Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu chức năng của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Nam thời kỳ đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2417 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nghiên cứu chức năng của hiệu trưởng trường
trung học phổ thông Việt Nam thời kỳ đổi mới
phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp
ứng yêu cầu xã hội
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Trường Đại học Giáo dục
Luận án TS. ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Thành Nghị
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu cơ sở lý luận về chức năng của hiệu trưởng trường học. Phân
tích làm rõ chức năng của hiệu trưởng trường trung học phổ thông (THPT) Việt
Nam trong điều kiện môi trường kinh tế, xã hội và giáo dục có những thay đổi, xác
định các năng lực tương ứng, theo đó là các kiến thức, kỹ năng mà hiệu trưởng cần
có để thực hiện tốt các chức năng. Tìm hiểu thực trạng nhận thức về chức năng cũng
như việc thực hiện chức năng của Hiệu trưởng trường THPT Việt Nam và công tác
bồi dưỡng hiệu trưởng hiện nay. Đề xuất một số nội dung đổi mới công tác bồi
dưỡng hiệu trưởng trường THPT đáp ứng yêu cầu thực hiện các chức năng của hiệu
trưởng trong thời kỳ đổi mới.
Keywords. Quản lý giáo dục; Giáo dục trung học; Thời kỳ đổi mới; Hiệu trưởng
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Giáo dục thế kỷ XXI diễn ra trong bối cảnh thế giới có những biến đổi sâu sắc với sự
phát triển nền kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, giáo dục và nhà
trường phải đổi mới căn bản, toàn diện để thích ứng với những điều kiện, khả năng và nhu
cầu phát triển của xã hội. Trường THPT phải giúp học sinh củng cố và phát triển những kết
quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông
thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn
hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao
động. Theo yêu cầu của xã hội, chức năng của nhà trường có những thay đổi. Trường THPT
phải thực hiện những chức năng mới.
1.2. Hiệu trưởng - người đứng đầu nhà trường có vai trò quan trọng nhất trong quá trình
thiết lập những định hướng, tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh, quản lý và
thúc đẩy các hoạt động khác tạo sự thành công cho trường học. Hiệu trưởng phải đảm nhiệm
chức năng hay những vai trò khác nhau. Các chức năng của hiệu trưởng cũng có những thay
đổi nhất định khi môi trường kinh tế, xã hội, hệ thống giáo dục và chức năng của nhà trường
thay đổi.

1.3. Thực tế, phần lớn hiệu trưởng trường THPT đã phát huy được vai trò của mình, hoàn
thành cơ bản các nhiệm vụ quản lý theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường học.
Nhưng cũng có nhữ...
Nghiên cứu chức năng của hiệu trưởng trường
trung hc ph thông Việt Nam thi k đổi mi
phc v công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp
ứng yêu cầu xã hội
Nguyn Th Tuyết Hnh
Trường Đại hc Giáo dục
Luận án TS. ngành: Qun giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Người hướng dn: GS.TS. Phạm Thành Nghị
Năm bảo v: 2012
Abstract. Nghiên cứu sở lý luận v chức năng của hiệu trưởng trường học. Phân
tích làm chức năng của hiệu trưởng trường trung hc ph thông (THPT) Việt
Nam trong điều kiện i trường kinh tế, hội giáo dục những thay đổi, xác
định các năng lực tương ứng, theo đó các kiến thc, k năng mà hiệu trưởng cn
có để thc hin tốt các chức năng. Tìm hiểu thc trng nhn thc v chc năng cũng
như việc thc hin chức năng của Hiệu trưởng trường THPT Việt Nam công tác
bồi dưỡng hiệu trưởng hiện nay. Đề xut mt s nội dung đổi mới công tác bồi
dưỡng hiệu trưởng trường THPT đáp ứng yêu cầu thc hiện các chức năng của hiu
trưởng trong thi k đổi mi.
Keywords. Quản lý giáo dục; Giáo dục trung hc; Thi k đổi mi; Hiệu trưởng
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Giáo dục thế k XXI din ra trong bi cnh thế gii có những biến đổi sâu sắc vi s
phát trin nn kinh tế tri thức xu thế toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, giáo dục nhà
trường phải đổi mới căn bản, toàn diện đ thích ng vi những điều kin, kh năng nhu
cầu phát triển của hội. Trường THPT phi giúp học sinh cng c phát trin nhng kết
qu của giáo dục trung học sở, hoàn thiện hc vn ph thông những hiu biết thông
thưng v k thuật ng nghiệp, điều kiện phát huy năng lực cá nn để la chn
hướng phát triển, tiếp tc học đại học, cao đẳng, trung cp, hc ngh hoặc đi vào cuộc sng lao
động. Theo yêu cầu của hi, chức năng của nhà tờng có những thay đổi. Tng THPT
phi thc hin nhng chức năng mới.
1.2. Hiệu trưởng - người đứng đầu nhà trường vai trò quan trọng nht trong quá trình
thiết lp những định ng, t chc các hoạt động dy học, giáo dục hc sinh, quản lý
thúc đẩy các hoạt động khác tạo s thành công cho trường hc. Hiệu trưởng phải đảm nhim
chức năng hay những vai trò khác nhau. Các chức năng của hiệu trưởng cũng những thay
đổi nht định khi môi trường kinh tế, xã hội, h thống giáo dục và chức năng của nhà trường
thay đổi.
Nghiên cứu chức năng của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Nam thời kỳ đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu chức năng của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Nam thời kỳ đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Nghiên cứu chức năng của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Nam thời kỳ đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội 9 10 515