Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bức xạ năng lượng cao đến các tính chất của chấm lượng tử CdTe định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1797 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bức xạ
năng lượng cao đến các tính chất của chấm
lượng tử CdTe định hướng ứng dụng trong
môi trường vũ trụ
Phùng Việt Tiệp
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật liệu và linh kiện Nanô
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Bình
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Giới thiệu chung về CdTe, các tính chất chung của CdTe và những ứng
dụng của chúng đối với đời sống. Trình bày phương pháp chế tạo mẫu và xử lý mẫu.
Kỹ thuật đo phổ hấp thụ. Kỹ thuật đo phổ huỳnh quang. Kỹ thuật đo thời gian sống
huỳnh quang. Trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các bức xạ: bức xạ tia X,
bức xạ gamma, bức xạ nơtron nhiệt và bức xạ photon hãm lên tính chất quang học của
chấm lượng tử CdTe thông qua các phép đo phổ hấp thụ, phổ huỳnh quang, thời gian
sống huỳnh quang của CdTe.
Keywords: Công nghệ Nano; Bức xạ năng lượng; Môi trường vũ trụ
Content
LỜI NÓI ĐẦU
Một trong những ứng dụng của chấm lượng tử CdTe được các nhà nghiên cứu, công
nghệ đặc biệt quan tâm là sử dụng làm các linh kiện quang - điện tử. Các linh kiện quang điện
tử sử dụng chấm lượng tử CdTe có kích thước nhỏ, hiệu suất cao thích hợp sử dụng trong điều
kiện vũ trụ. Tuy nhiên trong điều kiện vũ trụ, linh kiện, vật liệu chịu tác động điều kiện rất
khắc nghiệt như thay đổi nhiệt độ lớn, ảnh hưởng trực tiếp các tia vũ trụ như tia , tia  tia
X… Nhằm đánh giá khả năng sử dụng vật liệu CdTe QDs trong điều kiện vũ trụ chúng tôi
chọn “Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bức xạ năng lượng cao đến các tính chất của
chấm lượng tử CdTe định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ” là đề tài luận văn.
Luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Tổng quan: Giới thiệu chung về CdTe, các tính chất chung của CdTe và những
ứng dụng của chúng đối với đời sống.
Chương 2: Kỹ thuật thực nghiệm: Trình bày phương pháp chế tạo mẫu và xử lý mẫu.
Kỹ thuật đo phổ hấp thụ. Kỹ thuật đo phổ huỳnh quang. Kỹ thuật đo thời gian sống huỳnh
quang.

Chương 3: Kết quả và thảo luận: Trình bày kết quả đo phổ hấp thụ, phổ huỳnh
quang, thời gian sống của CdTe chịu ảnh hưởng của các điều kiện chiếu xạ khác nhau; biện
luận kết quả thực nghiệm.

2

CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ NANO TINH THỂ CdTe
1.1 Giới thiệu về vật liệu nano
Vật liệu có kích thước cấu trúc nano được hiểu theo nghĩa chung là kích thước các hạt
vật liệu nằm trong vùng một vài nano mét đến nhỏ hơn 100 nm.

Hình 1.1. Một số thực thể từ nhỏ như nguyên tử (kích thước khoảng angstron) đến lớn
như tế bào động vật (khoảng một vài chục micro...
Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bức xạ
năng lượng cao đến các tính chất của chấm
lượng tử CdTe định hướng ứng dụng trong
môi trường vũ trụ
Phùng Việt Tiệp
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật liệu và linh kiện Na
Người ng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Bình
m bảo vệ: 2011
Abstract: Giới thiệu chung về CdTe, các tính chất chung của CdTe những ng
dụng của chúng đối với đời sống. Trình bày phương pháp chế tạo mẫu và xử mẫu.
Kỹ thuật đo phổ hấp thụ. Kỹ thuật đo phổ huỳnh quang. Kỹ thuật đo thời gian sống
huỳnh quang. Trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các bức xạ: bức xtia X,
bức xạ gamma, bức xạ nơtron nhiệtbức xạ photon hãm lên tính chất quang học của
chấm lượng tCdTe thông qua các phép đo phhấp thụ, phhuỳnh quang, thời gian
sống hunh quang của CdTe.
Keywords: Công nghệ Nano; Bức xạ năng lượng; Môi trường vũ trụ
Content
LỜI NÓI ĐẦU
Một trong những ng dụng của chấm lượng tử CdTe được các nhà nghiên cứu, công
nghệ đặc biệt quan tâm là sử dụng làm các linh kiện quang - điện tử. Các linh kiện quang điện
tử sử dụng chấm lượng tử CdTe có kích thước nhỏ, hiệu suất cao thích hợp sử dụng trong điều
kiện vũ tr. Tuy nhiên trong điều kiện trụ, linh kiện, vật liệu chịu tác động điều kiện rất
khắc nghiệt như thay đổi nhiệt độ lớn, ảnh hưởng trực tiếp các tia trụ như tia , tia tia
X… Nhằm đánh gkhả năng sử dụng vật liệu CdTe QDs trong điều kiện vũ trụ chúng tôi
chọn Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bức xạ năng lượng cao đến các tính chất của
chấm lượng tử CdTe định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ” là đề tài luận văn.
Luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Tổng quan: Giới thiệu chung về CdTe, các tính chất chung của CdTe những
ứng dụng của chúng đối với đời sống.
Chương 2: Kỹ thuật thực nghiệm: Trình y phương pháp chế tạo mu xử lý mẫu.
Kỹ thuật đo phổ hấp thụ. Kỹ thuật đo phổ huỳnh quang. Kỹ thuật đo thời gian sống huỳnh
quang.
Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bức xạ năng lượng cao đến các tính chất của chấm lượng tử CdTe định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bức xạ năng lượng cao đến các tính chất của chấm lượng tử CdTe định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bức xạ năng lượng cao đến các tính chất của chấm lượng tử CdTe định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ 9 10 87