Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông
tin trong việc sử dụng tiền điện tử
Vũ Mạnh Khánh
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Khoa học máy tính; Mã số: 60 48 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Trình bày một số khái niệm về cơ sở mật mã khoá công khai, các giao thức,
công nghệ, vấn đề mã hoá, ký số, chữ ký mù, vấn đề xưng danh được áp dụng để xây
dựng PKI. Trình bày mô hình thương mại điện tử, các công cụ sử dụng trong thương mại
điện tử và một số bài toán đặc trưng trong thương mại điện tử nhằm đảm bảo an toàn
thông tin. Tìm hiểu chi tiết về tiền điện tử, các vấn đề bảo đảm an toàn tiền điện tử như
vấn đề ẩn danh, khai man giá trị đồng tiền, giả mạo và tiêu xài đồng tiền nhiều lần... và
một số hệ thống tiền điện tử như DIGICASH, Millicent, Modex. Phân tích các tình huống
trong quá trình sử dụng tiền điện tử và nêu ra các giải pháp sử dụng tiền điện tử tại Việt
Nam. Thử nghiệm một số modul trong quá trình tạo đồng tiền điện tử, tập trung vào quá
trình chống gian lận giá trị đồng tiền.
Keywords: An toàn thông tin; Mật mã khoá công khai; Thương mại điện tử; Tiền điện tử

Content
MỞ ĐẦU
Sự phát triển nhanh chóng của mạng và công nghệ thông tin, sự bùng nổ của Internet đã
mang lại những thay đổi chưa từng thấy trong thương mại điện tử, nó tác động mạnh mẽ đến lĩnh
vực ngân hàng truyền thống, thúc đẩy sự phát triển thương mại điện tử và làm xuất hiện hàng
ngày các sản phẩm mới có liên quan đến ngân hàng như thẻ tín dụng, giao dịch ngân hàng qua
điện thoại di động ... và tiền điện tử hay ví điện tử cũng đang trở thành hiện thực. Trên thế giới,
tiền điện tử đã và đang được ứng dụng thành công, nhưng khái niệm “tiền điện tử” vẫn còn khá
mới mẻ ở Việt nam. Tuy nhiên với xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới, phát triển các dịch
vụ của thương mại điện tử là xu hướng tất yếu, chúng ta phải tìm hiểu và ứng dụng những dịch
vụ mới trên thế giới. Chính vì thế, luận văn tìm hiểu và nghiên cứu một loại hình thanh toán điện
tử mới, đã được ứng dụng thành công trên thế giới, đó là “Tiền điện tử”.
Luận văn đề cập đến các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện
tử, dựa trên việc tìm hiểu một số lược đồ, những hệ thống tiền điện tử điển hình và những lý
thuyết mật mã được áp dụng trong giải pháp tiền điện tử.

Luận văn gồm 3 chương
Chương 1: Hạ tầng cơ sở mật mã khóa công khai (PKI)
Trong chương này sẽ trình bày một số khái niệm về cơ sở mật mã khóa công khai, các giao
thức, công nghệ , vấn đề ...
Nghiên cu các k thuật đảm bo an toàn thông
tin trong vic s dng tiền điện t
Mnh Khánh
Trường Đại hc Công ngh
Lunn ThS chuyên ngành: Khoa hc máy tính; Mã s: 60 48 01
Người hưng dn: PGS.TS. Trnh Nht Tiến
m bảo v: 2008
Abstract: Trình bày mt s khái nim v cơ sở mt khcông khai, các giao thc,
công ngh, vấn đề hoá, ký s, ch ký mù, vấn đề xưng danh được áp dụng để y
dựng PKI. Trình bày mô nh thương mại đin t, các công c s dụng trong thương mi
đin t mt s bài toán đặc trưng trong thương mại điện t nhằm đảm bo an toàn
thông tin. Tìm hiu chi tiết v tiền đin t, các vấn đ bo đảm an toàn tiền điện t như
vấn đ n danh, khai man giá tr đồng tin, gi mạo và tiêu xài đồng tin nhiu ln... và
mt s h thng tiền đin t như DIGICASH, Millicent, Modex. Phân tích các tình huống
trong quá tnh s dng tiền điện t nêu ra các gii pháp s dng tiền điện t ti Vit
Nam. Th nghim mt s modul trong quá trình tạo đồng tiền điện t, tp trung vào quá
tnh chng gian ln giá tr đồng tin.
Keywords: An toàn thông tin; Mt mã khoá công khai; Thương mại điện t; Tiền điện t
Content
MỞ ĐẦU
S phát trin nhanh chóng ca mng công ngh thông tin, s bùng n của Internet đã
mang li những thay đổi chưa tng thấy trong thương mại đin tử, nó tác đng mnh m đến lĩnh
vc ngân hàng truyn thống, thúc đy s phát triển thương mại đin t làm xut hin hàng
ngày các sn phm mới có liên quan đến ngân hàng như thẻ n dng, giao dch ngân ng qua
đin thoi di động ... và tiền điện t hay ví đin t cũng đang trở thành hin thc. Trên thế gii,
tiền điện t đã đang được ng dụng thành công, nhưng khái niệm tiền điện tvẫn còn khá
mi m Vit nam. Tuy nhiên vi xu thế hi nhp o nn kinh tế thế gii, phát trin các dch
v của thương mại điện t là xu hưng tt yếu, chúng ta phi tìm hiu ng dng nhng dch
v mi trên thế gii. Cnh vì thế, luận văn tìm hiu và nghiên cu mt loại hình thanh toán đin
t mới, đã được ng dng thành công trên thế gii, đó là “Tiền điện tử”.
Lun văn đề cập đến các k thuật đảm bo an toàn thông tin trong vic s dng tiền điện
t, da trên vic tìm hiu mt s ợc đồ, nhng h thng tiền đin t đin nh nhng lý
thuyết mật mã được áp dng trong gii pháp tiền điện t.
Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử - Trang 2
Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử 9 10 770