Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 14216 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Nghiên cứu đặc điểm tư duy của trẻ em
từ 3 đến 6 tuổi
Trần Hà Thu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lý học ; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Xây dựng các khái niệm cơ bản liên quan như: tư duy, đặc điểm tư duy, đặc
điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Tìm hiểu thực trạng đặc điểm tư duy của trẻ em từ
3 đến 6 tuổi và các yếu tố ảnh hưởng. Đề xuất những kiến nghị giúp cha mẹ và các cô
dạy trẻ có phương pháp phát triển tư duy cho trẻ tốt hơn.
Keywords. Tâm lý học; Tư duy; Tâm lý học trẻ em

Content.
MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triển của trẻ em, giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi đóng một vai trò quan
trọng. Đối với trẻ em ở giai đoạn đầu tiên của cuộc đời (0 đến 6 tuổi), các hiện tượng tâm
lý luôn cần được quan tâm phát triển vì nó là cơ sở ban đầu cho sự hình thành và phát
triển các hiện tượng tâm lý ở những giai đoạn lứa tuổi tiếp theo. Điều gì là khởi đầu thì sẽ
là nền tảng hết sức quan trọng cho tương lai. Khoa học cũng đã khẳng định rằng: những
cơ cấu và cơ chế quan trọng nhất của tâm trí con người được hình thành trong 5, 6 năm
đầu của cuộc đời. Với ý nghĩa quan trọng như vậy của giai đoạn lứa tuổi 0 đến 6 tuổi,
chúng ta cần quan tâm thích đáng hơn nữa tới trẻ em lứa tuổi này. Tạo điều kiện cho trẻ
mầm non phát triển chính là góp phần đặt nền móng vững chắc cho công cuộc “trồng
người” của toàn xã hội.
Trong thực tế, ở độ tuổi này, các em vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào sự chăm sóc và
giáo dục của bố mẹ, anh chị trong gia đình và các cô dạy trẻ. Nếu sự quan tâm, chăm sóc
đó đúng đắn thì trẻ sẽ có sự phát triển trí tuệ tốt, làm tiền đề cho sự phát triển những hiện
tượng tâm lý khác cũng như cho sự phát triển trí tuệ ở những giai đoạn lứa tuổi tiếp theo.
Ngược lại, nếu sự chăm sóc không đúng thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Trong
giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi thì vấn đề đặc điểm tư duy của trẻ từ 3 đến 6 tuổi và phương
pháp phát triển nó là rất cần thiết đối với các bậc phụ huynh và các cô dạy trẻ.

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài “Nghiên cứu đặc điểm tư
duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi" nhằm tìm hiểu đặc điểm tư duy của trẻ em và các yếu tố
ảnh hưởng; từ đó đề xuất những kiến nghị giúp cha mẹ và các cô dạy trẻ có phương
pháp phát triển tư duy của trẻ tốt hơn.
1. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu đặc điểm tư duy của trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 6 tuổi và các yếu tố ảnh
hưởng nhằm đưa ra những kiến nghị giúp cha mẹ và các cô dạy trẻ c...
Nghiên cứu đặc điểm tư duy của trẻ em
từ 3 đến 6 tuổi
Trần Hà Thu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lý học ; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Xây dựng các khái niệm bản liên quan như: duy, đặc điểm duy, đặc
điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Tìm hiểu thực trạng đặc điểm tư duy của trẻ em từ
3 đến 6 tuổi các yếu tố ảnh hưởng. Đề xuất những kiến nghị giúp cha mẹ các
dạy trẻ có phương pháp phát triển tư duy cho trẻ tốt hơn.
Keywords. Tâm lý học; Tư duy; Tâm lý học trẻ em
Content.
MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát trin ca tr em, giai đon t 0 đến 6 tuổi đóng một vai trò quan
trng. Đối vi tr em giai đoạn đầu tiên ca cuộc đời (0 đến 6 tuổi), các hiện tượng tâm
luôn cần được quan tâm phát triển là s ban đầu cho s hình thành phát
triển các hiện tượng tâm lý những giai đoạn la tui tiếp theo. Điều gì là khởi đầu thì sẽ
nn tng hết sc quan trọng cho tương lai. Khoa học cũng đã khẳng định rng: nhng
cấu chế quan trng nht của tâm trí con người được hình thành trong 5, 6 năm
đầu ca cuc đời. Với ý nghĩa quan trọng như vậy của giai đoạn la tuổi 0 đến 6 tui,
chúng ta cần quan tâm thích đáng hơn na ti tr em la tui này. Tạo điều kin cho tr
mầm non phát triển chính góp phần đặt nền móng vng chc cho công cuộc “trồng
người” của toàn xã hội.
Trong thc tế, đ tuổi này, các em vẫn còn phụ thuc rt nhiều vào sự chăm sóc
giáo dục ca b m, anh ch trong gia đình và các cô dy tr. Nếu s quan tâm, chăm sóc
đó đúng đắn thì trẻ s có sự phát triển trí tu tốt, làm tiền đề cho s phát triển nhng hin
tượng tâm lý khác cũng như cho sự phát triển trí tuệ những giai đoạn la tui tiếp theo.
Ngưc li, nếu s chăm sóc không đúng thì s ảnh hưởng đến s phát triển ca tr. Trong
giai đoạn t 0 đến 6 tuổi thì vấn đề đặc điểm duy của tr t 3 đến 6 tui phương
pháp phát triển nó là rt cn thiết đối với các bậc ph huynh và các cô dạy tr.
Nghiên cứu đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghiên cứu đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi 9 10 866