Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ gây tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1778 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ gây tai biến lũ lụt
vùng hạ lƣu sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng
Nam
Nguyễn Đức Thành
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Môi trƣờng
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trƣờng
Mã số: 60 85 15
Ngƣời hƣớng dẫn: TS Vũ Ngọc Quang
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về nghiên cứu tai biến lũ: khái quát chung về lũ, khái
niệm về bản đồ ngập lụt, tổng quan về các mô hình mô phỏng và tính toán
ngập lụt, tổng quan tình hình nghiên cứu lũ lụt ở lƣu vực sông Thu Bồn.
Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới quá trình phát sinh lũ lụt (đặc điểm khí
hậu, đặc điểm địa chất và tân kiến tạo, đặc điểm lớp phủ thổ nhƣỡng, đặc
điểm lớp phủ thực vật, các hoạt động kinh tế - xã hội …). Xây dựng bản đồ
ngập lụt lƣu vực sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam với sự trợ giúp của
mô hình MIKE 11. Bƣớc đầu dự báo mức độ và diện ngập lụt tại khu vực
nghiên cứu. Đề xuất một số biện pháp giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt gây ra.
Keywords: Lũ lụt; Cảnh báo tai biến; Sông Thu bồn; Thủy học

Content
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Tai biến lũ lụt ở lƣu vực sông Thu Bồn đƣợc xếp hàng đầu về phạm vi ảnh hƣởng,
mức độ nghiêm trọng, tần suất xuất hiện và cũng là loại thiên tai gây thiệt hại lớn nhất về
kinh tế, môi trƣờng và xã hội. Theo thống kê 5 năm gần đây từ 2003 - 2007, thiên tai đã
gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ƣớc tính trung bình gần bằng 6,26% tổng
GDP. Chỉ tính riêng cơn bão số 9 (năm 2009) vừa qua gây thiệt hại nặng nề về ngƣời và
tài sản ƣớc tính tổng trị giá thiệt hại của riêng tỉnh là hơn 500 tỷ đồng. Tính trung bình
hàng năm, các tai biến lũ lụt đã làm thiệt hại ƣớc tính hàng ngàn tỷ đồng và gây thiệt hại

nghiêm trọng về ngƣời. Vì vậy đã có rất nhiều các chƣơng trình, đề tài, dự án đã triển
khai vừa qua đã thu đƣợc các kết quả có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn, góp phần
phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai liên quan đến tai biến lũ lụt cho tỉnh Quảng Nam.
Tai biến lũ lụt có thể đƣợc nghiên cứu và tìm cách giảm thiểu bằng những cách
khác nhau. Việc nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế hình thành các tai biến thiên nhiên,
trong đó có tai biến lũ lụt là cần thiêt, cấp bách, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đối với
các tỉnh Nam Trung bộ nói chung và Quảng Nam nói riêng. Mối quan hệ về thời gian,
không gian về quy luật hình thành và quá trình xảy ra các dạng thiên tai qua các kết quả
nghiên cứu trƣớc đây cho thấy chúng có mối quan hệ rõ rệt với các yếu tố địa hình - địa
mạo, địa chất và tân kiến tạo, chế độ khí hậu, thủy văn .... Việc đ...
Nghiên cứu, đánh gnguy cơ gây tai biến lũ lt
vùng h lƣu sông Thu Bồn thuc tnh Qung
Nam
Nguyễn Đức Thành
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Môi trƣờng
Lun văn ThS Chuyên ngành: S dng và bo v tài nguyên môi trƣờng
s: 60 85 15
Ngƣờing dn: TS Vũ Ngọc Quang
m bảo v: 2011
Abstract: Tng quan v nghiên cu tai biến lũ: khái quát chung về lũ, khái
nim v bản đồ ngp lt, tng quan v các mô hình phng tính toán
ngp lt, tng quan tình hình nghiên cu lt lƣu vc sông Thu Bn.
Phân tích các nhân t ảnh hƣởng tới quá trình phát sinh lũ lụt (đặc điểm khí
hậu, đc điểm địa cht tân kiến tạo, đặc đim lp ph th nhƣỡng, đc
điểm lp ph thc vt, các hoạt động kinh tế - xã hội …). Xây dựng bản đ
ngp lụt lƣu vc sông Thu Bn thuc tnh Qung Nam vi s tr giúp ca
hình MIKE 11. Bƣớc đầu d báo mức độ và din ngp lt ti khu vc
nghiên cứu. Đề xut mt s bin pháp gim nh thit hại do lũ lụt gây ra.
Keywords: Lũ lụt; Cnh báo tai biến; Sông Thu bn; Thy hc
Content
1. TÍNH CP THIT CỦA ĐỀ TÀI
Tai biến lũ lụt u vc sông Thu Bn đƣc xếp hàng đầu v phm vi nh hƣởng,
mức độ nghiêm trng, tn sut xut hiện và cũng là loại thiên tai gây thit hi ln nht v
kinh tế, môi trƣng và hi. Theo thống 5 năm gần đây từ 2003 - 2007, thiên tai đã
gây thit hi trên đa n tnh Quảng Nam ƣớc tính trung bình gn bng 6,26% tng
GDP. Ch tính riêng cơn bão số 9 (năm 2009) va qua gây thit hi nng n v ngƣời
tài sản ƣớc tính tng tr gthit hi ca riêng tỉnh hơn 500 tỷ đồng. Tính trung bình
hàng năm, các tai biến lt đã làm thiệt hại ƣớc tính hàng ngàn t đng gây thit hi
Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ gây tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ gây tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ gây tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam 9 10 26