Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Zn,P/Al2O3 để etyl este hóa một số mỡ động vật và đánh giá thành phần axit béo không thay thế bằng GC-MS

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Zn,P/Al2O3 để
etyl este hóa một số mỡ động vật và đánh giá
thành phần axit béo không thay thế bằng GCMS
Bùi Thị Thanh Hà
Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành : Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: PGS.TS.Trần Thị Như Mai
Năm bảo vệ: 2011

Abstract: Giới thiệu tổng quan về axit béo không thay thế, vật liệu xúc tác cho
quá trình este hóa. Nghiên cứu thực nghiệm: Tổng hợp vật liệu γ -Al2O3; tổng
hợp vật liệu Zn,P/ γ-Al2O3; các phương pháp vật lý đặc trưng (phương pháp
nhiễu xạ Rownghen(X-ray Difration-XRD), phương pháp tán xạ điện tử EDS,
phương pháp xác định diện tích bề mặt –BET đơn điểm, ... ); phản ứng este
ccheos hóa một số mỡ động vật sử dụng xúc tác phân tán kim loại đẫ điều chế.
Đưa ra kết quả: Kết quả tổng hợp và đặc trưng vật liệu γ-Al2O3 và Zn,P/ γAl2O3, nghiên cứu phản ứng este chéo hóa một số mỡ động vật với xúc tác
Zn,P/Al2O3.
Keywords: Hóa hữu cơ; Mỡ động vật; Axit béo; Hệ xúc tác

Content
Từ đầu thế kỷ 20 thế giới đã biết đến các hoạt chất cần thiết cho sự phát triển và sức
khỏe của con người từ mỡ sinh vật biển và dầu thực vật, đặc biệt là các axit béo không
thay thế omega-3,6, nhưng đến những năm 90 của thế kỷ này thì những lợi ích đối với
sức khỏe của chúng mới được nghiên cứu rộng rãi và đạt được nhiều thành tựu. Thành
phần DHA, EPA, là các dẫn xuất omega 3, có thể được tìm thấy trong các loại cá giàu
chất béo và dầu cá. Các loại tiền axit béo của omega 6 nằm chủ yếu trong dầu thực vật
như hoa hướng dương hoặc ngô. Lượng axit béo omega-3 cao làm giảm lượng
triglycerit, nhịp tim, huyết áp và bệnh xơ vữa động mạch. Các dạng mới do etyl este
hóa các axit béo omega-3, chẳng hạn như E-EPA và các hỗn hợp giữa E-EPA và EDHA, thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu do có khả năng tinh chế cao và có hiệu
quả hơn những axit béo omega-3 thông thường. Các dạng mới này có thể được tổng

hợp bằng cách etyl hóa các loại mỡ chứa omega 3,6 với xúc tác dị thể là axit rắn biến
tính kim loại,
Dựa trên những kết quả nghiên cứu đó, trong luận văn “Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác
Zn,P/Al2O3 để etyl este hóa một số mỡ động vật và đánh giá thành phần axit béo
không thay thế bằng GC-MS” đã tổng hợp được vật liệu γ-Al2O3 sau đó biến tính vật
liệu này bằng các kim loại Zn, P để làm xúc tác cho phản ứng este chéo hóa một số
mỡ gà và mỡ cá.
Bằng phương pháp nhiễu xạ tia X cho thấy vật liệu nền Al2O3 có dạng cấu trúc
gamma có sự xuất hiện của các tinh thể nano. Khi biến tính vật liệu nền này bằng c...
Nghiên cứu chế to h xúc tác Zn,P/Al
2
O
3
để
etyl este hóa một s m động vật và đánh giá
thành phần axit béo không thay thế bng GC-
MS
Bùi Thị Thanh Hà
Trường Đại hc Khoa hc t nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành : Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Ni hưng dn: PGS.TS.Trn Th Như Mai
Năm bảo v: 2011
Abstract: Gii thiu tng quan v axit béo không thay thế, vt liệu xúc tác cho
quá trình este hóa. Nghiên cu thc nghim: Tng hp vt liu γ -Al2O3; tng
hp vt liệu Zn,P/ γ-Al2O3; các phương pháp vật đặc trưng (phương pháp
nhiu x Rownghen(X-ray Difration-XRD), phương pháp tán xạ đin t EDS,
phương pháp c định diện tích bề mt –BET đơn điểm, ... ); phn ng este
ccheos hóa một s m động vt s dụng xúc tác phân tán kim loại đẫ điều chế.
Đưa ra kết qu: Kết qu tng hợp đặc trưng vt liệu γ-Al2O3 Zn,P/ γ-
Al2O3, nghiên cứu phn ứng este chéo hóa một s m động vt với xúc tác
Zn,P/Al2O3.
Keywords: Hóa hữu cơ; M động vt; Axit béo; H xúc tác
Content
T đầu thế k 20 thế giới đã biết đến các hoạt cht cn thiết cho s phát triển sức
khe của con người t m sinh vt biển và dầu thc vật, đặc biệt là các axit béo không
thay thế omega-3,6, nhưng đến những năm 90 của thế k y thì những lợi ích đối vi
sc khe của chúng mới được nghiên cứu rng rãi và đạt được nhiều thành tựu. Thành
phần DHA, EPA, các dẫn xuất omega 3, thể được tìm thấy trong các loại giàu
chất béo và dầu cá. Các loại tiền axit béo của omega 6 nm ch yếu trong du thc vt
như hoa hướng dương hoặc ngô. Lượng axit béo omega-3 cao làm giảm lượng
triglycerit, nhp tim, huyết áp bệnh vữa động mạch. Các dạng mi do etyl este
hóa các axit béo omega-3, chng hạn như E-EPA các hỗn hp gia E-EPA E-
DHA, thu hút s chú ý của các nhà nghiên cứu do có khả năng tinh chế cao và có hiệu
qu hơn những axit o omega-3 thông thường. Các dng mới y thể được tng
Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Zn,P/Al2O3 để etyl este hóa một số mỡ động vật và đánh giá thành phần axit béo không thay thế bằng GC-MS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Zn,P/Al2O3 để etyl este hóa một số mỡ động vật và đánh giá thành phần axit béo không thay thế bằng GC-MS - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Zn,P/Al2O3 để etyl este hóa một số mỡ động vật và đánh giá thành phần axit béo không thay thế bằng GC-MS 9 10 434