Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát
triển Nông - Lâm nghiệp và du lịch khu vực
Đồng Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
Lê Trọng Quý
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi
trường
Mã số: 60 80 15
Người hướng dẫn: PSG. TS Phạm Hoàng Hải
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan, đánh gái
cảnh quan, hệ thống phân loại cảnh quan và bản đồ cảnh quan. Nghiên
cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục
vụ phát triển kinh tế vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười của tỉnh
Đồng Tháp. Phân tích các nhân tố thành tạo cảnh quan, đặc điểm cảnh
quan tiêu biểu của vùng Đồng Tháo Mười. Xây dựng hệ thống phân loại
cảnh quan, bản đồ cảnh quan, bản đồ đánh giá cảnh quan đất ngập nước
(ĐGCQ ĐNN) nội địa vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Phân
tích tiềm năng TN và thế mạnh của vùng đất ngập nước (ĐNN) nội địa,
Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Đánh giá tổng hợp ĐKTN,
TNTN cho mục đích phát triển các ngành nông - lâm nghiệp và du lịch.
Keywords: Cảnh quan; Bảo vệ môi trường; Phát triển nông thôn; Du
lịch; Đồng Tháp Mười
Content
Trong thiên nhiên, các thành phần tự nhiên (TN) luôn có mối quan hệ chặt chẽ
với nhau, tạo thành các thể tổng hợp địa lí TN thống nhất. Mỗi khu vực chỉ thích hợp
với một số loại hình sử dụng nhất định và ngược lại. Khai thác, sử dụng hợp lý tài
nguyên phục vụ phát triển mà không gây tác động xấu đến TN, đòi hỏi con người phải
hiểu biết các quy luật của thiên nhiên. Nếu chỉ đánh giá một thành phần thì không thể
đưa ra kiến nghị tổng hợp cho sự phát triển. Để giải quyết những vấn đề thực tế mang
tính tổng hợp cao, hướng nghiên cứu cảnh quan (NCCQ), đánh giá cảnh quan (ĐGCQ)
đã trở thành hướng nghiên cứu quan trọng, đáp ứng được nhiều vấn đề thực tế đặt ra
và là cơ sở khoa học của việc lựa chọn các mục tiêu sử dụng thích hợp lãnh thổ.

1

Hệ sinh thái đất ngập nước (ĐNN) là một phần của cảnh quan thiên nhiên . Các
công trình nghiên cứu của các nhà khoa ho ̣c cho biế t số liê ̣u về giá trị kinh tế của các
hệ sinh thái đất ngập nước mang la ̣i ước tính khoảng 14.900 tỷ USD (chiếm 45% tổng
giá trị của tất cả các hệ sinh thái tự nhiên trên toàn cầu). Con số này phản ánh những
giá trị và chức năng lớn lao của đất ngập nước bao gồm: Kiểm soát lũ lụt, bổ sung
nước ngầm, ổn định bờ biển và chống sóng bão, giữ lại các chất bồi lắng và chất dinh
dưỡng, giảm thiểu sự biến đổi khí hậu, làm sạch nước, nguồn cung cấp đa dạng sinh
học, cung cấp các sản ph...
1
Nghiên cnh quan phc v phát
trin Nông - Lâm nghip du lch khu vc
i tng Tháp
Lê Trng Quý

Chuyên ngành: S dng và bo v tài nguyên môi
ng
Mã s: 60 80 15
PSG. TS Phm Hoàng Hi

Abstract: Trình bày c s lun v nghiên cu c
cnh quan, h thng phân loi cnh quan b cnh quan. Nghiên
cng hu kin t nhiên, tài nguyên thiên nhiên phc
v phát trin kinh t  t ngp n ng Tháp Mi ca tnh
ng Tháp. Phân tích các nhân t thành to cm cnh
quan tiêu biu cng Tháo Mi. Xây dng h thng phân loi
cnh quan, b cnh quan, b nh quan t ngp nc
ng Tháp Mi ca tng Tháp. Phân
tích ti mnh ct ngp na,
ng Tháp Mi ca t     ng h 
TNTN cho mn các ngành nông - lâm nghip và du lch.
Keywords:  ;   ;    hôn; Du
; 
Content
Trong thiên nhiên, các thành phn t nhiên (TN) luôn mi quan h cht ch
vi nhau, to thành các th tng ha TN thng nht. Mi khu vc ch thích hp
vi mt s loi hình s dng nhc li. Khai thác, s dng hp i
nguyên phc v phát tring xi phi
hiu bit các quy lut ca thiên nhiên. Nu ch t thành phn thì không th
n ngh tng hp cho s phát tri gii quyt nhng v thc t mang
tính tng hng nghiên cu cnh quan (NCCQ), nh quan ()
 ng nghiên cu quan trc nhiu v thc t t ra
 khoa hc ca vic la chn các mc tiêu s dng thích hp lãnh th.
Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp 9 10 85