Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các tác nhân gây gỉ và môi trường lưu giữu đối với các dị vật văn hóa chất liệu hợp kim đồng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu các tác nhân gây gỉ và môi trƣờng
lƣu giữu đối với các dị vật văn hóa chất liệu
hợp kim đồng
Lê Cảnh Lam
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học, Chuyên ngành: Hóa vô cơ
Mã số: 604425
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Trọng Uyển
Năm bảo vệ: 2011
Abstract:
Trình bày tổng quan: sơ lƣợc về kỹ thuật luyện kim, chế tác hiện vật
văn hóa chất liệu đồng và hợp kim đồng, đồng và hợp kim đồng, các hợp chất đồng,
các cơ chế ăn mòn hiện vật đồng, tốc độ ăn mòn, chất ức chế ăn mòn, mức độ ăn mòn
của một số kim loại trong các môi trƣờng khác nhau. Tìm hiểu nội dung nghiên cứu và
thực nghiệm: khảo sát tốc độ ăn mòn, xác định cơ chế ăn mòn, giới thiệu mẫu, tiến
hành thí nghiệm (trình bày các tác nhân gây gỉ đồng, môi trƣờng lƣu giữ sau khi tạo
gỉ). Phân tích kết quả nghiên cứu: cơ chế ăn mòn, khảo sát tốc độ ăn mòn (tốc độ ăn
mòn của mẫu đồng hiện đại, tốc độ ăn mòn của mẫu tiền đồng cổ), khuyến nghị và đề
xuất các giải pháp.
Keywords: Hóa vô cơ; Hợp kim đồng; Ăn mòn kim loại
Content
Vấn đề chống ăn mòn kim loại đồng và hợp kim đồng đã đƣợc nhiều nhà khoa học
nghiên cứu. Trong nghiên cứu luyện kim thì nghiên cứu thành phần hợp kim nhƣ thế nào để
thuận tiện cho việc đúc, giá thành nguyên liệu thấp mà khả năng chịu đƣợc ăn mòn cao. Trong
thiết kế công trình xây dựng thì nghiên cứu hàn, nối nhƣ thế nào để dễ dàng tiêu thoát nƣớc
bẩn ứ đọng trên chi tiết và dễ dàng thi công, sơn quét chất bảo quản. Các loại vật khớp nối,
long đen, bu lông cũng đƣợc nghiên cứu khi kết nối các cấu kiện để giảm ăn mòn tiếp xúc.
Trong lĩnh vực hóa học thì nghiên cứu áp dụng các chất ức chế là các hợp chất hữu cơ nhƣ
các bazơ azometin, aminoxeton, amin,.... các phƣơng pháp chống ăn mòn điện hóa, đã đƣợc
áp dụng hiệu quả trong nền kinh tế quốc dân. Với các hiện vật đồng và hợp kim đồng cổ đã
đƣợc áp dụng chất ức chế 1,2,3-Benzotriazol phổ biến và cũng đã có một vài công trình tập
trung nghiên cứu khả năng ức chế của 1,2,3 Benzotriazol đối với các mẫu đồng và hợp kim
đồng phục vụ công tác bảo quản hiện vật trong bảo tàng.
Các nghiên cứu trƣớc đây đều cắt bớt các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình gây gỉ và
thừa nhận ảnh hƣởng của các yếu tố không đƣa vào nghiên cứu. Chẳng hạn đối với các hợp
kim đồng khác nhau ngƣời ta mới chỉ chú ý bảo quản đồng mà chƣa đánh giá vai trò của các
nguyên tố phụ khác nhƣ Zn, Sn... nên đều áp dụng các chất ức chế với Cu mà bỏ qua vai trò
của các nguyên tố khác trong hợp kim. Về các dạng ăn mòn chƣa chỉ ra dạng ăn mòn nào là
chủ yếu và có các giải thích...
Nghiên cứu các tác nhân gây gỉ và môi trƣờng
lƣu giữu đối với các dị vật văn hóa chất liệu
hợp kim đồng
Lê Cảnh Lam
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Hóa học, Chuyên ngành: Hóa vô cơ
Mã số: 604425
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Trọng Uyển
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày tổng quan: lƣợc về kthuật luyện kim, chế tác hiện vật
văn hóa chất liệu đồng và hợp kim đồng, đồng hợp kim đồng, các hợp chất đồng,
các cơ chế ăn mòn hiện vật đồng, tốc độ ăn mòn, chất ức chế ăn mòn, mức độ ăn mòn
của một số kim loại trong các môi trƣờng khác nhau. Tìm hiểu nội dung nghiên cứu và
thực nghiệm: khảo sát tốc độ ăn mòn, xác định chế ăn mòn, giới thiệu mẫu, tiến
hành thí nghiệm (trình bày các tác nhân gây gđồng, môi trƣờng lƣu giữ sau khi tạo
gỉ). Phân ch kết quả nghiên cứu: chế ăn mòn, khảo sát tốc đăn mòn (tốc đăn
mòn của mẫu đồng hiện đại, tốc độ ăn mòn của mẫu tiền đồng cổ), khuyến nghị đề
xuất các giải pháp.
Keywords: Hóa vô cơ; Hợp kim đồng; Ăn mòn kim loại
Content
Vấn đề chống ăn mòn kim loại đồng hợp kim đồng đã đƣợc nhiều nhà khoa học
nghiên cứu. Trong nghiên cứu luyện kim thì nghiên cứu thành phần hợp kim nhƣ thế o để
thuận tiện cho việc đúc, giá thành nguyên liệu thấp mà khả năng chịu đƣợc ăn mòn cao. Trong
thiết kế công trình xây dựng thì nghiên cứu hàn, nối nhƣ thế nào để ddàng tiêu thoát nƣớc
bẩn đọng trên chi tiết dễ dàng thi công, sơn quét chất bảo quản. Các loại vật khớp nối,
long đen, bu lông cũng đƣợc nghiên cứu khi kết nối các cấu kiện để giảm ăn mòn tiếp xúc.
Trong nh vực hóa học thì nghiên cứu áp dụng các chất ức chế các hợp chất hữu nhƣ
các bazơ azometin, aminoxeton, amin,.... các phƣơng pháp chống ăn n điện hóa, đã đƣợc
áp dụng hiệu quả trong nền kinh tế quốc dân. Với các hiện vật đồng hợp kim đồng cđã
đƣợc áp dụng chất ức chế 1,2,3-Benzotriazol phổ biến cũng đã có một vài công trình tập
trung nghiên cứu khả năng ức chế của 1,2,3 Benzotriazol đối với các mẫu đồng hợp kim
đồng phục vụ công tác bảo quản hiện vật trong bảo tàng.
Các nghiên cứu trƣớc đây đều cắt bớt các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình gây gỉ
thừa nhận ảnh hƣởng của c yếu tố không đƣa o nghiên cứu. Chẳng hạn đối với các hợp
kim đồng khác nhau ngƣời ta mới chỉ chú ý bảo quản đồng chƣa đánh giá vai trò của các
nguyên tố phụ khác nhƣ Zn, Sn... nên đều áp dụng các chất ức chế với Cu bỏ qua vai trò
của các nguyên tố khác trong hợp kim. Về các dạng ăn mòn chƣa chỉ ra dạng ăn mòn nào
chủ yếu các giải thích khoa học thuyết phục. Về tác nhân ăn mòn thì thừa nhận các ion
gây gỉ mạnh nhất Cl
-
để chỉ tiến hành kiểm tra loại bỏ Cl
-
đã hết chƣa mà không quan tâm
đến các ion khác. Chƣa khảo sát đầy đủ các điều kiện môi trƣờng lƣu giữ thực tế hiện vật, các
thí nghiệm hầu hết dùng hai môi trƣờng NaCl, HCl để thử nghiệm ăn mòn, trong hai môi
Nghiên cứu các tác nhân gây gỉ và môi trường lưu giữu đối với các dị vật văn hóa chất liệu hợp kim đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu các tác nhân gây gỉ và môi trường lưu giữu đối với các dị vật văn hóa chất liệu hợp kim đồng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu các tác nhân gây gỉ và môi trường lưu giữu đối với các dị vật văn hóa chất liệu hợp kim đồng 9 10 930