Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học trong một số cây thuộc chi gừng (Zingiber)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1663 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học
trong một số cây thuộc chi gừng (Zingiber)
Trần Thị Tuyến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hoá hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: PGS.TS. Văn Ngọc Hướng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày tổng quan về các hợp chất có hoạt tính sinh học trong
một số cây thuộc chi gừng: Giới thiệu về chi gừng (Zingiber); Khái quát về
cây gừng lông hung (Zingiber Rufopilosum Gagn); Khái quát về cây gừng
Zingiber SP. Trình bày một số phương pháp nghiên cứu được vận dụng
trong đề tài và tiến hành thực nghiệm: Mẫu thực vật; Chiết các hợp chất từ
thân rễ cây gừng lông hung (Zingiber rufopilosum Gagn); Chiết các hợp
chất từ thân rễ cây gừng Zingiber sp. Trình bày các kết quả nghiên cứu đạt
được và thảo luận: Nghiên cứu cây gừng lông hung (Zingiber rufopilosum
Gagn); Nghiên cứu cây gừng Zingiber SP.
Keywords: Hóa hữu cơ; Hợp chất sinh học; Cây gừng; Chất hữu cơ
Content
Thu thập các tài liệu về chi gừng, tổng quan chi tiết về cây gừng nhà (Zingiber
officinale Roscoe), gừng gió (Zingiber Zerumbet Sm), Gừng Tía (Zingber montanum
(koeng) Dietrich)gừng lông hung ( Zingiber rufopilosum Gagnep).
- Xây dựng quy trình chiết – phân lớp các hợp chất có hoạt tính sinh học đối với 2 cây
Gừng lông hung và cây gừng Zingiber Sp bằng các dung môi thích hợp thu được 3 cặn
chiết: Cặn H ( trong dung môi n- hexan), cặn C (dung môi chloroform) và cặn E (dung
môi etyl axetat).
- Khảo sát hoạt tính sinh học với 3 mẫu: cặn H, cặn C và cặn E đối với các vi sinh vật
kiểm định:
Vi khuẩn Gr (+): E.coli, P.aeruginosa.
Vi khuẩn Gr (-) : B.subtillis, S.aureus.
Nấm mốc

: Asp.niger, F.oxysporum.

Nấm men

: C.albicans, S.cerevisiae.

Kết quả cho thấy 2 cặn H và cặn E kháng được ba loại vi khuẩn: Ecoli và 2 loại vi
khuẩn: B.subtillis và S.aureus.
- Phân tích cặn H chiết từ cây gừng Zingiber bằng phương pháp GC – MS đã xác định
được thành phần hóa học trong cặn chiết. Một số chất có hàm lượng cao là: Linalool:
55,96%; α-Terpineol: 12,14%; elemol : 6,03%; trans- asarone :5,37%; 1-Borneol: 4,82%
; 1,8-cineole: 1,27%; endobornyl:1,10% ; elemene:1,24%; germacrene: 5,72%; betabisabolene: 3,34%; deta- cadinene:1,24%; zingiberene:1,2%; gamma-elemene: 1,39%;
valencene:2,7%; ethyl hexadecanoate:1,02%
- Khảo sát các cặn chiết bằng sắc khí lớp mỏng để khảo sát thành phần các chất có trong
cặn chiết.
- Từ cặn chiết etyl axetat của cây gừng lông hung phân lập được một chất là Zerumbone
66-67OC, có số khối M+ =218, có nhiệt độ nóng chả...
Nghiên cu các hp cht có hot tính sinh hc
trong mt s cây thuc chi gng (Zingiber)
Trn Th Tuyến
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Hóa hc
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hoá hữu cơ; Mã s: 60 44 27
Người hướng dn: PGS.TS. Văn Ngọc Hướng
Năm bảo v: 2011
Abstract: Trình y tng quan v các hp cht hot tính sinh hc trong
mt s y thuc chi gng: Gii thiu v chi gng (Zingiber); Khái quát v
cây gng lông hung (Zingiber Rufopilosum Gagn); Khái quát v y gng
Zingiber SP. Trình bày mt s phương pháp nghiên cứu được vn dng
trong đề tài tiến hành thc nghim: Mu thc vt; Chiết các hp cht t
thân r cây gng lông hung (Zingiber rufopilosum Gagn); Chiết các hp
cht t thân r cây gng Zingiber sp. Trình bày các kết qu nghiên cứu đạt
được tho lun: Nghiên cu cây gng ng hung (Zingiber rufopilosum
Gagn); Nghiên cu cây gng Zingiber SP.
Keywords: Hóa hữu cơ; Hp cht sinh hc; Cây gng; Cht hữu cơ
Content
Thu thp các tài liu v chi gng, tng quan chi tiết vy gng nhà (Zingiber
officinale Roscoe), gng gió (Zingiber Zerumbet Sm), Gng Tía (Zingber montanum
(koeng) Dietrich)gng lông hung ( Zingiber rufopilosum Gagnep).
- Xây dng quy trình chiết phân lp các hp cht có hot tính sinh hc đi vi 2 cây
Gng lông hung và cây gng Zingiber Sp bng các dung môi thích hợp thu được 3 cn
chiết: Cn H ( trong dung môi n- hexan), cn C (dung môi chloroform) và cn E (dung
môi etyl axetat).
- Kho sát hot tính sinh hc vi 3 mu: cn H, cn C và cn E đối vi các vi sinh vt
kiểm định:
Vi khun Gr (+): E.coli, P.aeruginosa.
Vi khun Gr (-) : B.subtillis, S.aureus.
Nm mc : Asp.niger, F.oxysporum.
Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học trong một số cây thuộc chi gừng (Zingiber) - Trang 2
Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học trong một số cây thuộc chi gừng (Zingiber) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học trong một số cây thuộc chi gừng (Zingiber) 9 10 199