Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải Khu công nghiệp sông Công đến sự tích lũy kim loại nặng trong trầm tích suối Văn Dương, tỉnh Thái Nguyên

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải Khu công
nghiệp sông Công đến sự tích lũy kim loại nặng
trong trầm tích suối Văn Dương, tỉnh Thái
Nguyên
Trần Thị Minh Hải

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Xuân Cự
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Xác định mức độ ô nhiễm và các dạng tồn tại của một số Kim
loại nặng (KLN) (Pb, Zn, Cd) trong mẫu trầm tích suối Văn Dương. Đánh
giá ảnh hưởng của nước thải từ Khu công nghiệp (KCN) Sông Công đến sự
tích luỹ KLN trong trầm tích suối Văn Dương. Đề xuất các giải pháp giảm
thiểu ô nhiễm KLN trong trầm tích suối nghiên Văn Dương, tỉnh Thái
Nguyên.
Keywords: Nước thải công nghiệp; Kim loại nặng; Trầm tích; Khoa học
môi trường; Thái Nguyên
Content
Sự tích lũy kim loại nặng Pb, Zn, Cd trong trầm tích suối Văn Dương được khảo sát
trong các mẫu thu thập vào tháng 4 và tháng 8 năm 2010 tại các vị trí trên suối Văn Dương
trước và sau điểm tiếp nhận nước thải của Khu công nghiệp (KCN) sông Công I. Kết quả
nghiên cứu cho thấy nước thải KCN Sông Công đã có ảnh hưởng mạnh đến sự tích lũy kim
loại nặng (KLN) trong nước và trầm tích suối Văn Dương. Nồng độ các kim loại nặng như
Pb, Cd và Zn trong nước suối ở sau điểm tiếp nhận nước thải đều khá cao và vượt tiêu chuẩn
cho phép khá nhiều lần.
Hầu hết các mẫu trầm tích trên suối Văn Dương chịu ảnh hưởng của nước thải từ
KCN đều có sự tích lũy cao các KLN. Trầm tích suối Văn Dương đã có dấu hiệu bị ô
nhiễm Pb, Zn, Cd ở mức khá nghiêm trọng. Hàm lượng Pb trong trầm tích có giá trị cao
nhất là 2306 ppm, Cd là 560 ppm và Zn là 11710 ppm. Các kim loại Pb và Cd trong trầm
tích suối Văn Dương chủ yếu tồn tại ở dạng khó tan (dạng bền vững), Cd chiếm trên 70%,

Pb và Zn chiếm trên 50% hàm lượng tổng số của chúng. Còn các dạng khác chiếm tỷ lệ
tương đối thấp, riêng đối với Zn lại tồn tại khá nhiều ở dạng trao đổi và cacbonat.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
KCN Sông Công tuy mới được hình thành và đi vào hoạt động nhưng đã tiềm ẩn nhiều
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do chưa có hệ thống xử lý chất thải hoàn chỉnh. Thực tế hiện
nay, phần lớn nước thải của các cơ sở sản xuất trong KCN chưa được xử lý đảm bảo tiêu
chuẩn, xả thải trực tiếp vào suối Văn Dương, đã làm ô nhiễm nguồn nước và trầm tích gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến đời sống các sinh vật thủy sinh.
Theo Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên từ năm
2005 đến nay, nước thải Khu công nghiệp sông Công chủ yếu ô nhiễm các KLN, đây là
một trong những chất gây ô nhiễ...
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải Khu công
nghiệp sông Công đến sự tích lũy kim loại nặng
trong trầm tích suối Văn Dương, tỉnh Thái
Nguyên
Trần Thị Minh Hải
Trưng Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Khoa hc môi trưng; Mã s: 60 85 02
Người hướng dn: PGS.TS.Nguyễn Xuân C
Năm bo v: 2012
Abstract: Xác định mc độ ô nhiễm và các dạng tồn tại của một số Kim
loại nặng (KLN) (Pb, Zn, Cd) trong mẫu trầm tích suối Văn Dương. Đánh
giá ảnh hưởng của nước thải từ Khu công nghiệp (KCN) Sông Công đến s
tích luỹ KLN trong trầm tích suối Văn Dương. Đề xuất các giải pháp giảm
thiểu ô nhiễm KLN trong trầm tích suối nghiên Văn Dương, tỉnh Thái
Nguyên.
Keywords: Nước thải công nghiệp; Kim loại nặng; Trầm tích; Khoa học
môi trường; Thái Nguyên
Content
Sự ch lũy kim loại nng Pb, Zn, Cd trong trầm tích suối Văn ơng đưc kho sát
trong các mu thu thp o tháng 4 và tng 8 năm 2010 tại các vị trí trên suối Văn ơng
trưc và sau điểm tiếp nhận ớc thải ca Khu công nghip (KCN) ng Công I. Kết qu
nghiên cứu cho thấy nước thải KCN ng Công đã có nh hưởng mnh đến sự tích lũy kim
loi nng (KLN) trong c trầm ch suối Văn ơng. Nồng độ các kim loi nặng như
Pb, Cd và Zn trongc sui ở sau điểm tiếp nhậnc thi đều k cao và vượt tu chun
cho phép khá nhiều ln.
Hầu hết các mẫu trầm tích trên suối Văn Dương chịu ảnh ởng của nước thải từ
KCN đều sự ch lũy cao các KLN. Trầm tích suối Văn Dương đã dấu hiệu bị ô
nhiễm Pb, Zn, Cd mức khá nghiêm trọng. Hàm lượng Pb trong trầm tích giá trị cao
nhất là 2306 ppm, Cd 560 ppm và Zn 11710 ppm. Các kim loại Pb và Cd trong trầm
tích suối Văn ơng chủ yếu tồn tại ở dạng khó tan (dạng bền vững), Cd chiếm trên 70%,
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải Khu công nghiệp sông Công đến sự tích lũy kim loại nặng trong trầm tích suối Văn Dương, tỉnh Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải Khu công nghiệp sông Công đến sự tích lũy kim loại nặng trong trầm tích suối Văn Dương, tỉnh Thái Nguyên - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải Khu công nghiệp sông Công đến sự tích lũy kim loại nặng trong trầm tích suối Văn Dương, tỉnh Thái Nguyên 9 10 933