Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến – RFID và ứng dụng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số
vô tuyến – RFID và ứng dụng
Ngô Quang Lựa
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ Phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: PGS. TS Đoàn Văn Ban
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Dựa trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu thực tế công tác giám sát và quản lý
chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện hiện nay của Tổng công ty Bưu chính Việt
Nam, xác định yêu cầu và phạm vi của bài toán ứng dụng RFID vào việc quản lý và
nâng cao dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện ở nước ta. Nghiên cứu công nghệ nhận dạng
bằng tần số vô tuyến RFID. Đề xuất phương án xây dựng phần mềm ứng dụng RFID
trong việc quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện. Xây dựng thử
nghiệm hệ thống phần mềm kết hợp với ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng tần số
vô tuyến RFID hỗ trợ định vị bưu phẩm bưu kiện.
Keywords: Công nghệ nhận dạng; Dịch vụ bưu điện; Công nghệ RFID
Content
MỞ ĐẦU
Hiện nay, công tác giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện tại Việt Nam
vẫn còn nhiều bất cập. Việc đảm bảo chất lượng của các dịch vụ bưu chính hiện đã được quan
tâm nhưng vẫn chưa đáng kể. Khi khách hàng yêu cầu thông tin về bưu phẩm bưu kiện mà
mình đã gửi đang ở đâu vẫn chưa đáp ứng được hoặc trong trường hợp bị mất mát hay chậm
trễ, rất khó để có thể nhận biết bưu phẩm, bưu kiện đang ở nơi nào và có thể kiểm tra từ vị trí
nào. Điều này đã gây ra không ít khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ của ngành
Bưu chính và việc mất mát các gói hàng, dù ở tỷ lệ thấp, vẫn là điều khó tránh khỏi.
Trong khi đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, nhiều nước trên thế giới
hiện nay đã áp dụng công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID để quản lý, nâng cao
chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện cũng như mở ra một số dịch vụ gia tăng mới cho
khách hàng.
Trong nội dung đề tài này, tôi nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ RFID trong việc quản
lý và nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu phẩm bưu kiện.
Mục tiêu đặt ra đối với đề tài là:
-

Dựa trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu thực tế công tác giám sát và quản lý chất lượng
dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện hiện nay của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, xác định
yêu cầu và phạm vi của bài toán ứng dụng RFID vào việc quản lý và nâng cao dịch vụ
bưu phẩm, bưu kiện ở nước ta.

-

Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID.

-

Đề xuất phương án xây dựng phần mềm ứng dụng RFID trong việc quản lý và nâng
cao chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện.

-

Xây dựng thử nghiệm hệ thống phần mềm ...
Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số
vô tuyến – RFID và ứng dụng
Ngô Quang Lựa
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: ng nghệ Phần mm; Mã số: 60 48 10
Người ng dẫn: PGS. TS Đoàn Văn Ban
m bảo vệ: 2010
Abstract: Dựa trên cơ s khảo sát, nghiên cứu thực tế công tác giám sát và quản
chất lượng dịch vbưu phẩm, bưu kiện hiện nay của Tổng công ty Bưu chính Việt
Nam, xác định yêu cu và phạm vi của bài toán ứng dụng RFID vào việc quản
nâng cao dịch vbưu phm, bưu kiện nước ta. Nghiên cứu ng nghệ nhận dạng
bằng tần số vô tuyến RFID. Đề xuất phương án y dựng phần mềm ng dụng RFID
trong việc quản và nâng cao chất lượng dịch vbưu phẩm, bưu kiện. y dựng thử
nghiệm hthống phần mềm kết hợp với ứng dng ng nghệ nhận dạng bằng tần số
vô tuyến RFID hỗ trợ định vị bưu phẩm bưu kiện.
Keywords: Công nghệ nhận dạng; Dịch vụ bưu điện; Công nghệ RFID
Content
MỞ ĐẦU
Hiện nay, ng tác giám sát và quản chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện ti Việt Nam
vẫnn nhiều bất cập. Việc đảm bảo chất lượng của các dịch vụ bưu chính hiện đã được quan
tâm nhưng vẫn chưa đáng kể. Khi khách hàng yêu cầu thông tin về bưu phẩm bưu kiện
mình đã gửi đang đâu vẫn chưa đáp ứng được hoặc trong trường hợp bị mất t hay chậm
trễ, rất khó để có thể nhận biết bưu phẩm, bưu kiện đang ở nơi nào và có thể kiểm tra tvị trí
o. Điu này đã gây ra không ít khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng dch vụ của nnh
Bưu chính và việc mất mát các gói hàng, dù ở t lệ thấp, vẫn là điều khó tránh khi.
Trong khi đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học thuật, nhiều nước trên thế giới
hiện nay đã áp dụng công nghệ nhận dạng bằng tần số tuyến RFID để quản , nâng cao
chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện ng như mra một sdịch vụ gia tăng mới cho
khách hàng.
Trong nội dung đề tài này, i nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ RFID trong việc quản
và nâng cao chất lượng dch vụ Bưu phẩm bưu kiện.
Mục tiêu đặt ra đối với đề tài là:
- Dựa trên sở khảo sát, nghiên cứu thực tế công tác giám sát và quản chất lượng
dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện hiện nay của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, xác định
u cầu và phạm vi của bài toán ứng dụng RFID vào việc quản lý và nâng cao dch vụ
bưu phẩm, bưu kiện ở nước ta.
- Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID.
Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến – RFID và ứng dụng - Trang 2
Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến – RFID và ứng dụng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến – RFID và ứng dụng 9 10 443