Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định

Được đăng lên bởi Trương Công Bình
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Signature Not Verified

XIV. Linh vtyc: Thong tin, Truyen thong;
Ma chuyen nginh: CV.14.01
Thời gian ký:
11/05/2015 10:05 AM

vtyc Cong nghe thong tin
1. c 'ghi dinh cfia Chinh phfi:
- Nghi dinh s6 64/2007/ND-CP ngay 10/4/2007 dm Chinh phü v 1lYng dung
Cong nghe thong tin trong boat dOng cna cac ca quan nha ntrac (tir Dieu 1 dan
Dieu 8; tir Dieu 11 clan Dieu 13; ti:r Dieu 33-den Dieu 40).
- Nghi dinh s6 102/2 009/ND-CP ngay 06/11/2009 dm Chinh phU ve quail 15/
dãu tu (nig dung cong nghe th6ng tin sir dung ngu6n von ngan sach nha nuac (tir
Dieu 1 den Dieu 11; Dieu 26,33,45,54,56,57).
- Nghi dinh s6 43/2011ND-CP ngay 13/06/2011 dm Chinh phü Quy dinh ye
yiec cung cap thong tin yà dich vu ding truc tuyen tren trang thong tin din tir hoac
cang thong tin,dien tit dm co quan nha nu& (dr Dieu 1 den Dieu 6; dr Dieu 10 den
Dieu 16; dr Dieu 18 clan Di'eu 20).
2. Cac van ban khac:
- Nghi quyet sa 26NQ-CP ngay 15/4/2015 cUa Chinh phii ban hanh chucrng
trinh hanh dOng cüa Chinh phU thuc hien Nghi quyet so 36/NQ-TW ngay
01/7/2014 dm BO Chinh tri Ban Chap hanh Trung uong Dang COng san Viet Nam
ye day manh ung dung, phat trian ding nghe thong tin dap (mg yeu cau phat triL
ben yang \fa hOi nhap quoc te.
- Quyet dinh s6 411/QD-UBND ngay 27/01/2015 ve Quy °ha dam bao
ATTT trong hoat dOng (mg dung CNTT cüa co quan nhA nu& thanh ph6 HA NOi
(tir dieu 1 den dieu 9).
- Quyet dinh s6 3855/QD-UBND ngay 28/8/2012 cilia UBND Thanh 016 Ha
Noi ye IA& ban hanh Chuang trinh muc tieu Ung dung CNTT trong hoat dOng ctia
co quan nha nu& Thanh ph6 Ha NOi giai dOan 2012-2015.
PhAn 2. Linh \Tut Btru chinh - Vien thong
1. Nghi dinh:
.
- Nghi dinh s6 25/2011/ND-CP ngay 06/04/2011 dm Thu tuang Chinh pha'
quy dinh chi tiEt ya huang clan thi hanh met so dieu cüa Luat Vie'n thong (Dieu
8,9,11,18,40,41,43).
- Nghi dinh so 72/2012ND-CP ngay 24/9/2012 ye quan 15T ya sir dung chung
cong trinh ha tang ky thuat (Dieu 2, 11, 12, 14)
2. Quyet dinh:
- Quyet dinh sa 114/2009/QD-UBND ngay13/11/2009 cüa UBND thanh ph6
quy dinh ye quail 1, cap phep xay dung dal \Teri cac cong trinh tram thu, ph& song
thong tin di dOng (tram BTS) tren dia ban thanh pho HA NOi.
- Quyet dinh só 02/2014/QD-UBND ngdy 16/01/2014 cila UBND thanh pho
ye \dee b6 sung, sira d6i mOt so dieu Quyet dinh sa 114/2009/QD-UBND
ngay13/11/2009 cUa UBND thanh ph6 quy dinh ye quart 1, cap phep xay dung doi

vâi the ding trinh tram thu, Oat song thong tin di Ong (tram BTS) tren dia ban
thanh pho Ha NOi.
- Ke hoach s6, 02/KH-UBND ngay 03/01/2014 cna UB...
XIV. Linh vtyc: Thong tin, Truyen thong;
Ma chuyen nginh: CV.14.01
vtyc Cong nghe thong tin
1.
c
'ghi dinh cfia Chinh phfi:
-
Nghi dinh s6 64/2007/ND-CP ngay 10/4/2007 dm Chinh phü v 1lYng dung
Cong nghe thong tin trong boat dOng cna cac ca quan nha ntrac (tir Dieu 1 dan
Dieu 8; tir Dieu 11 clan Dieu 13; ti:r Dieu 33-den Dieu 40).
- Nghi dinh s6 10
2
/
2
009/ND-CP ngay 06/11/2009 dm Chinh phU ve quail 15/
dãu tu (nig dung cong nghe th6ng tin sir dung ngu6n von ngan sach nha nuac (tir
Dieu 1 den Dieu 11; Dieu 26,33,45,54,56,57).
-
Nghi dinh s6 43/2011ND-CP ngay 13/06/2011 dm Chinh phü Quy dinh ye
yiec cung cap thong tin yà dich vu ding truc tuyen tren trang thong tin din tir hoac
cang thong tin
,
dien tit dm co quan nha nu& (dr Dieu 1 den Dieu 6; dr Dieu 10 den
Dieu 16; dr Dieu 18 clan Di'eu 20).
2. Cac van ban khac:
-
Nghi quyet sa 26NQ-CP ngay 15/4/2015 cUa Chinh phii ban hanh chucrng
trinh hanh dOng cüa Chinh phU thuc hien Nghi quyet so 36/NQ-TW ngay
01/7/2014 dm BO Chinh tri Ban Chap hanh Trung uong Dang COng san Viet Nam
ye day manh ung dung, phat trian ding nghe thong tin dap (mg yeu cau phat triL
ben yang \fa hOi nhap quoc
te.
- Quyet dinh s6 411/QD-UBND ngay 27/01/2015 ve Quy °ha dam bao
ATTT trong hoat dOng (mg dung CNTT cüa co quan nhA nu& thanh ph6 HA NOi
(tir dieu 1 den dieu 9).
-
Quyet dinh s6 3855/QD-UBND ngay 28/8/2012 cilia UBND Thanh 016 Ha
Noi ye IA& ban hanh Chuang trinh muc tieu Ung dung CNTT trong hoat dOng ctia
co quan nha nu& Thanh ph6
Ha
NOi giai dOan 2012-2015.
PhAn 2. Linh \Tut Btru chinh - Vien thong
1. Nghi dinh:
.
-
Nghi dinh s6 25/2011/ND-CP ngay 06/04/2011 dm Thu tuang Chinh pha'
quy dinh chi tiEt ya huang clan thi hanh met so dieu cüa Luat Vie'n thong (Dieu
8,9,11,18,40,41,43).
- Nghi dinh so 72/2012ND-CP ngay 24/9/2012 ye quan 15T ya sir dung chung
cong trinh ha tang ky thuat (Dieu 2, 11, 12, 14)
2. Quyet dinh:
-
Quyet dinh sa 114/2009/QD-UBND ngay13/11/2009 cüa UBND thanh ph6
quy dinh ye quail 1, cap phep xay dung dal \Teri cac cong trinh tram thu, ph& song
thong tin di dOng (tram BTS) tren dia ban thanh pho HA NOi.
-
Quyet dinh só 02/2014/QD-UBND ngdy 16/01/2014 cila UBND thanh pho
ye \dee b6 sung, sira d6i mOt so dieu Quyet dinh sa 114/2009/QD-UBND
ngay13/11/2009 cUa UBND thanh ph6 quy dinh ye quart 1, cap phep xay dung doi
Thời gian ký:
11/05/2015 10:05 AM
Signature Not Verified
Nghị định - Trang 2
Nghị định - Người đăng: Trương Công Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nghị định 9 10 833