Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các vấn đề thiết kế và triển khai trạm gốc BTS cho 3G WCDMA UMTS

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2980 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
----------------------------------------------------

NGUYỄN THÁI BÌNH

NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI
TRẠM GỐC BTS CHO 3G WCDMA UMTS

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
MÃ SỐ: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI – NĂM 2011

Luận văn được hoàn thành tại:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
TS NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG

Phản biện 1: .......................................................................................................
............................................................................................................................
Phản biện 2: ......................................................................................................
..........................................................................................................................
Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tại Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông
Vào lúc: ........giờ.......ngày........tháng........năm..........
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỞ ĐẦU

WCDMA là một công nghệ sử dụng giao diện vô tuyến theo tiêu chuẩn 3GPP
trong các hệ thống thông tin di động thế hệ 3. Giao diện này hỗ trợ tốc độ số liệu lên
đến 2Mbps trên sóng mang có băng tần 5MHz. Hiện nay HSPA đã được đưa ra với
tốc độ số liệu đỉnh 14,4Mbps cho R5 HSDPA và 5,7Mbps cho R6 HSUPA. BTS là
phần tử quan trọng nhất của mạng truy nhập vô tuyến trong hệ thống thông tin di
động. Mỗi BTS bao gồm phần xử lý tín hiệu vô tuyến và phần xử lý tín hiệu băng
gốc. Để phát triền một mạng vô tuyến với vùng phủ và hiệu năng tốt, cần triển khai
hàng nghìn BTS. Vì thế giá thành các BTS chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng giá thành
xây dựng mạng. Do đó việc nghiên cứu kiên trúc trạm gốc 3G WCDMA UMTS hết
sức quan trọng đặc biệt là phần xử lý tín hiệu băng gốc.
Mục đích của đề tài thể hiện rõ qua tên của đề tài: “Nghiên cứu các vấn đề
thiết kế và triển khai trạm gốc BTS cho 3G WCDMA UMTS”.
Cấu trúc luận văn gồm các phần: Phần mở đầu; Chương 1, 2 và 3; Phần kết
luận và các hướng nghiên cứu tiếp theo; Tài liệu tham khảo và Phụ lục. Được trình
bày trong 3 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan hệ thống WCDMA.
Chương 2: Các vấn đề thiết kế trạm gốc BTS cho 3G WCDMA UMTS.
Chương 3: Triển khai trạm gốc BTS cho 3G WCDMA UMTS.

Chương 1
...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
----------------------------------------------------
NGUYỄN THÁI BÌNH
NGHIÊN CỨU CÁC VẤN Đ THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI
TRẠM GỐC BTS CHO 3G WCDMA UMTS
CHUYÊN NGÀNH: KTHUẬT ĐIỆN TỬ
MÃ S: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NỘI NĂM 2011
Nghiên cứu các vấn đề thiết kế và triển khai trạm gốc BTS cho 3G WCDMA UMTS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu các vấn đề thiết kế và triển khai trạm gốc BTS cho 3G WCDMA UMTS - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nghiên cứu các vấn đề thiết kế và triển khai trạm gốc BTS cho 3G WCDMA UMTS 9 10 712