Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu dịch vụ giáo dục-đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Vũ Thị Thu Hiền
NGHIÊN CỨU DỊCH VỤ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO
TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC

TÓM TẮT LUẬN VĂN

HÀ NỘI- NĂM 2012

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong giai đoạn CNH, HĐH của nước ta hiện nay, việc đào tạo con người càng
quan trọng để cung cấp và phát triển nguồn nhân lực là vô cùng quan trọng. Mặt khác xã
hội muốn đạt tới trình độ phát triển mới và cao hơn thì tất yếu phải dựa trên sự phát triển
tương ứng về mặt giáo dục. Trong đó, giáo dục phổ thông là nền tảng và giáo dục bậc cao
là hết sức cần thiết. Do đó, việc nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng của dịch vụ đào
tạo tại các trường Cao đẳng, Đại học đang trở thành vấn đề bức thiết, và Học viện Công
nghệ Bưu chính viễn thông cũng không phải ngoại lệ.

2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu, phân tích và đánh giá dịch vụ đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu
chính Viễn thông. Từ đó nghiên cứu và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng dịch vụ đào tạo tại Học viện.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Do đặc thù Học viện là một trường Đại học công lập có thu, luận văn chỉ dừng lại
ở việc nghiên cứu dịch vụ đào tạo của Học viện trong những năm gần đây. Ngoài ra, việc
nghiên cứu, điều tra, đánh giá kết quả chỉ áp dụng trong phạm vi cơ sở đào tạo phía Bắc
của Học viện, và chỉ đi sâu nghiên cứu dịch vụ đào tạo đối với sinh viên đại học và cao
đẳng chính quy.

4. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng các phương pháp: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, so sánh, định tính,
định lượng, phân tích và tổng hợp và đặc biệt là nghiên cứu điều tra.

5. Những đóng góp của luận văn
Về lý luận, luận văn là một hệ thống những lý luận về dịch vụ và dịch vụ đào tạo.
Về thực tiễn, luận văn nghiên cứu và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo, từ
đó đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Học viện.

6. Kết cấu của luận văn
- Chương một: Tổng quan về dịch vụ đào tạo.

- Chương hai: Thực trạng dịch vụ đào tạo tại Học viện Công nghệ BCVT.
- Chương ba: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Học viện.

...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Vũ Thị Thu Hiền
NGHIÊN CỨU DỊCH VỤ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO
TI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ U CHÍNH VIỄN THÔNG
Chun ngành: Qun trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC
TÓM TẮT LUẬN VĂN
HÀ NỘI- NĂM 2012
Nghiên cứu dịch vụ giáo dục-đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - Trang 2
Nghiên cứu dịch vụ giáo dục-đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghiên cứu dịch vụ giáo dục-đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 9 10 675