Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đặc điểm biến dạng và nguy cơ tai biến trượt lở khu vực thung lũng Mường Lay (Điện Biên)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luâ ̣n văn tha ̣c si ̃ khoa ho ̣c

Đinh Tiế n Dũng

Nghiên cƣ́u đă ̣c điể m biến da ̣ng và nguy cơ
tai biế n trƣơ ̣t lở khu vƣ̣c thung lũng Mƣờng
Lay (Điê ̣n Biên)
Đinh Tiế n Dũng
Trƣờng Đa ̣i ho ̣c Khoa ho ̣c Tƣ̣ nhiên; Khoa Điạ chấ t,
Chuyên ngành: Địa chất học Mã số: 60 44 55
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS TS. Vũ Văn Tích
Năm bảo vệ: 2011
Abstract.
Giới thiệu đặc điểm tự nhiên , kinh tế và xã hội của thị xã Mƣờng Lay
(Điện Biên): vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, hê ̣ thố ng thủy văn, khí hậu, thảm
thực vật, sự phân bố dân cƣ , hoạt động giao thông, ... Tìm hiểu phƣơng pháp
luận (nhâ ̣n da ̣ng đối tƣợng phát sinh tai biến , xác định cơ chế phát sinh tai
biến trƣợt lở, xác định tần suất và thứ tự tai biến ) và các phƣơng pháp nghiên
cƣ́u (phân tich viễn thám , khảo sát thực địa , thạch cấu trúc ). Trình bày các
́
đặc điểm địa chất của khu vực nghiên cứu : điạ tầ ng và bối cảnh kiến tạo khu
vực Tây Bắc : hệ tầng Nậm Cô (NP nc), hệ tầng Nậm Cƣời (S2 – D1 nc), hê ̣
tầ ng Bản Páp (D1p – D3 fr bp), hê ̣ tầ ng Cẩ m Thủy (P3 ct), hê ̣ tầ ng Lai Châu
(T2l – T3c lc), trầ m tich Đê ̣ tƣ́ (Q), ... Giới thiệu đă ̣c điể m biến dạng kiế n ta ̣o
́
và tai biến trƣợt lở liên quan : đă ̣c điể m biến dạng kiến tạo (minh chứng về
địa mạo, cấ u trúc kiế n ta ̣o, thạch cấu trúc); đă ̣c điể m tai biế n điạ chấ t trƣơ ̣t lở
(lịch sử tai biến trƣợt lở , các kiểu trƣợt trong khu vực nghiên cứu , đánh giá
các yếu tố phát sinh tai biến trƣợt lở , phân vùng tai biế n trƣơ ̣t lở , dƣ̣ báo
nhƣ̃ng khu vƣ̣c có nguy cơ trƣơ ̣t ở cao, mô ̣t vài biê ̣n pháp giảm thiể u ).
Keywords. Địa chất học; Địa chất học cấu tạo; Mƣờng Lay; Điện Biên;
Tai biến trƣợt lở
Content.

Thung lũng Mƣờng Lay (Thị xã Lai Châu cũ) là một thị xã của tỉnh Điê ̣n Biên,
với hơn 1000 hô ̣ dân số ng do ̣c hai bên thung lũng . Sau khi công trình lớn đập thủy
điện Sơn La đƣợc triển khai. Thị xã Mƣờng Lay trở thành khu tái định cƣ của dân
lòng hồ thủy điện. Cùng với nó là hàng loạt các công trình cơ sở hạ tầng đƣợc xây
dựng.

1

Luâ ̣n văn tha ̣c si ̃ khoa ho ̣c

Đinh Tiế n Dũng

Mă ̣t khác nơi đ ây còn là một khu vực có tuyến đƣờng quốc lộ 12 chạy qua.
Tuyến đƣờng huyết mạch liên thống giữa các tỉnh miền núi Điện Biên, Lai Châu,
Lào Cai. Viê ̣c đảm bảo không ách tắ c vào mùa mƣa do trƣơ ̣t lở gây ra là cầ n thiế

t.

Hơn nữa, khi mƣa, nƣớc lòng hồ thủy điện dâng cao sẽ làm dâng mực nƣớc khu vực
thung lũng Mƣờng Lay.
Địa bàn nghiên cứu là một trong ...






1












Lay (
)







; 
,
 
: PGS TS. 

Abstract.
 , 
(): , 

, , 
, , , ... 
(

 , 
,  

(


,  ,  ). 
 : 

:  (NP nc),  (S2 D1 nc), 


(D1p D3 fr bp), 


(P3 ct), 

(T2l T3c lc), 


(Q), ... 



 : 

 
 

, ); 




( ,  , 

 , 


, 






, 





).
Keywords. 

Content.

() 
,

1000 


 . 



Nghiên cứu đặc điểm biến dạng và nguy cơ tai biến trượt lở khu vực thung lũng Mường Lay (Điện Biên) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đặc điểm biến dạng và nguy cơ tai biến trượt lở khu vực thung lũng Mường Lay (Điện Biên) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nghiên cứu đặc điểm biến dạng và nguy cơ tai biến trượt lở khu vực thung lũng Mường Lay (Điện Biên) 9 10 553