Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển bền vững Nông – Lâm nghiệp và Du lịch huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2919 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phục vụ phát
triển bền vững Nông – Lâm nghiệp và Du lịch
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Tống Võ Lệ Hà
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ hợp lý tài nguyên môi trường
Mã số: 60.85.15
Người hướng dẫn: GS.TS Trương Quang Hải
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan các công trình nghiên cứu, các hướng nghiên cứu
về cảnh quan, nghiên cứu các cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề
nghiên cứu. Thu thập, phân tích và hệ thống hóa các tài liệu, tư liệu hiện
có về các hợp phần tự nhiên của khu vực nghiên cứu. Xây dựng hệ
thống phân loại cảnh quan, xây dựng bản đồ cảnh quan phục vụ cho
công tác nghiên cứu. Phân tích, đánh giá cảnh quan lãnh thổ nghiên cứu
phục vụ mục đích phát triển các ngành sản xuất đã lựa chọn. Đối sánh
hiện trạng phát triển nông - lâm nghiệp, du lịch với các kết quả đánh giá,
trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị nhằm định hướng tổ chức khai
thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển
bền vững ngành nông - lâm nghiệp, du lịch tại huyện Sóc Sơn, thành
phố Hà Nội.
Keywords: Tài nguyên môi trường; Phát triển bền vững; Du lịch;
Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Hà Nội
Content
Ở nước ta, cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, tài nguyên thiên
nhiên được sử dụng ngày càng đa dạng với quy mô ngày càng lớn. Một trong những
nguyên tắc để tránh làm suy thoái và cạn kiệt tài nguyên đó là việc khai thác, sử dụng
nguồn tài nguyên luôn phải đảm bảo dựa trên sự phù hợp với quy luật địa sinh thái
lãnh thổ, nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu tới xu thế phát triển kinh tế xã hội và trực
tiếp chi phối đến đời sống cộng đồng.
Để duy trì sự phát triển, việc sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên hiện là
một trong những yếu tố hết sức cần thiết. Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ
các địa phương trong cả nước cho thấy nếu khai thác tài nguyên không hợp lý, không
chú ý tới các quy luật tự nhiên thì sẽ không những làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên
mà còn gây ảnh hưởng tới môi trường và có những hậu quả xấu cho chính bản thân

con người, đi ngược lại với mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, việc nghiên cứu,
phân tích, đánh giá cảnh quan của một khu vực nhằm mục đích phát triển các ngành
kinh tế là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa to lớn.
Huyện Sóc Sơn nằm ở phía bắc thành phố Hà Nội, có diện tích 306,5 km2 gồm 1 thị
trấn (Sóc Sơn - huyện lị) và 25 xã. Huyện Sóc Sơn nổi tiếng với khu di tích đền Sóc
(đền Sóc Sơn, chùa Non Nước,…) có ý nghĩa văn hóa, lịch sử to...
Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phc v phát
trin bn vững Nông m nghip Du lch
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Tống Võ Lệ
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sử dụng và bảo v hợp lý tài nguyên môi trường
Mã số: 60.85.15
Người hướng dẫn: GS.TS Trương Quang Hải
Năm bảo v: 2011
Abstract: Tổng quan các công trình nghiên cu, các hướng nghiên cứu
v cnh quan, nghn cứu các sở luận thc tin ca vấn đề
nghiên cu. Thu thập, phân tích và h thống hóa các tài liệu, tư liệu hin
về các hp phn t nhiên của khu vc nghiên cứu. Xây dựng h
thống phân loại cảnh quan, xây dựng bản đồ cnh quan phc v cho
ng tác nghiên cứu. Phân tích, đánh giá cảnh quan lãnh thổ nghiên cứu
phc v mục đích phát triển các ngành sản xuất đã lựa chọn. Đối sánh
hin trạng phát triển nông - lâm nghiệp, du lch với các kết qu đánh giá,
trên s đó đưa ra mt s kiến ngh nhm định hướng t chc khai
thác, s dng hợp lý tài nguyên và bảo v môi trưng phc v phát triển
bn vng ngành ng - lâm nghiệp, du lch ti huyện Sóc Sơn, thành
ph Hà Ni.
Keywords: Tài nguyên môi trường; Phát trin bn vng; Du lch;
Nông nghip; Lâm nghip; Hà Ni
Content
nước ta, cùng với qtrình công nghip hóa, đô thị hóa, tài nguyên thiên
nhiên được s dụng ngày càng đa dạng với quy ngày càng lớn. Mt trong nhng
nguyên tắc đ tránh làm suy thoái cn kiệt tài nguyên đó là vic khai thác, s dng
nguồn tài nguyên luôn phải đảm bo dựa trên sự phù hp vi quy luật địa sinh thái
lãnh thổ, nếu không sẽ gây ảnh hưởng xu ti xu thế phát triển kinh tế hội trực
tiếp chi phối đến đi sng cộng đồng.
Để duy trì sự phát triển, vic s dng hợp lý và hiu qu các nguồn tài nguyên hiện là
mt trong nhng yếu t hết sc cn thiết. Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra t
các địa phương trong cả nước cho thy nếu khai thác tài nguyên không hợp lý, không
chú ý tới các quy luật t nhiên thì sẽ không những làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên
còn gây ảnh ng tới môi trường những hu qu xấu cho chính bản thân
Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển bền vững Nông – Lâm nghiệp và Du lịch huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển bền vững Nông – Lâm nghiệp và Du lịch huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển bền vững Nông – Lâm nghiệp và Du lịch huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 9 10 198