Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật truyện ngắn Maupassant xét từ góc độ trần thuật học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2203 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nghệ thuật truyện ngắn Maupassant xét từ góc
độ trần thuật học
Nguyễn Thi ̣Hải Yế n
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn ho ̣c nước ngoài; Mã số: 60 22 30
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Duy Hiê ̣p
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Khảo sát truyện ngắn của Maupassant. Phân tích một số đoạn nổi bật để
chỉ ra được những nét mới, đặc sắc về nghệ thuật truyện ngắn của ông từ điểm nhìn,
ngôi kể đến miêu tả, trần thuật và cách mở đầu cũng như kết thúc truyện.
Keywords. Trần thuật học; Truyện ngắn; Văn học Pháp; Nghệ thuật truyện ngắn
Content
1. Lí do chọn đề tài
Văn học hiện thực Pháp thế kỉ XIX phát triển với nhiều thành tựu rực rỡ. Cùng với những
tên tuổi như Stendhal, Balzac, Flaubert… Guy de Maupassant đã xuất hiện như một ngôi sao
sáng trên văn đàn tiến bộ nước Pháp và thế giới. Nhắc đến Guy de Maupassant các nhà
nghiên cứu luôn trang trọng đặt bên cạnh tên ông cụm từ “là bậc thầy về truyện ngắn”, “một
thiên tài trong lĩnh vực truyện ngắn”.
Maupassant đã từng làm thơ, soạn kịch, viết tiểu thuyết nhưng ông nổi tiếng nhất về
truyện ngắn. Chính thể loại này đã thực sự đưa ông lên đỉnh vinh quang và giúp cho tên tuổi
ông sống mãi trong lòng độc giả. Truyện ngắn của ông cực kì hấp dẫn và vẫn còn tính thời
sự. Ông là nhà văn luôn đi tìm cái mới cho sáng tác của mình. Ông đã thổi vào tác phẩm
những hơi hướng mới và tạo cho nó một sức sống mãnh liệt. Khi đọc những truyện ngắn của
ông điều chúng tôi nhận thấy ông đã có những dấu ấn rất riêng trong việc xậy dựng nhân vật,
tạo không gian câu chuyện và điểm nhìn của người kể chuyện. Những nét nổi bật này góp
phần khiến ông được coi là nhà văn có tài viết truyện ngắn “không ai bắt chước nổi” như
Macxim Gorki đã nhận xét.
Truyện ngắn của Maupassant còn là tâm điểm của nhiều nhà nghiên cứu và nhà văn viết
truyện ngắn. Ông có khả năng nắm bắt và thể hiện cuộc sống bằng một vài trang truyện rất
ngắn, cô đọng. Truyện ngắn không cho phép viết dài. Một số nhà văn đọc truyện ngắn của
Maupassant xong nhận thấy “Không còn viết lối cũ được nữa”. Nhiều nhà văn Việt Nam đã
công nhận và chịu ảnh hưởng từ cách viết truyện của Maupassant. Nguyễn Công Hoan còn
nghiên cứu tác phẩm của Maupassant để học theo.
Maupassant là một trong những tác giả đã được dịch rất sớm ở Việt Nam và được độc
giả yêu mến. Là giáo viên giảng dạy văn học, nghiên cứu truyện ngắn của ông có ý nghĩa
nhất định cho công việc mà tôi đang đảm nhận, đáp ứng với chuyên môn nói chung và sự yêu
mến của cá nhân đối với nhà văn nói riêng.
Maupas...
Ngh thut truyn ngắn Maupassant xét từ góc
độ trn thut hc
Nguyê
̃
n Thi
̣
Ha
̉
i Yến
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn ho
̣
c nươ
́
c ngoa
̀
i; Mã số: 60 22 30
Người hướng dn: PGS.TS. Đa
̀
o Duy Hiê
̣
p
Năm bảo v: 2010
Abstract. Khảo t truyện ngn của Maupassant. Phân tích một s đoạn ni bật để
ch ra được những nét mới, đặc sc v ngh thut truyn ngn của ông từ điểm nhìn,
ngôi kể đến miêu tả, trn thuật và cách mở đầu cu
̃
ng như kết thúc truyện.
Keywords. Trn thut hc; Truyn ngn; Văn học Pháp; Ngh thut truyn ngn
Content
1. Lí do chọn đề tài
Văn học hin thực Pháp thế k XIX phát triển vi nhiều thành tựu rc rỡ. Cùng với nhng
tên tuổi như Stendhal, Balzac, Flaubert… Guy de Maupassant đã xuất hiện như một ngôi sao
sáng trên văn đàn tiến b nước Pháp thế gii. Nhắc đến Guy de Maupassant các nhà
nghiên cứu luôn trang trọng đặt bên cạnh tên ông cm t bậc thy v truyn ngắn”, “một
thiên tài trong lĩnh vực truyn ngắn”.
Maupassant đã từng làm thơ, soạn kch, viết tiu thuyết nhưng ông nổi tiếng nht v
truyn ngắn. Chính thể loại này đã thực s đưa ông lên đỉnh vinh quang giúp cho tên tuổi
ông sống mãi trong lòng độc gi. Truyn ngn của ông cực hp dẫn và vẫn còn tính thời
s. Ông nhà văn luôn đi tìm cái mi cho sáng tác của mình. Ông đã thổi vào tác phẩm
những hơi hướng mới tạo cho một sc sng mãnh liệt. Khi đc nhng truyn ngn ca
ông điều chúng tôi nhận thy ông đã những du n rất riêng trong việc xy dựng nhân vật,
tạo không gian câu chuyện điểm nhìn của người k chuyn. Những nét nổi bật này góp
phn khiến ông được coi nhà văn tài viết truyn ngắn “không ai bắt chước nổi” như
Macxim Gorki đã nhận xét.
Truyn ngn ca Maupassant còn tâm đim ca nhiều nhà nghiên cứu nhà văn viết
truyn ngắn. Ông khả năng nắm bắt thể hin cuc sng bng một vài trang truyện rt
ngắn, đọng. Truyn ngắn không cho phép viết dài. Một s nhà văn đọc truyn ngn ca
Maupassant xong nhn thấy “Không còn viết lối được nữa”. Nhiều nhà văn Việt Nam đã
công nhận và chịu ảnh hưởng t cách viết truyn ca Maupassant. Nguyn Công Hoan còn
nghiên cứu tác phẩm của Maupassant để hc theo.
Maupassant một trong những tác giả đã được dch rt sm Việt Nam được độc
gi yêu mến. giáo viên giảng dạy văn học, nghiên cứu truyn ngn của ông ý nghĩa
nhất định cho công việc mà tôi đang đảm nhận, đáp ứng với chuyên môn nói chung và sự yêu
mến của cá nhân đối với nhà văn nói riêng.
Maupassant một trong nhng tác giả tác phẩm được ging dy trường ph thông;
nên m hiểu v truyn ngn của ông càng toàn diện càng tốt cho vic tiếp cận tác phẩm ca
Nghệ thuật truyện ngắn Maupassant xét từ góc độ trần thuật học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật truyện ngắn Maupassant xét từ góc độ trần thuật học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghệ thuật truyện ngắn Maupassant xét từ góc độ trần thuật học 9 10 921