Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận địa lý

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1724 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh Hòa
Bình theo tiếp cận địa lý
Đỗ Thị Hải Yến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Địa lý
Luận văn Thạc sỹ ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
Mã số: 60 85 15
Người hướng dẫn: GS. TS Nguyễn Cao Huần
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu: tổng quan các công trình nghiên
cứu theo hướng nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên và môi trường, cơ sở khoa học về
quản lý nhà nước về môi trường, cơ sở luật pháp của QLMT (Quản lý môi trường), ...
Đặc điểm sự phân hóa và vai trò điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với quản lý
môi trường ở Hòa Bình: vị trí địa lý, đặc điểm địa chất – địa hình, đặc điểm dân cư và
áp lực dân số, ... Thực trạng môi trường, tình hình quản lý môi trường và các giải pháp
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường tỉnh Hòa Bình: hiện trang và diễn
biến chất lượng môi trường trên các vũng địa môi trường của lãnh thổ Hòa Bình, thực
trạng công tác quản lý nhà nước về môi trường của Hòa Bình, các giải pháp nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường theo hướng tiếp cận địa lý.
Keywords: Quản lý môi trường; Bảo vệ môi trường
Content
1. Tính cấp thiết
Trong những thập niên gần đây, môi trường trở thành vấn đề cấp bách mang tính toàn
cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến từng quốc gia, từng vùng lãnh thổ và từng địa phương.
Là một tỉnh miền núi nằm phía Tây Bắc của đất nước, Hòa Bình có diện tích tự nhiên lớn,
địa hình bị chia cắt bởi nhiều thung lũng với hàng trăm con sông, suối lớn nhỏ tạo nên những cánh
đồng tương đối bằng phẳng và màu mỡ, bên cạnh đó là những vùng núi cao hiểm trở nằm ở phía
tây bắc tỉnh với độ cao trung bình 600-700m so với mặt nước biển và độ dốc 30-350, có nơi có độ
dốc trên 400, trên các dải cao nguyên đá vôi chạy từ Phong Thổ - Lai Châu đến bờ biển tỉnh Ninh
Bình hoạt động cacxto hóa diễn ra mạnh. Cùng với các điều kiện về địa mạo, chế độ nhiệt ẩm, thổ
nhưỡng, lớp phủ và hoạt động của con người cũng đã gây nhiều tai biến ngoại sinh ảnh hưởng đến
chất lượng môi trường địa phương. Sự phát triển nhanh của kinh tế xã hội, các đặc điểm phân hóa
về tự nhiên và con người đã gây áp lực với môi trường của tỉnh.
Các số liệu nghiên cứu, quan trắc và đo đạc về môi trường ở tỉnh Hòa Bình trong thời gian
qua cho thấy chất lượng môi trường có dấu hiệu bị suy thoái, diện tích rừng thu hẹp, mức độ đa
dạng sinh học giảm, các tai biến và thảm họa thiên nhiên, sự cố môi trường ngày một gia tăng gây
thiệt hại về người...
1
Nghiên c xut gii pháp nâng cao hiu qu
qun lý nc v ng ti tnh Hòa
Bình theo tip ca lý
 Th Hi Yn
i hc Khoa hc T nhiên
a lý
Luc s ngành: S dng và bo v tài ng
Mã s: 60 85 15
ng dn: GS. TS Nguyn Cao Hun
o v: 2012
Abstract:  luu: tng quan các công trình nghiên
cng nghiên c khoa hc v
quc v  lut pháp ca QLMT (Qung), ...
m s u kin t nhiên, kinh t - hi vi qun
ng Hòa Bình: v a cht à
áp lc dân s, ... Thc trng, tình hình qung và các gii pháp
nâng cao hiu qu quc v ng tnh Hòa Bình: hin trang din
bin chng ca lãnh th Hòa Bình, thc
trng công tác quc v ng ca Hòa Bình, các gii pháp nâng cao
hiu qu quc v ng tip ca lý.
Keywords: Qung; Bo v ng
Content
1. Tính cp thiết
Trong nhng thp niên gng tr thành v cp bách mang tính toàn
cu, ng trc tin tng quc gia, tng vùng lãnh th và t
Là mt tnh min núi nm phía Tây Bc cc, Hòa Bình có din tích t nhiên ln,
a hình b chia ct bi nhiu i ln nh to nên nhng cánh
i bng phng u m, n cng vùng i cao him tr nm phía
tây bc tnh v cao trung bình 600-700m so vi mc bi dc 30-35
0

dc trên 40
0
, trên các dy t Phong Th - n b bin tnh Ninh
nh hong cacxto hóa din ra mnh. Cùng vu kin v a mo, ch nhit m, th
ng, lp ph và hong cu tai bin ngoi sinh n
ch phát trin nhanh ca kinh t hm phân hóa
v t c vng ca tnh.
c s liu nghiên cu, quan trc v ng tnh Hòa Bình trong thi gian
qua cho thy chng du hiu b suy thoái, din tích rng thu hp, m 
dng sinh hc gim, các tai bin và thm ha thiên nhiên, s c ng ngày m
thit hi v i tài sn chng, v..v... Thc hin Lut
Bo v ng, công tác quc v ng tnh Hòa Bình th
c chuyn bin, góp phn khc phc tình trng ô nhia bàn.
Tuy vy, công tác qung còn bc l nhim yn nhân lc còn thiu,
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận địa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận địa lý - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận địa lý 9 10 129