Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho các doanh nghiệp sản xuất bia của Tổng công ty cổ phần bia rượu và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2625 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi
trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho các
doanh nghiệp sản xuất bia của Tổng công ty cổ
phần bia rượu và nước giải khát Sài Gòn
(Sabeco)
Lê Thị Hồng Thắm
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững
Người hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Hồng Thái
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Trình bày về xây dựng hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT)
của các doanh nghiệp sản xuất Bia thuộc SABECO. Phân tích thực trạng
quản lý môi trường của các doanh nghiệp sản xuất Bia thuộc SABECO.
Nghiên cứu, đề xuất HTQLMT của các doanh nghiệp sản xuất Bia thuộc
SABECO và quy trình triển khai xây dựng, áp dụng HTQLMT làm cơ sở
và tài liệu tham khảo giúp các doanh nghiệp chủ động tiếp cận, có thể độc
lập triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu
chuẩn ISO 14001, sẽ giảm được đáng kể chi phí cho quá trình xây dựng, áp
dụng.
Keywords: Quản lý môi trường; Doanh Nghiệp; Sản xuất bia; Ô nhiễm
môi trường; Bảo vệ môi trường
Content
1. Đặt vấn đề
Nền kinh tế đất nước có nhiều biến chuyển khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO). Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát
Sài Gòn đã ban hành “Tuyên bố Tầm nhìn, Sứ mạng, An toàn Vệ sinh Thực phẩm và Bảo
vệ Môi trường, các giá trị cốt lõi và những nguyên tắc cơ bản” để làm tôn chỉ hoạt động,
định hướng chiến lược

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho
các doanh nghiệp sản xuất Bia thuộc Tổng công ty cổ phần Bia rượu và nước giải khát
Sài Gòn (Sabeco)” được xây dựng trên cơ sở đáp ứng yêu cầu cần thiết nói trên, hỗ trợ,
định hướng một cách có hiệu quả cho Công ty cổ phần bia rượu và nước giải khát Sài
Gòn xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO
14001.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng thể
Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho các doanh nghiệp sản
xuất bia của Sabeco.
Mục tiêu cụ thể
- Thực trạng quản lý môi trường của các doanh nghiệp sản xuất Bia thuộc SABECO vàyêu cầu về xây dựng HTQLMT ISO 14001
- Xây dựng và đề xuất HTQLMT của các doanh nghiệp sản xuất Bia thuộc SABECO.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Hệ thống quản lý môi trường các doanh nghiệp sản xuất bia của Tổng công ty bia rượu và
nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học:
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện cơ sở lý luận cho quá trình
xây dựng và thực ...
Nghiên cứu đề xut h thng qun môi
trường theo tiêu chun ISO 14001 cho các
doanh nghip sn xut bia ca Tng công ty c
phần bia rượu nước gii khát Sài Gòn
(Sabeco)
Th Hng Thm
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS Chuyên ngành: i trường trong phát trin bn vng
Người hướng dn: PGS. TS. Trnh Hng Thái
m bảo v: 2012
Abstract: Trình bày v xây dng h thng quản môi trường (HTQLMT)
ca các doanh nghip sn xut Bia thuc SABECO. Phân tích thc trng
quản môi trường ca các doanh nghip sn xut Bia thuc SABECO.
Nghiên cứu, đề xut HTQLMT ca các doanh nghip sn xut Bia thuc
SABECO và quy trình trin khai xây dng, áp dụng HTQLMT m sở
tài liu tham kho giúp các doanh nghip ch động tiếp cn, th độc
lp trin khai xây dng, áp dng H thng quản môi trường theo tiêu
chun ISO 14001, s gim được đáng kể chi phí cho quá trình xây dng, áp
dng.
Keywords: Quản môi trường; Doanh Nghip; Sn xut bia; Ô nhim
môi trường; Bo v môi trường
Content
1. Đặt vấn đề
Nn kinh tế đất nước nhiu biến chuyn khi Vit Nam gia nhp T chức Thương mại
Thế gii (WTO). Hội đồng qun tr Tng công ty C phn Bia Rượu c gii khát
Sài Gòn đã ban hành “Tuyên bố Tm nhìn, S mng, An toàn V sinh Thc phm và Bo
v Môi trường, các giá tr ct lõi nhng nguyên tắc bản” để m tôn ch hoạt động,
định hướng chiến lược
Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho các doanh nghiệp sản xuất bia của Tổng công ty cổ phần bia rượu và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho các doanh nghiệp sản xuất bia của Tổng công ty cổ phần bia rượu và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho các doanh nghiệp sản xuất bia của Tổng công ty cổ phần bia rượu và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 9 10 820