Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương pháp thủy nhiệt và khảo sát phổ phát quang của chúng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2179 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit
thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương
pháp thủy nhiệt và khảo sát phổ
phát quang của chúng
Trương Thị Luyến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Vật lý
Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 60.44.11
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Bền
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về cấu trúc tinh thể ZnS, cấu trúc vùng năng lượng của tinh
thể ZnS, hấp thụ trong tinh thể, cơ chế phát quang, phổ hấp thụ, phổ kích thích và
phổ phát quang của ZnS và ZnS:Mn. Nghiên cứu một số phương pháp chế tạo ZnS,
ZnS:Mn và thiết bị thực nghiệm: phương pháp chế tạo ZnS:Mn; những thiết bị thực
nghiệm (hệ chế tạo mẫu, hệ đo phổ X-Ray, nguồn kích thích phổ phát quang, hệ thu
phổ phát quang bằng máy quang phổ cách tử đa kênh MS-257 dùng kỹ thuật CCD,
hệ thu phổ kích thích và phổ phát quang). Đưa ra kết quả thực nghiện: quy trình chế
tạo bột nano ZnS:Mn bằng phương pháp thủy nhiệt; tính chất cấu trúc và hình thái
bề mặt của bột nano ZnS:Mn; tính chất quang của bột nano ZnS:Mn.
Keywords. Quang học; Phương pháp thủy nhiệt; Vật lý; Phổ phát quang

Content.
Hiện nay, Vật liệu nano được quan tâm do tính chất độc đáo của nó và tiềm
năng ứng dụng trong xúc tác, các thiết bị quang điện tử. ZnS là bán dẫn chuyển mức
thẳng, có hiệu suất phát quang lớn. Đặc biệt, các vật liệu nano ZnS pha tạp được dự
báo cải thiện các đặc tính quang như hiệu suất phát quang, thời gian phát
quang…Các đặc tính quan trọng đó quyết định khả năng ứng dụng trong các thiết bị
quang điện tử: màn hình màu, ống tia âm cực (CRT), đèn huỳnh quang, máy dò tia
X, điốt phát quang (LED), vật liệu laser… cũng như trong spintronics. Xuất phát từ
yêu cầu thực tế cần chế tạo hợp chất phát quang ZnS:Mn với chất lượng tốt, độ ổn
định cao, cường độ phát quang mạnh và thời gian phát quang kéo dài chúng tôi đã:
Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương
pháp thủy nhiệt và khảo sát phổ phát quang của chúng.

Kết cấu nội dung luận văn ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và
phụ lục luận văn gồm ba chương:
- Chương 1: Tổng quan về ZnS:Mn
- Chương 2: Một số phương pháp chế tạo ZnS, ZnS:Mn và thiết bị thực nghiệm
- Chương 3: Kết quả thực nghiệm và biện luận
Nội dung trong mỗi trương cụ thể như sau:
Chương 1, chương 2: - Thu thập tài liệu về cấu trúc tinh thể, tính chất
quang: phổ hấp thụ, phổ phát quang, phổ kích thích phát quang và quy trình chế tạo
của vật liệu ZnS:Mn bằng một số phương pháp khác nhau, đặc biệt là phương pháp
thủy nhiệt.
Chương 3:
- Nghiên cứu, xây d...
Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit
thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương
pháp thủy nhiệt và khảo sát phổ
phát quang của chúng
Trương Thị Luyến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Vật lý
Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 60.44.11
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Bền
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan vcấu trúc tinh thể ZnS, cấu trúc vùng năng lượng của tinh
thể ZnS, hấp thụ trong tinh thể, chế phát quang, phổ hấp thụ, phổ kích thích
phổ phát quang của ZnS và ZnS:Mn. Nghiên cứu một số phương pháp chế tạo ZnS,
ZnS:Mn và thiết bị thực nghiệm: phương pháp chế tạo ZnS:Mn; những thiết bị thực
nghiệm (hệ chế tạo mẫu, hệ đo phổ X-Ray, nguồn kích thích phổ phát quang, hệ thu
phổ phát quang bằng máy quang phổ cách tử đa kênh MS-257 dùng kthuật CCD,
hệ thu phổ kích thích và phổ phát quang). Đưa ra kết quả thực nghiện: quy trình chế
tạo bột nano ZnS:Mn bằng phương pháp thủy nhiệt; tính chất cấu trúc hình thái
bề mặt của bột nano ZnS:Mn; tính chất quang của bột nano ZnS:Mn.
Keywords. Quang học; Phương pháp thủy nhiệt; Vật lý; Phổ phát quang
Content.
Hiện nay, Vật liệu nano được quan tâm do tính chất độc đáo của tiềm
năng ứng dụng trong xúc tác, các thiết bị quang điện tử. ZnS là bán dẫn chuyển mức
thẳng, có hiệu suất phát quang lớn. Đặc biệt, các vật liệu nano ZnS pha tạp được dự
báo cải thiện các đặc tính quang như hiệu suất phát quang, thời gian phát
quang…Các đặc tính quan trọng đó quyết định khả năng ứng dụng trong các thiết bị
quang điện tử: màn hình màu, ống tia âm cực (CRT), đèn huỳnh quang, máy tia
X, điốt phát quang (LED), vật liệu laser… cũng như trong spintronics. Xuất phát từ
yêu cầu thực tế cần chế tạo hợp chất phát quang ZnS:Mn với chất lượng tốt, độ n
định cao, cường độ phát quang mạnh thời gian phát quang kéo dài chúng tôi đã:
Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương
pháp thủy nhiệt và khảo sát phổ phát quang của chúng.
Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương pháp thủy nhiệt và khảo sát phổ phát quang của chúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương pháp thủy nhiệt và khảo sát phổ phát quang của chúng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương pháp thủy nhiệt và khảo sát phổ phát quang của chúng 9 10 872