íc yªu cÇu
ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
sau 2 n¨m gia nhËp WTO
KÓ tõ ngµy 07/11/2006 ViÖt Nam ®−îc kÕt n¹p lµm thµnh viªn chÝnh
thøc thø 150 cña Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) ®Õn nay ®· gÇn ®−îc
2 n¨m. ViÖc trë thµnh thµnh viªn cña WTO ®· mang l¹i cho chóng ta nhiÒu
c¬ héi lín vµ c¶ nh÷ng th¸ch thøc lín. Ngµnh cµ phª ViÖt Nam còng kh«ng
ngo¹i lÖ. Nh©n dÞp nµy cïng nhau nh×n l¹i nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra sau 2 n¨m
gia nhËp WTO vµ tõ ®ã x¸c ®Þnh ph−¬ng h−íng phÊn ®Êu cho toµn ngµnh
tr−íc yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét viÖc
lµm cÇn thiÕt, cã ý nghÜa to lín.
I. T×nh h×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cµ phª cña n−íc ta trong
nh÷ng n¨m võa qua.
Ngµnh cµ phª ViÖt Nam trong mét thêi gian kh«ng dµi chØ trong vßng
26 n¨m, trong mét phÇn t− thÕ kû, kÓ tõ sau n¨m 1975 ®· cã nh÷ng b−íc
ph¸t triÓn v−ît bËc víi tèc ®é kû lôc so víi nhiÒu n−íc trång cµ phª kh¸c
trªn thÕ giíi. B−íc sang thÕ kû 21, ViÖt Nam ®· cã diÖn tÝch kho¶ng 500.000
ha víi l−îng cµ phª xuÊt khÈu hµng n¨m kho¶ng 850.000 tÊn. Cµ phª ViÖt
Nam ®−îc b¸n sang trªn 70 quèc gia vµ vïng l·nh thæ, trªn c¸c ch©u lôc.
(Xem b¶ng 1, ®å thÞ 1,2)
Xin giíi thiÖu c¸c sè liÖu thèng kª qua c¸c b¶ng vµ ®å thÞ sau, kÕt hîp
víi c¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng thÕ giíi, chóng ta cã thÓ nãi: ®Õn nay ngµnh
cµ phª ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn ®¹t ®Õn møc ng−ìng cña nã, ngµnh cµ phª
ViÖt Nam nªn dõng më réng mµ ®i vµo thêi kú kiÖn toµn, theo h−íng ph¸t
triÓn bÒn v÷ng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.

1

B¶ng 1. DiÔn biÕn t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª trong 26 n¨m
Tõ 1982 - 2007

N¨m
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

DiÖn tÝch(
ha)
19.800
26.500
29.500
44.600
65.600
92.300
119.900
123.100
135.500
135.000
135.000
140.000
205.000
285.500
385.000
485.000
529.000
535.000
535.000
522.200
509.937
503.241
491.400
488.700
506.000

Khèi l−îng
xuÊt khÈu
(MT)
4.600
3.400
9.400
23.500
26.000
30.000
45.000
56.900
68.700
76.800
87.500
124.300
163.200
222.900
248.500
375.600
387.200
464.400
705.300
844.452
702.018
693.863
889.705
803.647
822.299
1.074.709

Gi¸ trÞ ( USD)

59.160.000
65.437.000
63.682.000
113.000.000
320.000.000
533.524.000
366.200.000
474.116.000
600.700.000
563.400.000
464.342.000
338.094.000
300.330.686
446.547.298
576.087.360
634.230.772
976.919.435
1.643.457.644

§¬n gi¸ b×nh
qu©n ( USD/T)

861,14
852,04
727,79
909,09
1960,78
2393,56
1473,64
1275,60
1551,39
121...
1
Ngµnh cµ phª ViÖt Nam tr−íc yªu cÇu
ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
sau 2 n¨m gia nhËp WTO
ngµy 07/11/2006 ViÖt Nam ®−îc kÕt n¹p lµm thµnh viªn chÝnh
thøc thø 150 cña Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) ®Õn nay ®· gÇn ®−îc
2 n¨m. ViÖc trë thµnh thµnh viªn cña WTO ®· mang l¹i cho chóng ta nhiÒu
héi lín c¶ nh÷ng th¸ch thøc lín. Ngµnh cµ phª ViÖt Nam còng kh«ng
ngo¹i lÖ. Nh©n dÞp nµy cïng nhau nh×n l¹i nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra sau 2 n¨m
gia nhËp WTO tõ ®ã x¸c ®Þnh ph−¬ng h−íng phÊn ®Êu cho toµn ngµnh
tr−íc yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng héi nhËp kinh quèc mét viÖc
lµm cÇn thiÕt, cã ý nghÜa to lín.
I. T×nh h×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh phª cña n−íc ta trong
nh÷ng n¨m võa qua.
Ngµnh phª ViÖt Nam trong mét thêi gian kh«ng dµi chØ trong vßng
26 n¨m, trong mét phÇn t− thÕ , tõ sau n¨m 1975 ®· nh÷ng b−íc
ph¸t triÓn v−ît bËc víi tèc ®é lôc so víi nhiÒu n−íc trång phª kh¸c
trªn thÕ giíi. B−íc sang thÕ kû 21, ViÖt Nam ®· cã diÖn tÝch kho¶ng 500.000
ha víi l−îng phª xuÊt khÈu hµng n¨m kho¶ng 850.000 tÊn. phª ViÖt
Nam ®−îc b¸n sang trªn 70 quèc gia vµ vïng l·nh thæ, trªn c¸c ch©u lôc.
(Xem b¶ng 1, ®å thÞ 1,2)
Xin giíi thiÖu c¸c liÖu thèng qua c¸c b¶ng ®å thÞ sau, kÕt hîp
víi c¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng thÕ giíi, chóng ta thÓ nãi: ®Õn nay ngµnh
phª ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn ®¹t ®Õn møc ngìng cña nã, ngµnh phª
ViÖt Nam nªn dõng réng ®i vµo thêi kiÖn toµn, theo h−íng ph¸t
triÓn bÒn v÷ng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Ngành cà phê việt nam sau gia nhập wto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành cà phê việt nam sau gia nhập wto - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ngành cà phê việt nam sau gia nhập wto 9 10 433