Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Quy Nhơn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2565 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nghiên cứu đánh giá hoạt động giảng dạy của
giảng viên trường Đại học Quy Nhơn
Trần Phương Thủy
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Kim Dung
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động giảng dạy của giảng viên
tại trường Đại học Quy Nhơn. Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đo lường, đánh giá
chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học Quy Nhơn và thực
hiện điều tra. Đánh giá kết quả điều tra thực trạng chất lượng hoạt động giảng dạy của
giảng viên tại trường Đại học Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng dạy học của giảng viên tại trường Đại học Quy Nhơn.
Keywords: Hoạt động giảng dạy; Giảng viên; Giáo dục đại học; Đánh giá chất lượng
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhiều nghiên cứu gần đây đã xác định, chất lượng GV là yếu tố quan trọng nhất trong
việc nâng cao thành tích học tập của NH. Chính vì thế, không chỉ có các trường đại học trên
thế giới mà ở Việt Nam nhiều trường đại học đã thực hiện ĐGHĐGD của GV, trường ĐHQN
cũng không phảo là ngoại lệ.
Một vấn đề đặt ra là minh chứng đánh giá HĐGD có thể được lấy từ nhiều nguồn
thông tin khác nhau như: ý kiến phản hồi từ NH, người dạy tự đánh giá, ĐNĐG, các nhà quản
lý đánh giá, đánh giá ngoài, đánh giá qua hồ sơ giảng dạy,… tuy nhiên không một nguồn
thông tin nào có thể đánh giá được mọi khía cạnh của HĐGD [Alex Johnstone, 2005]. Chính
vì vậy, kết hợp cùng lúc nhiều nguồn thông tin chất lượng HĐGD sẽ được phản ánh đầy đủ
hơn.
Xuất phát từ những lý do trên, đề tài Nghiên cứu đánh giá HĐGD của GV Trường
ĐHQN được đề xuất với mong muốn: bên cạnh phương thức lấy ý kiến phản hồi của NH về
HĐGD thông qua bộ công cụ đo lường mà nhà trường đã xây dựng, đề tài cũng nghiên cứu
đánh giá HĐGD của GV nhưng dưới phương thức lấy ý kiến đánh giá của đồng nghiệp và
GVTĐG, qua đó xây dựng bộ công cụ đo nhằm phản ánh thực trạng HĐGD ở những khía
cạnh mà sinh viên không thể đánh giá được, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao
CLGD, góp phần phục vụ cho công tác quản lý CLGD nói riêng và đảm bảo chất lượng đào
tạo nói chung của trường ĐHQN.
2. Mục đích nghiên cứu

- Xây dựng bộ công cụ đo lường chất lượng HĐGD dưới phương thức ĐNĐG và GVTĐG;
- Đánh giá chất lượng HĐGD của GV trường ĐHQN.
3. Câu hỏi nghiên cứu
- Câu 1: Khái niệm Chất lượng nào được lựa chọn để định hướng cho toàn bộ nghiên cứu?
- Câu 2: Những tiêu chí, phương thức và công cụ đánh giá nào có thể sử d...
Nghiên cứu đánh giá hoạt động giảng dạy của
giảng viên trường Đại học Quy Nhơn
Trần Phương Thủy
Vin Đảm bo chất lượng giáo dc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người ng dẫn: TS. Nguyễn Kim Dung
m bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày sở luận và thực tiễn về hoạt động giảng dạy của giảng viên
tại trường Đại học Quy Nhơn. Nghiên cứu, xây dựng bcông cụ đo lường, đánh g
chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên ti trường Đại học Quy Nhơn thực
hiện điều tra. Đánh gkết quả điều tra thực trạng chất lượng hoạt động giảng dạy của
giảng viên ti trường Đại học Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng dạy học của giảng viên tại trường Đại học Quy Nhơn.
Keywords: Hot động giảng dạy; Giảng viên; Giáo dục đại học; Đánh giá chất lượng
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhiều nghiên cứu gần đây đã xác định, chất lượng GV là yếu tquan trọng nhất trong
việc ng cao thành tích học tập của NH. Chính thế, không chỉ các trường đại học trên
thế giới mà ở Việt Nam nhiều trường đại học đã thực hiện ĐGHĐGD của GV, trường ĐHQN
cũng không phảo ngoại lệ.
Một vấn đề đặt ra là minh chứng đánh giá HĐGD thđược lấy từ nhiều nguồn
thông tin kc nhau như: ý kiến phản hồi từ NH, người dạy tự đánh giá, ĐNĐG, các nhà quản
đánh giá, đánh giá ngoài, đánh giá qua hồ giảng dạy,… tuy nhiên không một nguồn
thông tin nào thể đánh gđược mọi khía cnh của HĐGD [Alex Johnstone, 2005]. Chính
vậy, kết hợp cùng lúc nhiều nguồn thông tin chất lượng HĐGD sđược phản ánh đầy đủ
hơn.
Xuất phát từ những do trên, đề tài Nghiên cứu đánh giá HĐGD của GV Trường
ĐHQN được đề xuất với mong muốn: bên cạnh phương thức lấy ý kiến phản hồi của NH v
HĐGD thông qua bộ công cụ đo lường mà nhà trường đã xây dng, đề i ng nghiên cứu
đánh giá HĐGD của GV nhưng dưới phương thức lấy ý kiến đánh gcủa đồng nghiệp và
GVTĐG, qua đó xây dựng bng cụ đo nhằm phản ánh thực trạng HĐGD những khía
cạnh sinh viên không thđánh giá được, đồng thời đề xuất một sgiải pháp nâng cao
CLGD, p phần phục vụ cho ng tác quản CLGD i riêng đảm bảo chất lượng đào
to nói chung của trường ĐHQN.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Quy Nhơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Quy Nhơn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Nghiên cứu đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Quy Nhơn 9 10 521