Ktl-icon-tai-lieu

Nghên cứu công ty đa quốc gia. Liên hệ với các tập đoàn kinh tế ở việt nam.

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tài chính quốc tế

GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Diễm

ĐỀ TÀI: NGHÊN CỨU CÔNG TY ĐA QUỐC GIA. LIÊN HỆ V ỚI
CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM.
A/ Nghiên cứu công ty đa quốc gia:
I. Khái niệm và quá trình phát triển của công ty đa quốc gia:
1. Khái niệm:
Công ty đa quốc gia, thường viết tắt là MNC (từ các chữ Multinational
corporation) hoặc MNE (từ các chữ Multinational enterprises), là khái niệm
để chỉ các công ty sản xuất hay cung cấp dịch vụ ở ít nhất hai quốc gia.
Các công ty đa quốc gia lớn có ngân sách vượt cả ngân sách c ủa nhi ều
quốc gia. Công ty đa quốc gia có th ể có ảnh h ưởng l ớn đ ến các m ối quan
hệ quốc tế và các nền kinh tế của các quốc gia.
2. Quá trình ra đời và phát triển công ty đa quốc gia:
+ Công ty Xuyên quốc gia (MNC) gắn liền với s ự ra đ ời và phát tri ển c ủa
sản xuất lớn TBCN. Trong thời kỳ đầu cạnh tranh tự do c ủa CNTB, m ục
đích lợi nhuận và sự phát triển sản xuất đã làm tăng yêu cầu về thị trường
nguyên liệu, thị trường lao động, thị trường hàng hoá và thị trường tài
chính. Các yêu cầu đó đã thúc đẩy việc tăng cường khai thác và mở rộng
hoạt động kinh doanh sang nước khác. Ngoài ra, sự cạnh tranh quyết liệt
cũng hướng nhiều công ty trong nước đi tìm lợi nhuận trong th ị trường
bên ngoài. Quá trình này đã được tạo điều kiện bởi sự phát triển của
thương mại quốc tế đã hình thành qua nhiều thế kỷ trước. Quá trình này
cũng được tạo điều kiện bởi sự ủng hộ của các nhà nước TBCN và chủ
nghĩa thực dân. Đồng thời, quá trình đi từ hợp tác giản đơn đến liên kết
sâu sắc hơn trong giới công thương tư bản đã làm tăng khả năng th ực
hiện sự mở rộng này. Trên cơ sở đó, các tổ chức kinh doanh quốc tế bắt
đầu được hình thành và phát triển.
+ Các MNC thực sự hình thành và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ ch ủ
nghĩa đế quốc. Trong thời kỳ này, quá trình tích tụ tư bản, tập trung sản
xuất, sự kết hợp giữa giới tài chính và giới công th ương đã dẫn đ ến s ự ra
đời của hàng loạt các tập đoàn sản xuất-kinh doanh lớn theo xu h ướng
độc quyền. Sự cạnh tranh tự do trong thời kỳ đầu của CNTB với s ự thôn
tính “cá lớn nuốt cá bé” cũng tạo thêm điều kiện cho sự hình thành các t ổ
chức kinh doanh độc quyền lớn. Đáng chú ý, sự cạnh tranh và xu h ướng
Trang 1

Nhóm 11_TC2.2

Tài chính quốc tế

GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Diễm

độc quyền diễn ra mạnh mẽ cả trên thị trường trong nước lẫn ngoài nước
nên càng làm tăng tính quốc tế của các công ty này.
+ Sự nổi lên của các công ty độc quyền và sự vươn m ạnh ra th ế gi ới còn
nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa quyền lực kinh tế với ...
Tài chính qu c t ế GVHD: Nguy n Th Ng c Di m
Đ TÀI : NGHÊN C U CÔNG TY ĐA QU C GIA. LIÊN H V I
CÁC T P ĐOÀN KINH T VI T NAM.
A/ Nghiên c u công ty đa qu c gia:
I. Khái ni m và quá trình phát tri n c a công ty đa qu c gia:
1. Khái ni m:
Công ty đa qu c gia, th ng vi t t t là MNC (t các ch Multinational ườ ế
corporation) ho c MNE (t các ch Multinational enterprises), là khái ni m
đ ch các công ty s n xu t hay cung c p d ch v ít nh t hai qu c gia.
Các công ty đa qu c gia l n ngân sách v t c ngân sách c a nhi u ượ
qu c gia. Công ty đa qu c gia th nh h ng l n đ n các m i quan ưở ế
h qu c t và các n n kinh t c a các qu c gia. ế ế
2. Quá trình ra đ i và phát tri n công ty đa qu c gia:
+ Công ty Xuyên qu c gia (MNC) g n li n v i s ra đ i phát tri n c a
s n xu t l n TBCN. Trong th i kỳ đ u c nh tranh t do c a CNTB, m c
đích l i nhu n và s phát tri n s n xu t đã làm tăng yêu c u v th tr ng ườ
nguyên li u, th tr ng lao đ ng, th tr ng hàng hoá th tr ng tài ườ ườ ườ
chính. Các yêu c u đó đã thúc đ y vi c tăng c ng khai thác m r ng ườ
ho t đ ng kinh doanh sang n c khác. Ngoài ra, s c nh tranh quy t li t ướ ế
cũng h ng nhi u công ty trong n c đi tìm l i nhu n trong th tr ngướ ư ườ
bên ngoài. Quá trình này đã đ c t o đi u ki n b i s phát tri n c aượ
th ng m i qu c t đã hình thành qua nhi u th k tr c. Quá trình nàyươ ế ế ướ
cũng đ c t o đi u ki n b i s ng h c a các nhà n c TBCN chượ ướ
nghĩa th c dân. Đ ng th i, quá trình đi t h p tác gi n đ n đ n liên k t ơ ế ế
sâu s c h n trong gi i công th ng t b n đã làm tăng kh năng th c ơ ươ ư
hi n s m r ng này. Trên c s đó, các t ch c kinh doanh qu c t b t ở ộ ơ ế
đ u đ c hình thành và phát tri n. ượ
+ Các MNC th c s hình thành phát tri n m nh m trong th i kỳ ch
nghĩa đ qu c. Trong th i kỳ này, quá trình tích t t b n, t p trung s nế ụ ư
xu t, s k t h p gi a gi i tài chính gi i công th ng đã d n đ n s ra ế ươ ế
đ i c a hàng lo t các t p đoàn s n xu t-kinh doanh l n theo xu h ng ướ
đ c quy n. S c nh tranh t do trong th i kỳ đ u c a CNTB v i s thôn
tính “cá l n nu t bé” cũng t o thêm đi u ki n cho s hình thành các t
ch c kinh doanh đ c quy n l n. Đáng chú ý, s c nh tranh xu h ng ướ
Trang 1 Nhóm 11_TC2.2
Nghên cứu công ty đa quốc gia. Liên hệ với các tập đoàn kinh tế ở việt nam. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghên cứu công ty đa quốc gia. Liên hệ với các tập đoàn kinh tế ở việt nam. - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghên cứu công ty đa quốc gia. Liên hệ với các tập đoàn kinh tế ở việt nam. 9 10 878