Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu điều chế Biodiesel từ dầu thực vật và etanol trên hệ xúc tác rắn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2590 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nghiên cứu điều chế Biodiesel từ dầu thực vật
và etanol trên hệ xúc tác rắn
Nguyễn Ma ̣nh Thắ ng
Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa dầu và xúc tác hữu cơ; Mã số: 60 44 35
Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thanh Sơn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về biodiesel, nguồn nguyên liệu để sản xuất biodiesel,
các loại xúc tác và quá trình điều chế biodiesel; sử dụng và đánh giá sản phẩm
biodiesel. Quá trình thực nghiêm: quá trình điều chế xúc tác, các phương pháp
nghiên cứu đặc trưng của xúc tác. Đưa ra kết quả: kết quả nhiễu xạ tia X, phổ
hồng ngoại, phân tích nhiệt TG-DTA, phương pháp hiển vi điện tủ quét (SEM),
kết quả xác định bề mặt riêng BET và phân bố lỗ xốp.
Keywords: Hóa hữu cơ; Etanol; Dầu thực vật; Hệ xúc tác

Content
Với tình hình sử dụng năng lượng hiện nay trên thế giới, theo tính toán của các nhà
nghiên cứu, các mỏ dầu hóa thạch đang dần cạn kiệt. Các nguồn năng lượng thay thế
đã được nghiên cứu và áp dụng từ nhiều năm nay, tuy nhiên các nhà khoa học vẫn tiếp
tục tìm kiếm các nguồn nhiên liệu ưu việt hơn và cải tiến công nghệ cho các nguồn
năng lượng thay thế.
Biodiesel hiện nay là một nguồn nhiên liệu sinh học được nhiều nước trên thế giới
quan tâm phát triển bởi những ưu điểm của nó: tính chất tương tự diesel truyền thống,
thân thiện với môi trường, phong phú về nguồn nguyên liệu sản xuất… Việc tìm kiếm
nguồn nguyên liệu tái sinh và dồi dào cho biodiesel cũng bức thiết như việc tìm kiếm
các chất xúc tác và công nghệ mới trong sản xuất biodiesel.
“Nghiên cứu điề u chế Biodiesel từ dầ u thực vâ ̣t và etanol trên hê ̣ xúc t ác rắn” đã được
tiến hành nhằm mục đích thu được nhiên liệu sinh học thay thế một phần nhiên liệu
hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tìm ra hệ xúc
tác rắn tối ưu cho quá trình tổng hợp biodiesel – một hướng mới đang được phát triển
và nghiên cứu trên thế giới.

Qua việc nghiên cứu và phân tích hệ xúc tác Zirconi Sunfat hóa, luận văn đã chỉ ra
được quy trình tổng hợp xúc tác có lực axit tốt nhất cho phản ứng este hóa điều chế
biodiesel.
Điều chế thành công nhiên liệu Biodiesel với các đặc tính phù hợp với các tiêu chuẩn
hiện hành thông qua phản ứng chuyển este với các nguyên liệu đầu là dầu đậu nành và
etanol tuyệt đối, xúc tác là 5% và 10% SO42--ZrO2 với tỉ lệ etanol:dầu là 18:1 (mol)
ở nhiệt độ 60 0C.
Hoạt tính của SO42--ZrO2 đối với phản ứng chuyển este đã được nghiên cứu. Độ
chuyển hóa của phản ứng chưa cao xong sản phẩm có đặc tính phù hợp với yêu cầ...
Nghiên cứu điều chế Biodiesel t du thc vt
và etanol trên hệ xúc tác rắn
Nguyê
̃
n Ma
̣
nh Thắng
Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa dầu và xúc tác hữu cơ; Mã số: 60 44 35
Người hướng dn: PGS. TS. Lê Thanh Sơn
Năm bảo v: 2011
Abstract: Tng quan v biodiesel, ngun nguyên liệu đ sn xut biodiesel,
các loại xúc tác quá trình điều chế biodiesel; s dụng và đánh giá sản phm
biodiesel. Quá trình thực nghiêm: quá trình điều chế xúc tác, các phương pháp
nghiên cứu đc trưng ca xúc tác. Đưa ra kết qu: kết qu nhiu x tia X, ph
hng ngoại, phân tích nhiệt TG-DTA, phương pháp hiển vi đin t quét (SEM),
kết qu xác định b mặt riêng BET và phân bố l xp.
Keywords: Hóa hu cơ; Etanol; Du thc vt; H xúc tác
Content
Với tình hình sử dng năng lượng hin nay trên thế gii, theo tính toán của các nhà
nghiên cứu, các mỏ dầu hóa thạch đang dần cn kiệt. Các nguồn năng lượng thay thế
đã được nghiên cứu áp dụng t nhiều năm nay, tuy nhiên các nhà khoa học vn tiếp
tục m kiếm các nguồn nhiên liệu ưu việt hơn cải tiến công ngh cho các nguồn
năng lượng thay thế.
Biodiesel hiện nay mt ngun nhiên liu sinh học đưc nhiều nưc trên thế gii
quan tâm phát trin bi nhng ưu điểm của nó: tính cht tương tự diesel truyn thng,
thân thiện với môi trường, phong phú về ngun nguyên liu sn xuất… Việc tìm kiếm
nguồn nguyên liệu tái sinh và dồi dào cho biodiesel cũng bức thiết như việc tìm kiếm
các chất xúc tác và công nghệ mi trong sn xut biodiesel.
“Nghiên cu điều chế Biodiesel tư
̀
̀u thư
̣
c vâ
̣
t va
̀
etanol trên hê
̣
xu
́
c t ác rắn” đã đưc
tiến hành nhm mục đích thu được nhiên liệu sinh hc thay thế mt phần nhiên liệu
hóa thạch đang ngày càng cạn kit, gim thiểu ô nhiễm môi trường tìm ra h xúc
tác rn tối ưu cho quá trình tng hp biodiesel một hướng mi đang được phát triển
và nghiên cứu trên thế gii.
Nghiên cứu điều chế Biodiesel từ dầu thực vật và etanol trên hệ xúc tác rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu điều chế Biodiesel từ dầu thực vật và etanol trên hệ xúc tác rắn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu điều chế Biodiesel từ dầu thực vật và etanol trên hệ xúc tác rắn 9 10 771