Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2670 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa
của lớp phủ platin và compozit của nó trên
nền chất dẫn điện
Nguyễn Lan Phương
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý; Mã số: 62 44 31
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Cẩm Hà
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Giới thiệu tổng quan về Platin, khảo sát một số tính chất của vật liệu nền graphit:
các bon, graphit-than chì, cấu trúc graphit. Nghiên cứu chế tạo điện cực Graphit xốp và tính
chất điện hóa của nó. Chế tạo các điện cực Graphit xốp phủ Platin; Thiếc; Niken; PlatinThiếc, Platin-Niken; Platin-Thiếc-Niken. Khảo sát tính chất điện hóa của điện cực chế tạo
được.
Keywords. Hóa lý thuyết; Hóa lý; Tính chất điện hóa; Chất dẫn điện
Content
MỞ ĐẦU
Việc nghiên cứu chế tạo điện cực có hoạt tính xúc tác điện hóa đang thu hút được sự quan tâm
của nhiều tác giả khoa học trên thế giới bởi những ứng dụng rất hiệu quả của chúng trong một số lĩnh
vực công nghệ: xúc tác, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ, chế tạo điện cực cho các nguồn điện, xử lí
môi trường [8-13].
Platin vẫn được biết đến là kim loại có khả năng xúc tác tốt cho nhiều phản ứng hóa học,
đặc biệt là phản ứng oxi hóa khử trong xử lí môi trường. Trong những năm trở lại đây thì có hướng
nghiên cứu là phủ Platin lên bề mặt điện cực graphit đang được quan tâm. Tuy nhiên do Platin có
giá thành cao cho nên người ta tìm cách thay thế Platin bằng các kim loại khác hoặc bằng hỗn hợp
Platin và compozit của nó đã và đang được nghiên cứu rộng rãi [10]. Trong thời gian gần đây, việc
nghiên cứu chế tạo màng mỏng Platin, Thiếc, Niken và compozit của nó trên nền dẫn điện Titan
được sử dụng làm điện cực xúc tác cho quá trình oxi hóa metanol, etanol đã được nhiều tác giả
quan tâm [16-25]. Đây là vật liệu có nhiều tính chất ưu việt hơn hẳn các vật liệu khác nhờ kích
thước tinh thể nhỏ-cỡ nanomet, diện tích bề mặt vì thế lớn nên dẫn đến một số tính chất khác của
vật liệu thay đổi, rất phù hợp với vật liệu xúc tác.

Nhằm đóng góp vào lĩnh vực này, chúng tôi tập trung nghiên cứu chế tạo màng phủ Platin;
Thiếc; Niken; Platin-Thiếc, Platin-Niken; Platin-Thiếc-Niken bằng phương pháp sol-gel trên nền
Graphit xốp với đề tài: Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit
của nó trên nền chất dẫn điện.
Luận văn bao gồm các nội dung chính sau:
1. Khảo sát một số tính chất của vật liệu nền graphit
2. Chế tạo điện cực Graphit xốp và tính chất điện hóa của nó.
3. Chế tạo các điện cực Graphit xốp phủ Platin; Thiếc; Niken; P...
Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa
ca lp ph platin và compozit của nó trên
nn cht dẫn điện
Nguyễn Lan Phương
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên; Khoa Hóa hc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý; Mã số: 62 44 31
Người hướng dn: PGS.TS Nguyn Th Cm
Năm bảo v: 2011
Abstract. Gii thiu tng quan v Platin, khảo sát một s tính cht ca vt liu nn graphit:
các bon, graphit-than chì, cấu trúc graphit. Nghiên cứu chế tạo điện cc Graphit xốp và tính
chất điện hóa của nó. Chế tạo các điện cc Graphit xp ph Platin; Thiếc; Niken; Platin-
Thiếc, Platin-Niken; Platin-Thiếc-Niken. Khảo sát tính chất điện hóa của đin cc chế to
được.
Keywords. Hóa lý thuyết; Hóa lý; Tính chất điện hóa; Cht dẫn điện
Content
M ĐẦU
Việc nghn cứu chế to điện cc hoạt nh xúc tác điện a đang thu hút đưc s quan m
ca nhiu tác gi khoa học tn thế gii bi nhng ng dng rt hiu qu ca chúng trong một s nh
vc công nghệ: xúc c, chuyển a các hợp cht hu cơ, chế to đin cực cho c nguồn đin, x lí
i trưng [8-13].
Platin vẫn được biết đến kim loại khả năng xúc tác tốt cho nhiu phn ng hóa học,
đặc biệt phản ứng oxi hóa khử trong x môi trường. Trong những năm trở lại đây thì hướng
nghiên cứu phủ Platin lên bề mặt điện cc graphit đang được quan tâm. Tuy nhiên do Platin
giá thành cao cho nên người ta m cách thay thế Platin bằng các kim loại khác hoặc bng hn hp
Platin compozit của đã đang được nghiên cứu rộng rãi [10]. Trong thi gian gần đây, việc
nghiên cứu chế tạo màng mỏng Platin, Thiếc, Niken compozit của trên nền dẫn điện Titan
được s dụng làm điện cực xúc tác cho quá trình oxi hóa metanol, etanol đã đưc nhiều tác giả
quan tâm [16-25]. Đây vật liệu nhiều tính chất ưu việt hơn hẳn các vật liu khác nhờ kích
thước tinh th nh-c nanomet, diện tích b mặt thế lớn nên dẫn đến mt s nh chất khác của
vt liệu thay đổi, rất phù hợp vi vt liệu xúc tác.
Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện 9 10 75