Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn 3 sao ở Hạ Long cho khách du lịch Trung Quốc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống tại
khách sạn 3 sao ở Hạ Long cho khách du lịch
Trung Quốc
Hoàng Thị Thương
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Du lich (Chương trình đào tạo thí điểm)
̣
Người hướng dẫn: TS. Vũ Mạnh Hà
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Tổng quan lý luận về chất lượng dịch vụ ăn uống. Tìm hiểu v ề tập quán
và sở thích ăn uống của tập khách du lịch Trung Quốc đến Hạ Long. Khảo sát, đánh
giá tình hình khách du lịch Trung Quốc đến Hạ Long. Phân tích thực trạng chất
lượng dịch vụ ăn uống tại 3 khách sạn 3 sao phục vụ khách du lịch Trung Quốc ở Hạ
Long, từ đó tìm ra những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. Phân tích
những thuận lợi, khó khăn và xu hướng phát triển của hệ thống khách sạn 3 sao ở Hạ
Long, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống cho khách du
lịch Trung Quốc tại các khách sạn 3 sao ở Hạ Long.
Keywords. Du lịch; Dịch vụ ăn uống ; Khách sạn; Khách du lịch Trung Quốc; Hạ
Long
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong bức thông điệp nhân Ngày Du lịch thế giới ( 27-9), Tổng Thư ký Tổ chức Du
lịch Thế giới (UN-WTO) đã khẳng định:“ Du lịch là chìa khoá mang lại thịnh vượng cho
cả nước giàu và nước nghèo”. Quả đúng vậy, ngành du lịch trên thế giới là một trong những
ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng nhanh của
FDI trên toàn thế giới. Đảng và Nhà nước ta đã xác định Du lịch không những là một ngành
kinh tế mũi nhọn, mà còn là con đường ngắn nhất để các tầng lớp trong xã hội, các dân tộc,
các vùng, các quốc gia có thể giao lưu trực tiếp với nhau.
Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có chung đường biên giới. Phía Bắc của tỉnh
Quảng Ninh - Việt Nam giáp với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc. Đây là điều kiện địa lý thuận
lợi cho việc phát triển du lịch. Đặc biệt, Quảng Ninh đang sở hữu Vịnh Hạ Long - một di sản
thiên nhiên mang tầm cỡ Thế giới.
Mặt khác, Trung Quốc là một thị trường khách du lịch rộng lớn và đầy tiềm năng.
Phát triển và khai thác sâu rộng hơn nữa thị trường khách du lịch Trung Quốc là một trong
những hướng đi đúng đắn của du lịch Quảng Ninh, đặc biệt là trong hoàn cảnh lượng khách
du lịch Trung Quốc đang có dấu hiệu sụt giảm. Muốn phát triển và khai thác sâu rộng thị
trường khách này thì một trong những yếu tố quan trọng đó là nâng cao chất lượng dịch vụ du
lịch. Trong đó, nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống trong du lịch là một trong những vấn đề
cần thiết phải được tiến hành nghiên cứu và thực hiện.
...
Nghiên cứu chất lượng dch v ăn uống ti
khách sạn 3 sao H Long cho khách du lịch
Trung Quc
Hong Thị Thương
Trường Đại hc Khoa học xã hội v Nhân văn
Luận văn ThS. ngnh: Du li
̣
ch (Chương trình đo tạo thí điểm)
Người hướng dn: TS. V Mạnh H
Năm bảo v: 2010
Abstract. Tổng quan lun v cht lượng dch v ăn uống. Tìm hiểu v tập quán
v sở thích ăn uống ca tập khách du lch Trung Quốc đến H Long. Khảo t, đánh
giá tình hình khách du lịch Trung Quốc đến H Long. Phân tích thc trng cht
ng dch v ăn uống tại 3 khách sạn 3 sao phc v khách du lịch Trung Quc H
Long, t đó tìm ra những tn tại v nguyên nhân của nhng tn tại đó. Phân tích
nhng thun lợi, khó khăn v xu hướng phát triển ca h thống khách sạn 3 sao H
Long, đề xut mt s giải pháp nâng cao chất lượng dch v ăn uống cho khách du
lch Trung Quc tại các khách sạn 3 sao H Long.
Keywords. Du lch; Dịch vụ ăn uống ; Khách sạn; Khách du lịch Trung Quc; H
Long
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong bức thông điệp nhân Ngy Du lịch thế gii ( 27-9), Tổng Thư ký Tổ chc Du
lch Thế gii (UN-WTO) đã khẳng định:Du lịch chìa khoá mang li thịnh vượng cho
c ớc giàu và nước nghèo”. Qu đúng vậy, ngnh du lịch trên thế gii l một trong nhng
ngnh tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, đóng góp quan trọng vo s tăng trưởng nhanh ca
FDI trên ton thế giới. Đảng v Nh nước ta đã xác định Du lịch không những l một ngnh
kinh tế mi nhọn, m còn l con đường ngn nhất để các tầng lớp trong hội, các dân tc,
các vùng, các quốc gia có thể giao lưu trực tiếp vi nhau.
Việt Nam v Trung Quốc l hai quốc gia chung đường biên giới. Phía Bắc ca tnh
Qung Ninh - Vit Nam giáp với tnh Qung Tây - Trung Quốc. Đây l điều kiện địa thuận
li cho việc phát triển du lch. Đặc bit, Quảng Ninh đang s hu Vnh H Long - mt di sn
thiên nhiên mang tầm c Thế gii.
Mặt khác, Trung Quốc l mt th trường khách du lịch rng lớn v đầy tim năng.
Phát triển v khai thác sâu rộng hơn nữa th trường khách du lịch Trung Quốc l một trong
những hướng đi đúng đắn ca du lch Quảng Ninh, đặc biệt l trong hon cảnh lượng khách
du lch Trung Quốc đang dấu hiu st gim. Muốn phát triển v khai thác sâu rộng th
trường khách ny thì một trong nhng yếu t quan trọng đó l nâng cao chất lượng dch v du
lịch. Trong đó, nâng cao chất lượng dch v ăn uống trong du lch l một trong nhng vấn đề
cn thiết phải được tiến hnh nghiên cứu v thực hin.
Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn 3 sao ở Hạ Long cho khách du lịch Trung Quốc - Trang 2
Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn 3 sao ở Hạ Long cho khách du lịch Trung Quốc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn 3 sao ở Hạ Long cho khách du lịch Trung Quốc 9 10 741