Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các sơ đồ mã hóa kênh, đan xen và phối hợp tốc độ trong hệ thống thông tin di động 4G LTE

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3234 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

HOÀNG ĐỨC TỈNH

NGHIÊN CỨU CÁC SƠ ĐỒ MÃ HÓA KÊNH, ĐAN XEN VÀ PHỐI HỢP TỐC
ĐỘ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG BĂNG RỘNG 4G LTE

Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Phạm Anh Dũng

Phản biện 1:
……………… …….………………………………........................
......................................................................................................
......................................................................................................

Phản biện 2:
…………………………………....…………………......................
......................................................................................................
......................................................................................................

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
-Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỞ ĐẦU
Mặc dù các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 2 và thứ 3 vẫn đang phát
triển không ngừng nhưng các công ty viễn thông lớn trên thế giới đã bắt đầu tiến
hành triển khai thử nghiệm các chuẩn di động thế hệ mới 4G với nhiều tiềm năng,
trong đó có công nghệ LTE (Long Term Evolution).
Một trong những vấn đề cốt lõi trong quá trình chuẩn hóa 4G LTE của tổ chức
3GPP là việc nghiên cứu và áp dụng các phương thức mã hóa kênh, đan xen cùng với
nguyên lý phối hợp tốc độ cho mục đích sửa lỗi phía trước.
Với mục đích mang lại một cái nhìn rõ hơn về các phương pháp mã hóa kênh
đan xen và phối hợp tốc độ, ứng dụng của các phương pháp này vào hệ thống thông
tin di động băng rộng 4G LTE, tôi đã chọn đề tài tốt nghiệp của mình là: “Nghiên
cứu các sơ đồ mã hóa kênh đan xen và phối hợp tốc độ trong hệ thống thông tin
di động băng rộng 4G LTE”.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng, người đã
luôn chỉ bảo tôi nhiệt tình trong quá trình làm luận văn. Đồng thời cũng xin gửi lời
cảm ơn tới người thân, bạn bè, đồng nghiệp,…đã tạo điều kiện cho tôi có thể hoàn
thành luận văn này.
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2012

Hoàng Đức Tỉnh

2

CHƯƠNG 1. CÁC THÁCH THỨC TRONG HỆ THỐNG THÔNG
TIN DI ĐỘNG BĂNG RỘNG 4G LTE.
1.1. Tổng quan hệ thống thông tin ...
HC
VIN
CÔNG
NGH
BƯU
CHÍNH
VIN
THÔNG
---------------------------------------
HOÀNG
ĐC
TỈNH
NGHN
CU
C
SƠ
Đ
MÃ
HÓA
KÊNH,
ĐAN
XEN
VÀ
PHỐI
HP
TC
Đ
TRONG
H
THNG
THÔNG
TIN
DI
ĐNG
NG
RNG
4G
LTE
Chuyên
ngành:
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
số:
60.52.70
TÓM
TT
LUN
VĂN
THC
SĨ
NỘI - 2012
Nghiên cứu các sơ đồ mã hóa kênh, đan xen và phối hợp tốc độ trong hệ thống thông tin di động 4G LTE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu các sơ đồ mã hóa kênh, đan xen và phối hợp tốc độ trong hệ thống thông tin di động 4G LTE - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghiên cứu các sơ đồ mã hóa kênh, đan xen và phối hợp tốc độ trong hệ thống thông tin di động 4G LTE 9 10 190