Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2470 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489
vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các
lưu trữ lịch sử hiện nay
Nguyễn Thị Thùy Linh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Lưu trữ; Mã số: 60 32 24
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Liên Hương
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Khái quát lại những vấn đề lý thuyết liên quan tới tài liệu điện tử (như
định nghĩa, đặc điểm, giá trị tài liệu); quản lý tài liệu điện tử ; cấu trúc, nguyên tắc
và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 15489. Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489
vào quản lý tài liệu điện tử tại các lưu trữ lịch sử ở Việt Nam hiện nay: khảo sát,
đánh giá tình hình quản lý tài liệu điện tử tại 05 cơ quan: Trung tâm Lưu trữ Quốc
gia I, II, III, IV và Kho Lưu trữ Văn phòng trung Ương Đảng, qua đó thấy được sự
cần thiết phải áp dụng ISO 15489 vào quản lý tài liệu điện tử và đưa ra các nội dung
áp dụng tiêu chuẩn trong nghiệp vụ lưu trữ cũng như quản lý lưu trữ đối với tài liệu
điện tử. Đề xuất các giải pháp áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu
điện tử.
Keywords. Lưu trữ học; Tiêu chuẩn Iso; Tài liệu điện tử; Quản lý tài liệu
Content
̀
́
LƠI NOI ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Ngày nay, sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ cùng sự bùng nổ của
thông tin số đã đem lại những tác động không nhỏ tới mọi mặt đời sống xã hội. Ngành lưu trữ
cũng không nằm ngoài sự tác động đó, cũng phải tiếp nhận những yếu tố mới, với những yêu
cầu mới, nhiệm vụ mới. Hòa trong xu thế phát triển của kỷ nguyên khoa học hiện đại và xuất
phát từ thực tế quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức, một loại
hình tài liệu mới đã được hình thành, đó là tài liệu điện tử.
Khác với tài liệu truyền thống - thông tin được ghi trên giấy và con người có thể cầm
đọc được trực tiếp, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì đối với tài liệu điện tử, thông tin được ghi
trên đĩa cứng, đĩa mềm, băng từ, đĩa CD, đĩa DVD, các thiết bị lưu trữ khác và chỉ có thể khai

thác, sử dụng được thông qua máy tính có chứa phần mềm tương thích. Có thể nói, tài liệu
điện tử đã và đang được sản sinh với khối lượng lớn, các vấn đề nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
cũng như vấn đề quản lý đối với tài liệu lưu trữ điện tử đang là cơ hội và thách thức đối với
những người làm công tác lưu trữ, đòi hỏi phải được đầu tư nghiên cứu sâu rộng hơn nữa.
Nghiên cứu về áp dụng tiêu chuẩn quốc tế vào quản lý tài liệu điện tử sẽ giúp chuẩn
hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức; phát huy giá trị của loại hình
tài liệu lưu trữ m...
n ISO 15489
 n t t
 lch s hin nay
Nguyn Th 
i hc Khoa h
Lu : 60 32 24
ng dn: TS. Nguyn Th 
o v: 2011
Abstract. i nhng v n t 
 u); qun t ; cc
u cchun ISO 15489
n t t lch s Vit Nam hin nay: kh
n t t Quc
 c s
cn thit phn t i dung
n trong nghip v   i vu
n t xunu
n t.
Keywords.  hc; n Iso; n t; Quu
Content
̀
I NO
́
I ĐÂ
̀
U
1. Lí do chọn đề tài
 ng ca khoa h   ca
 i nh ti mi mi s
 i tip nhn nhng yu t mi, vi nh
cu mi, nhim v m n ca k c hit
 thc t ng d  chc, mt loi
u mn t.
u truyn thng -  cm
c trc tip, trong bt c i vn t c ghi
t b    khai
Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay 9 10 90