Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí vùng phía Bắc khu vực Tư Chính - Vũng Mây

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí
vùng phía Bắc khu vực Tư Chính - Vũng Mây
Trần Hải Nam
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa vật lý; Mã số: 60 44 61
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Trọng Tín
Năm bảo vệ: 2011

Abstract: Thu thập, tổng hợp các số liệu, tài liệu địa vật lý - địa chất của
khu vực Tư Chính - Vũng Mây. Minh giải tài liệu địa chấn, xác định các
tầng phản xạ chuẩn, phân tích tổng hợp các loại tài liệu địa chất - địa vật lý
hỗ trợ khác, liên kết để xây dựng các loại bản đồ cấu tạo. Phân tích đánh
giá hệ thống dầu khí: đá mẹ, đá chứa, đá chắn, dịch chuyển dầu khí. Phân
loại các cấu tạo triển vọng. Xác định các chỉ tiêu và phân vùng triển vọng
dầu khí cho khu vực nghiên cứu.
Keywords: Địa chất; Địa vật lý; Dầu khí; Vùng phía Bắc; Vũng Mây
Content
Vùng nghiên cứu nằm ở phía Bắc khu vực Tư Chính - Vũng Mây là vùng nước
sâu và xa bờ, có diện tích rộng khoảng 10.000 km2 bao gồm các lô 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 5, 6.
Hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí tại đây tuy đã được bắt đầu từ những năm 70, song
so với các bể trầm tích và khu vực khác trên thềm lục địa và biển Việt Nam thì vẫn triển
khai chậm hơn. Điều này được lý giải vì điều kiện xa bờ và nước sâu. Để xây dựng các
loại bản đồ của khu vực nghiên cứu ngoài việc sử dụng các tài liệu địa chấn thu thập
được, thêm các tuyến địa chấn khu vực để liên kết từ các bể trầm tích Nam Côn Sơn, Phú
Khánh cũng như sử dụng tài liệu của các giếng khoan ở các bể xung quanh.
Việc nghiên cứu địa tầng trầm tích ở khu vực nghiên cứu ngoài kết quả của giếng khoan
PV-94-2XN đã sử dụng các số liệu về thạch địa tầng và sinh địa tầng của các giếng khoan
tại khu vực thuộc phía Đông - Đông Bắc của bể Nam Côn Sơn (04-SĐN-1XN, 05-1BTL-2XN, 05-NT-1XN, 05-KCT-1XN, 06-LT-1XN, 06-LĐ-1XN…) cũng như tài liệu địa
chấn - địa tầng để liên kết khu vực. Kết quả phân tích mẫu và địa vật lý giếng khoan của

giếng khoan PV-94-2XN cho thấy đá móng ở khu vực nghiên cứu có thành phần không
đồng nhất bao gồm các đá trầm tích - biến chất, đá xâm nhập granitoit và đá phun trào
axit có tuổi Mezozoi. Đá xâm nhập granitoid bao gồm granit, granodiorit đã phát hiện
được ở hầu hết các giếng khoan thuộc phần Đông Bắc của bể Nam Côn Sơn. Theo một số
tài liệu thì đá móng là đá xâm nhập granitoid có thể tồn tại ở các khối nâng Phúc Nguyên,
Đông Sơn, Vũng Mây và một số nơi khác. Nhìn chung các đá xâm nhập này sẽ bao gồm
các đá có thành phần, thời gian thành tạo tương tự như các phức hệ đá xâm nhập đã được
phân tích và nghiê...
Nghiên cu cấu trúc địa cht và trin vng du khí
vùng phía Bc khu vực Tư Chính - Vũng Mây
Trn Hi Nam
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS Chuyên ngành: Đa vt lý; Mã s: 60 44 61
Người hướng dn: PGS.TS Nguyn Trng Tín
m bảo v: 2011
Abstract: Thu thp, tng hp các s liu, tài liệu địa vt - địa cht ca
khu vực Chính - Vũng Mây. Minh giải i liệu địa chấn, xác định các
tng phn x chun, phân tích tng hp các loi tài liệu địa cht - địa vt
h tr khác, liên kết để xây dng các loi bản đồ cu tạo. Phân tích đánh
giá h thng dầu khí: đá mẹ, đá chứa, đá chắn, dch chuyn du khí. Phân
loi các cu to trin vng. Xác định các ch tiêu và phân vùng trin vng
du khí cho khu vc nghiên cu.
Keywords: Địa cht; Địa vt lý; Du khí; Vùng phía Bc; Vũng Mây
Content
Vùng nghiên cu nm phía Bc khu vực Tư Chính - Vũng Mây vùng nước
sâu và xa b,din tích rng khong 10.000 km2 bao gm các 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 5, 6.
Hoạt động m kiếm thăm dầu khí tại đây tuy đã được bắt đầu t những năm 70, song
so vi các b trm tích khu vc khác trên thm lục đa bin Vit Nam thì vn trin
khai chm hơn. Điều này được giải vì điều kin xa b và nước sâu. Để xây dng các
loi bản đồ ca khu vc nghiên cu ngoài vic s dng các tài liệu địa chn thu thp
được, thêm các tuyến địa chn khu vực để liên kết t các b trm tích Nam Côn Sơn, Phú
Khánh cũng như sử dng tài liu ca các giếng khoan các b xung quanh.
Vic nghiên cứu địa tng trm tích khu vc nghiên cu ngoài kết qu ca giếng khoan
PV-94-2XN đã sử dng các s liu v thạch địa tầng và sinh địa tng ca các giếng khoan
ti khu vc thuộc phía Đông - Đông Bắc ca b Nam Côn Sơn (04-SĐN-1XN, 05-1B-
TL-2XN, 05-NT-1XN, 05-KCT-1XN, 06-LT-1XN, 06--1XN…) cũng như tài liệu địa
chn - địa tầng để liên kết khu vc. Kết qu phân tích mẫu và địa vt giếng khoan ca
Nghiên cứu cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí vùng phía Bắc khu vực Tư Chính - Vũng Mây - Trang 2
Nghiên cứu cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí vùng phía Bắc khu vực Tư Chính - Vũng Mây - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí vùng phía Bắc khu vực Tư Chính - Vũng Mây 9 10 845