Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Sông Công đến chất lượng nước suối Văn Dương, tỉnh Thái Nguyên

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải khu công
nghiệp Sông Công đến chất lượng nước suối
Văn Dương, tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Thanh Huệ
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan về nước, môi trường, quản lý môi trường nước thải công
nghiệp trong nước và trên thế giới, vấn đề môi trường khu công nghiệp và ảnh
hưởng của việc nguồn nước bị ô nhiễm. Nghiên cứu ảnh hưởng nước tại khu công
nghiệp Sông Công đến chất lượng nước suối Văn Dương tỉnh Thái Nguyên. Tìm
hiểu về hiện trạng sử dụng nước tại khu vực này. Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất
lượng nước suối (TSS, pH, COD, BOD5, dầu mỡ, kim loại nặng, NH4-N;
Coliform). Phân tích, đánh giá nguồn gây ảnh hưởng tới một số chỉ tiêu chất lượng
nước và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ và sử dụng hợp lý.
Keywords: Nước thải; Khu công nghiệp; Xử lý nước thải; Nước suối; Khoa học
môi trường; Thái Nguyên
Content
Hiện nay Việt Nam là nước đang phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại
hoá, từ đó đưa nước ta thành nước phát triển. Các ngành công nghiệp của Việt Nam đang
trên đà lớn mạnh, với rất nhiều ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên
mặt trái của nền công nghiệp phát triển đó chính là tình trạng ô nhiễm môi trường. Hậu
quả này gây ra ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí…
Tại các khu công nghiệp công tác bảo vệ môi trường chưa được thực hiện đồng
bộ, nước thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả thải, nhiều khu
công nghiệp chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Khu công nghiệp Sông Công là khu công nghiệp của tỉnh được hình thành từ cuối
năm 1999 và được khởi công xây dựng vào năm 2000.

Tuy mới hình thành nhưng môi trường khu công nghiệp đang trở thành vấn đề khá
bức xúc của vùng, trong đó đáng quan tâm là nước thải khu công nghiệp. Một lượng lớn
nước thải sản xuất của các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp chưa được xử lý đảm
bảo tiêu chuẩn xả trực tiếp vào suối Văn Dương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân.
Xuất phát từ những vấn đề bức xúc trên, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng nước
thải khu công nghiệp Sông Công đến chất lượng nước suối Văn Dương, tỉnh Thái
Nguyên” nhằm đánh giá những ảnh hưởng của nước thải từ hoạt động sản xuất công
nghiệp khu công nghiệp Sông Công đến chất lượng nước nguồn tiếp nhận. Từ có có
những đề xuất nhằm hạn chế ảnh hưởng từ những hoạt động đó đến chất lượng nước suối
Văn Dương.
...
Nghiên cu nh hưởng của nước thi khu công
nghip Sông Công đến chất lượng nước sui
Văn Dương, tỉnh Thái Nguyên
Nguyn Th Thanh Hu
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã s: 60 85 02
Người ng dn: PGS.TSKH. Nguyn Xuân Hi
m bảo v: 2012
Abstract: Tng quan v ớc, môi trường, quản môi trường nước thi công
nghiệp trong c trên thế gii, vấn đ môi trường khu công nghip nh
hưởng ca vic nguồn nước b ô nhim. Nghiên cu ảnh hưởng nước ti khu công
nghiệp Sông Công đến chất lượng nước suối Văn Dương tỉnh Thái Nguyên. Tìm
hiu v hin trng s dụng c ti khu vc này. Nghiên cu mt s ch tiêu cht
lượng c sui (TSS, pH, COD, BOD5, du m, kim loi nng, NH4-N;
Coliform). Phân tích, đánh giá nguồn gây ảnh hưởng ti mt s ch tiêu chất lượng
nước và đề xut gii pháp nhm bo v và s dng hp lý.
Keywords: c thi; Khu công nghip; X nước thi; c sui; Khoa hc
môi trường; Thái Nguyên
Content
Hin nay Vit Nam nước đang phát triển theo hướng công nghip hoá, hiện đại
hoá, t đó đưa nước ta thành nước phát trin. Các ngành công nghip ca Việt Nam đang
trên đà lớn mnh, vi rt nhiu ngành ngh thuc nhiều lĩnh vc khác nhau, tuy nhiên
mt trái ca nn công nghip phát triển đó chính tình trng ô nhim môi trường. Hu
qu này gây ra ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí…
Ti các khu công nghip công tác bo v môi trường chưa đưc thc hiện đng
bộ, nước thải chưa đưc x đt tiêu chun môi trường trưc khi x thi, nhiu khu
công nghiệp chưa xây dựng h thng x lý nước thi tp trung.
Khu công nghip Sông Công là khu công nghip ca tỉnh được hình thành t cui
năm 1999 và được khi công xây dựng vào năm 2000.
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Sông Công đến chất lượng nước suối Văn Dương, tỉnh Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Sông Công đến chất lượng nước suối Văn Dương, tỉnh Thái Nguyên - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Sông Công đến chất lượng nước suối Văn Dương, tỉnh Thái Nguyên 9 10 551