Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano biến tính neođim

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3024 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt
tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích
thước nano biến tính neođim
Nguyễn Văn Khanh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa Vô cơ; Mã số:60 44 25
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận các vấn đề cần nghiên cứu: giới thiệu chung về
vật liệu TiO2 kích thước Nanô và vật liệu TiO2 kích thước Nanô biến tính. Tiến
hành thực nghiệm: Trình bày mục tiêu, nội dung, phương pháp, hóa chất, dụng cụ,
thiết bị nghiên cứu; Điều chế bột TiO2 biến tính Nd3+ bằng phương pháp sol-gel;
Điều chế bột TiO2 biến tính Nd3+ bằng phương pháp thủy phân; Phương pháp
khảo sát khả năng phân hủy quang xanh metylen trong dung dịch nước của bột
TiO2 biến tính; Giới thiệu các phương pháp hóa lý dùng để nghiên cứu cấu trúc và
đặc tính của bột Nd-TiO2 biến tính. Trình bày một số kết quả nghiên cứu: Điều
chế Nd-TiO2 bằng phương pháp sol-gel; Điều chế Nd-TiO2 bằng phương pháp
thủy phân
Keywords: Hóa vô cơ; Hóa học; Quang xúc tác; Bột titan đioxit; Neođim
Content
Titan đioxit (TiO2) là chất xúc tác bán dẫn. Gần một thế kỷ trở lại đây, bột TiO2
với kích thước cỡ µm đã được điều chế ở quy mô công nghiệp và được ứng dụng rộng rãi
trong nhiều lĩnh vực khác nhau: làm chất độn trong cao su, nhựa, giấy, sợi vải, làm chất
màu cho sơn, men đồ gốm, sứ,chất xúc tác điều chế nhiều hợp chất hữu cơ, làm xúc tác
quang hoá trong xử lý môi trường, chế sơn tự làm sạch, làm vật liệu chuyển hoá năng
lượng trong pin mặt trời, sử dụng trong dược phẩm. Các ứng dụng mới của vật liệu TiO2
kích thước nm chủ yếu dựa vào tính chất bán dẫn của nó. Với hoạt tính quang xúc tác
cao, cấu trúc bền và không độc, vật liệu TiO2 được cho là một trong những vật liệu triển
vọng nhất để giải quyết rất nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường. TiO2 đồng thời cũng được
hy vọng sẽ mang đến những lợi ích to lớn trong vấn đề khủng hoảng năng lượng qua sử
dụng năng lượng mặt trời dựa trên tính quang điện và thiết bị phân tách nước.

Tuy nhiên, do dải trống của titan đioxit khá lớn (3.25eV đối với anatase và 3.05 eV đối
với rutile) nên chỉ ánh sáng tử ngoại gần với bước sóng < 380nm mới có thể kích thích
được điện tử từ vùng hoá trị lên vùng dẫn và gây ra hiện tượng quang xúc tác. Điều này
hạn chế khả năng quang xúc tác của TiO2, thu hẹp phạm vi ứng dụng của loại vật liệu
này. Một xu hướng đang được các nhà nghiên cứu rất quan tâm là tìm cách thu hẹp dải
trống của titan đioxit, sao cho có thể tận dụng được ánh sán...
Nghiên cứu điều chế, kho sát cu trúc, hot
tính quang xúc tác ca bột titan đioxit kích
thước nano biến tính neođim
Nguyễn Văn Khanh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Hóa hc
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa Vô cơ; Mã s:60 44 25
Người hướng dn: PGS.TS. Ngô S Lương
Năm bảo v: 2011
Abstract: Tổng quan cơ slun các vn đ cn nghiên cu: gii thiu chung v
vt liệu TiO2 kích thưc Nanô vt liu TiO2 kích thước Nanô biến tính. Tiến
hành thc nghim: Trình y mc tiêu, nội dung, phương pháp, hóa chất, dng c,
thiết b nghiên cu; Điều chế bt TiO2 biến tính Nd3+ bằng phương pháp sol-gel;
Điu chế bt TiO2 biến tính Nd3+ bằng phương pháp thủy phân; Phương pháp
kho sát kh năng phân hủy quang xanh metylen trong dung dịch c ca bt
TiO2 biến tính; Gii thiệu các phương pháp hóa lý dùng để nghiên cu cu trúc và
đặc tính ca bt Nd-TiO2 biến tính. Trình y mt s kết qu nghiên cu: Điu
chế Nd-TiO2 bng phương pháp sol-gel; Điu chế Nd-TiO2 bằng phương pháp
thy phân
Keywords: Hóa vô cơ; Hóa hc; Quang xúc tác; Bột titan đioxit; Neođim
Content
Titan đioxit (TiO2) chất xúc tác bán dn. Gn mt thế k tr lại đây, bột TiO2
vi kích thước c µm đã được điều chế quy mô công nghiệp và được ng dng rng rãi
trong nhiều lĩnh vực khác nhau: m chất đn trong cao su, nha, giy, si vi, làm cht
màu cho sơn, men đồ gm, s,chất xúc tác điều chế nhiu hp cht hu cơ, làm xúc tác
quang hoá trong x môi trường, chế sơn t làm sch, làm vt liu chuyển hoá năng
lượng trong pin mt tri, s dng trong dược phm. Các ng dng mi ca vt liu TiO2
kích thước nm ch yếu da vào tính cht bán dn ca nó. Vi hot tính quang xúc tác
cao, cu trúc bền không độc, vt liệu TiO2 được cho mt trong nhng vt liu trin
vng nhất đ gii quyết rt nhiu vấn đ ô nhim môi trường. TiO2 đồng thời cũng được
hy vng s mang đến nhng li ích to ln trong vấn đề khng hoảng năng lượng qua s
dụng năng lượng mt tri da trên tính quang đin và thiết b phân tách nưc.
Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano biến tính neođim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano biến tính neođim - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano biến tính neođim 9 10 193