Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2405 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano
trên nền than hoạt tính và định hướng ứng
dụng trong xử lý môi trường
Nguyễn Văn Sơn
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý Chất Rắn; Mã số: 60 44 07
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hải
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày các tính chất của hạt nano bạc và cấu trúc của than hoạt tính.
Nghiên cứu quy trình chế tạo và các phép đo nghiên cứu tính chất của hạt nano bạc.
Trình bày qui trình chế tạo than hoạt tính và các phép đo tính chất của than hoạt tính
cũng như cách phân tán hạt nano bạc lên nền than hoạt tính. Đưa ra kết quả các phép
đo nghiên cứu tính chất hạt nano bạc, than hoạt tính và hạt nano bạc phân tán trên nền
than hoạt tính.
Keywords: Vật lý chất rắn; Công nghệ Nano; Than hoạt tính; Xử lý môi trường
Content
Chương 1: Tổng Quan Vật Liệu
I.1.Tính chất cơ bản của hạt nano bạc
I.1.1. Tính chất cấu trúc
Hạt bạc kim loại thường có cấu trúc tinh thể kiểu
mạng lập phương tâm mặt (hình 1.1), với thông số của ô
cơ sở là: a = 4.08Ǻ, b = 4.08 Ǻ, c = 4.08 Ǻ, α = 90°, β =
90°, γ = 90° [5, 14, 15]. Các nguyên tử được bố trí tại 8
đỉnh của hình lập phương tương ứng với tọa độ (000),
(100), (110), (010), (001), (101), (111), (011) và 6
nguyên tử bố trí ở tâm của 6 mặt của ô cơ sở tương ứng
có tọa độ (1/2 0 1/2), (1 1/2 1/2), (1/2 1 1/2), (0 1/2 1/2),
(1/2 1/2 0), (1/2 1/2 1
I.1.2. Tính chất hình thái
Để thỏa mãn nguyên lí năng lượng cực tiểu, tùy điều
kiện chế tạo mà hạt bạc có thể sắp xếp với nhau theo các

Hình 1.1. Cấu trúc lập phương
tâm mặt.

kiểu khác nhau và hình thành nên nhiều hình dạng của hạt bạc như: hình cầu (sphere), que
(rod), đĩa phẳng (plate)…
I.1.3. Hiệu ứng bề mặt
Hạt bạc cũng như những vật liệu khác, khi chúng có kích thước nano thì các hiệu ứng liên
quan đến bề mặt sẽ trở nên quan trọng, làm cho tính chất của vật liệu khác biệt so với khi
chúng ở dạng khối.
I.1.4. Hiệu ứng kích thước
Khi kích thước của vật liệu có thể so sánh được với độ dài đặc trưng đó thì tính chất có liên
quan đến độ dài đặc trưng bị thay đổi đột ngột, khác hẳn so với tính chất đã biết trước đó.
I.1.5. Tính chất quang
I.1.5.1. Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt
Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt là hiện tượng các hạt nano kim loại hấp thụ mạnh
ánh sáng kích thích khi tần số của ánh sáng kích thích cộng hưởng với tần số dao động plasma
của các điện tử dẫn trên bề mặt hạt kim loại (surface plasmon resonance, SPR).
I.1.5.2. Lí thuyết Mie và hiện tượng plasmon cộng hưởng
Lí thuyết Mie được đưa ra...
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano
trên nền than hoạt tính và định hướng ứng
dụng trong xử lý môi trường
Nguyễn Văn Sơn
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật Cht Rắn; Mã số: 60 44 07
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hng Hải
m bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày các tính chất của hạt nano bạc cấu trúc của than hoạt nh.
Nghiên cứu quy trình chế tạo và các phép đo nghiên cứu tính chất của hạt nano bạc.
Trình bày qui trình chế tạo than hoạt tính và các phép đo tính chất của than hoạt tính
cũng như cách phân tán hạt nano bạc lên nền than hoạt tính. Đưa ra kết quả các pp
đo nghiên cứu tính chất hạt nano bạc, than hoạt tính hạt nano bạc phân tán trên nền
than hoạt tính.
Keywords: Vật lý chất rắn; ng nghệ Nano; Than hoạt tính; Xử lý môi trường
Content
Chương 1: Tổng Quan Vật Liệu
I.1.Tính chất cơ bản của hạt nano bạc
I.1.1. Tính chất cấu trúc
Hạt bạc kim loại thường cấu trúc tinh thể kiểu
mạng lập phương tâm mặt (hình 1.1), với thông scủa ô
cơ sở là: a = 4.08Ǻ, b = 4.08 Ǻ, c = 4.08 Ǻ, α = 90°, β =
90°, γ = 90° [5, 14, 15]. Các nguyên tử được btrí tại 8
đỉnh của nh lp phương tương ng với tọa đ(000),
(100), (110), (010), (001), (101), (111), (011) 6
nguyên tử bố trím của 6 mặt của ô sở tương ứng
có tọa đ(1/2 0 1/2), (1 1/2 1/2), (1/2 1 1/2), (0 1/2 1/2),
(1/2 1/2 0), (1/2 1/2 1
I.1.2. Tính chất hình thái
Để thỏa mãn nguyên năng lượng cực tiểu, tùy điều
kiện chế tạo mà hạt bạc có thể sắp xếp với nhau theo các
Hình 1.1. Cấu trúc lập phương
tâm mặt.
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường 9 10 865