Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo PCB trong mẫu môi trường bằng phương pháp GC-MS

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2501 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất
cơ clo PCB trong mẫu môi trường bằng
phương pháp GC-MS
Lê Bảo Hưng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Ri
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tối ưu các điều kiện phân tích 12 đồng loại WHO-PCB trên thiết bị
GC/MS: Khảo sát trên các cột mao quản, Chọn chương trình nhiệt độ. Khảo sát và
xây dựng qui trình tách chiết, làm sạch, làm giàu 12 WHO- PCB trong các mẫu đất,
trầm tích, nước: Khảo sát dung môi chiết mẫu nước, mẫu đất, trầm tích; Khảo sát
quy trình làm sạch, làm giàu mẫu trên các cột hấp phụ. Điều kiện định lượng: Khảo
sát khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng; Đánh giá độ đúng,
độ lặp của phương pháp thông qua việc phân tích các mẫu trắng, mẫu thêm. Phân
tích một số mẫu thực, đánh giá khả năng áp dụng của phương pháp: Phân tích mẫu
đất, trầm tích; So sánh phương pháp qua phân tích mẫu thử liên phòng.
Keywords. Hóa phân tích; Hợp chất cơ Clo; Phương pháp GC-MS
Content
Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (Persistent Organic Pollutants - POPs) là các
hóa chất độc hại bền vững trong môi trường, có khả năng phát tán rộng, tích tụ sinh học cao
trong các mô của sinh vật, gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người, đa dạng sinh
học và môi trường sống. Policlobiphenyl (PCB) thuộc nhóm các chất POP gồm 209 chất
đồng loại, được tổng hợp từ thế kỷ thứ 19 và được sản xuất, sử dụng rộng rãi ở nhiều nước
trên thế giới từ năm 1930. PCB có nhiều ứng dụng, chủ yếu dựa trên khả năng chịu nhiệt cao,
khả năng dẫn điện và cách nhiệt tốt, đồng thời bền vững dưới tác động của môi trường. Trong
đó phổ biến là dùng làm chất phụ gia trong dầu cách điện của biến thế và tụ điện; thành phần
của chất lỏng truyền nhiệt; chất hóa dẻo trong polime, chất phủ bề mặt, phụ gia trong sơn và
mực in. Tuy nhiên do tính bền vững trong môi trường và có tính độc cao, nên các PCB đã trở

thành những chất gây ô nhiễm môi trường nguy hiểm và nằm trong danh mục các chất ô
nhiễm hữu cơ khó phân huỷ cần được kiểm soát nghiêm ngặt theo công ước Stockholm [21],
[22], [35].
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp PCB vào nhóm 2B có khả năng gây ung thư, ảnh
hưởng xấu đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và nội tiết của con người [11]. Điều đáng lo ngại là
PCB tích tụ trong đất, nước, động vật, thực vật trong hàng thập kỷ và có khả năng phát tán
rộng ở khoảng cách từ hàng trăm cho đến hàng nghìn km so với nguồn thải.
Việt Nam không sản xuất PCB mà chỉ nhậ...
Nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp cht
cơ clo PCB trong mẫu môi trường bng
phương pháp GC-MS
Lê Bảo Hưng
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyễn Văn Ri
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tối ưu các điu kiện phân tích 12 đng loi WHO-PCB trên thiết b
GC/MS: Khảo sát trên các cột mao qun, Chọn chương trình nhiệt đ. Khảo sát
xây dựng qui trình tách chiết, làm sạch, làm giàu 12 WHO- PCB trong các mẫu đất,
trầm tích, nước: Khảo sát dung môi chiết mẫu nước, mẫu đất, trầm tích; Khảo sát
quy trình làm sạch, làm giàu mẫu trên các cột hp phụ. Điu kiện định lượng: Kho
sát khoảng tuyến nh, giới hạn phát hiện giới hạn định ợng; Đánh giá đ đúng,
độ lp của phương pháp thông qua việc phân tích các mu trng, mẫu thêm. Phân
tích một s mu thực, đánh gkhả ng áp dụng của phương pháp: Phân tích mẫu
đất, trầm tích; So sánh phương pháp qua phân tích mẫu th liên phòng.
Keywords. Hóa phân tích; Hp chất cơ Clo; Phương pháp GC-MS
Content
Các chất ô nhiễm hữu khó phân hủy (Persistent Organic Pollutants - POPs) các
hóa chất độc hi bn vng trong môi trưng, khả năng phát tán rộng, ch t sinh hc cao
trong các của sinh vật, gây tác hại nghiêm trng cho sc khỏe con người, đa dạng sinh
học môi trưng sng. Policlobiphenyl (PCB) thuộc nhóm các chất POP gm 209 cht
đồng loại, đưc tng hp t thế k th 19 đưc sn xut, s dng rộng i nhiu nước
trên thế gii t năm 1930. PCB có nhiu ng dng, ch yếu dựa trên khả ng chịu nhit cao,
kh năng dẫn điện và cách nhit tốt, đồng thi bn vững dưới tác động của môi trường. Trong
đó phổ biến dùng làm cht ph gia trong dầu cách điện ca biến thế tụ điện; thành phần
ca cht lng truyn nhit; chất hóa dẻo trong polime, cht ph b mt, ph gia trong sơn
mc in. Tuy nhiên do tính bền vng trong môi trường và có tính độc cao, nên các PCB đã trở
Nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo PCB trong mẫu môi trường bằng phương pháp GC-MS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo PCB trong mẫu môi trường bằng phương pháp GC-MS - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo PCB trong mẫu môi trường bằng phương pháp GC-MS 9 10 293