Ktl-icon-tai-lieu

Nghề xây dựng: Thách thức - Cơ hội - Tiềm năng

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghề xây dựng: Thách thức - Cơ hội - Tiềm năng
Tại Việt Nam, hàng năm, nhiều công trình và dự án tiền tỉ được triển khai, từ xây
dựng dân dụng đến xây dựng công nghiệp và đương nhiên, người trong ngành luôn
bận và luôn kiếm được, nếu có kiến thức, biết tổ chức công việc và dựa vào thời thế.
1. Suy thoái kinh tế toàn cầu - Khó khăn và thách thức
Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, xây dựng là một trong những ngành bị ảnh hưởng sớm nhất và
sẽ phục hồi chậm hơn so với các ngành khác. Hãy tham khảo:
- Báo cáo tháng 7/2012 của IMF, ngành xây dựng có số người thất nghiệp lớn trong tổng số
người thất nghiệp. Tại Anh, sản lượng ngành xây dựng quý 2/2012 giảm 8% so với cùng kỳ năm
2011, tương tự, tại Mỹ giảm 12,7%, trong đó khối doanh nghiệp tư nhân bị ảnh hưởng khá nặng
nề, khối doanh nghiệp nhà nước có được sự phục hồi nhanh chóng hơn nhờ được hỗ trợ từ các
gói kích thích kinh tế từ các chính phủ.

Khủng hoảng nợ công ở châu Âu đe dọa kinh tế thế giới

- Tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng - bà Nguyễn Thị Yến - cho biết, không có
đơn vị, ngành nghề nào thoát khỏi thực trạng khó khăn kéo dài của nền kinh tế đất nước. Tuy
vậy, ngành xây dựng là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhiều nhất từ khó khăn chung đó. Hầu
hết các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng đều phải hứng chịu khó khăn do việc chậm tiêu thụ,
tồn đọng hàng hoá, thiếu việc làm. Trong khi đó, chủ đầu tư các dự án lại chậm thanh toán, lãi
suất cho vay còn cao, khó tiếp cận nguồn vốn...
Riêng lĩnh vực xây lắp, nhiều công trình không thể triển khai thi công tiếp do việc thu xếp vốn
của chủ đầu tư không kịp thời, dẫn đến bị đình trệ hoặc tạm hoãn, khiến nhiều doanh nghiệp bất

động sản phải “oằn mình” gánh chi phí lãi vay và các chi phí đầu vào liên tục tăng cao. Về nhà ở
và hạ tầng, lượng vốn huy động từ xã hội đạt rất thấp do thị trường bất động sản đang đóng băng
cùng những khó khăn, hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng đã làm cho
nhiều dự án phát triển nhà và đô thị hoặc phải dừng đầu tư, hoặc triển khai rất chậm.

Khả năng cung cấp của thị trường vốn còn yếu và có nhiều trở ngại cùng với những khó khăn về “đầu ra”
khiến nhiều DN xây dựng lao đao.

2. Cơ hội trong khó khăn - yếu tố con người
Theo dự tính của các chuyên gia kinh tế Stijn Claessens, M. Ayhan Kose và Marco E. Terrones,
khủng hoảng lần này sẽ kéo dài từ 2-4 năm. Chính vì vậy, phần lớn các nước trên thế giới đều
tính đến vai trò ngành xây dựng trong việc vực dậy nền kinh tế trong thời gian ngắn hạn cũng
như dà...
Nghy dng: Thách thc - Cơ hi - Tim năng
Ti Vit Nam, hàng năm, nhiu công trình d án tin t được trin khai, t xây
dng dân dng đến xây dng công nghip đương nhiên, người trong ngành luôn
bn và luôn kiếm được, nếu có kiến thc, biết t chc công vic và da vào thi thế.
1. Suy thoái kinh tế toàn cu - Khó khăn và thách thc
Khi khng hong kinh tế xy ra, xây dng là mt trong nhng ngành b nh hưởng sm nht và
s phc hi chm hơn so vi các ngành khác. Hãy tham kho:
- Báo cáo tháng 7/2012 ca IMF, ngành xây dng s người tht nghip ln trong tng s
người tht nghip. Ti Anh, sn lượng ngành y dng quý 2/2012 gim 8% so vi cùng k năm
2011, tương t, ti M gim 12,7%, trong đó khi doanh nghip tư nhân b nh hưởng khá nng
n, khi doanh nghip nhà nước có được s phc hi nhanh chóng hơn nh được h tr t các
gói kích thích kinh tế t các chính ph.
Khủng hoảng nợ công ở châu Âu đe dọa kinh tế thế giới
- Ti Vit Nam, Phó Ch tch Công đoàn Xây dng - Nguyn Th Yến - cho biết, không
đơn v, ngành ngh nào thoát khi thc trng khó khăn kéo dài ca nn kinh tế đất nước. Tuy
vy, ngành xây dng là lĩnh vc chu nh hưởng trc tiếp, nhiu nht t khó khăn chung đó. Hu
hết các doanh nghip thuc ngành y dng đều phi hng chu khó khăn do vic chm tiêu th,
tn đọng hàng hoá, thiếu vic làm. Trong khi đó, ch đầu tư các d án li chm thanh toán, lãi
sut cho vay còn cao, khó tiếp cn ngun vn...
Riêng lĩnh vc xây lp, nhiu công trình không th trin khai thi công tiếp do vic thu xếp vn
ca ch đầu tư không kp thi, dn đến b đình tr hoc tm hoãn, khiến nhiu doanh nghip bt
Nghề xây dựng: Thách thức - Cơ hội - Tiềm năng - Trang 2
Nghề xây dựng: Thách thức - Cơ hội - Tiềm năng - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghề xây dựng: Thách thức - Cơ hội - Tiềm năng 9 10 486